Telekom i??isi tek y?rek oldu

Greve ba?lad?klar? g?nden beri sendikalar?na ve grevlerine y?nelik medya destekli i?veren bask?s?na kar?? adeta tek y?rek olan T?rkiye Haber-?? Sendikas? ?yeleri, grevlerini co?kuyla s?rd?r?yor.


Greve ba?lad?klar? g?nden beri sendikalar?na ve grevlerine y?nelik medya destekli i?veren bask?s?na kar?? adeta tek y?rek olan T?rkiye Haber-?? Sendikas? ?yeleri, grevlerini co?kuyla s?rd?r?yor.
Ankara?da 3 bin ki?inin grevde oldu?unu belirten i??iler, i?lerinden ??kan birka? ???r?k? d???nda tam bir birlik i?inde olduklar?n? anlat?yorlar.
T?rk Telekom Ankara ?l M?d?rl????ne ba?l? 67 i?yerinde, 92 kap?da ?Bu i?yerinde grev var? pankart? as?l?p grev g?zc?leri n?bet beklerken, n?bet s?ras?n? ge?iren ya da n?betin gelmesini bekleyen i??iler de arkada?lar?n? yaln?z b?rakm?yor. ?zellikle grev k?r?c?l???na, yapt?klar? i?in kapsam d??? ya da ta?eron taraf?ndan yapt?r?lmak istenmesine kar?? dikkatli olan i??iler, b?yle bir durumda g?venlik g??leri ile birlikte m?dahalede bulunup i?i engelliyor ve tutanak tutuyorlar.
Ankara ?ube Ba?kan? Selami Terkan, bu t?r giri?imler kar??s?nda grevin ba??ndan beri 100 civar?nda tutanak tuttuklar?n? ve su? duyurusunda bulunduklar?n? s?yledi. B?lge ?al??ma m?d?rl?klerinden m?fetti? istediklerini de anlatan Terkan, grev s?resince sendikadan ayr?lmad?klar?n?, grev yerlerini dola??p geli?meler hakk?nda bilgi ald?klar?n? dile getirdi. ???ilerde ?co?ku, kararl?l?k ve sabr?n? devam etti?ini, grevlerine sahip ??kt?klar?n? kaydeden Terkan, Telekom i?verenine, ?Bug?ne kadar hi?bir u?ak havada kalmad??? gibi hi?bir i?yeri de grevde kalmam??t?r. Bu grev de bitecek, ama istiyoruz ki kar??l?kl? sorumluluk ve anlay?? i?inde bitirelim? ?a?r?s? yapt?.
Yenimahalle?de birlik ve co?ku
Ankara?da i??ilerin kararl?l?k ve co?kuyla grevlerini s?rd?rd?kleri bir i?yeri de Yenimahalle Telekom M?d?rl???. Burada da grev g?zc?lerini yaln?z b?rakmayan i??i arkada?lar?, kah toplu kah gruplar halinde i?yerini ziyaret edip onlar? yaln?z b?rakm?yorlar.
Yenimahalle ??yeri Ba?temsilcisi ?mit Kaymal, i?yerlerinde 280 i??inin firesiz greve kat?ld???n? kaydetti. Arkada?lar?n?n, ??alter inecek bu i? bitecek?, ?Telekom bizimdir, bizim kalacak?, ???, ekmek yoksa bar?? da yok? sloganlar? aras?nda konu?an Kaymal, ?grevin bir hak oldu?unu ve vatan hainli?i gibi g?sterilmesini istemediklerini? s?yledi. ???imize, i?yerimize, gelece?imize sahip ??kmak i?in grevdeyiz? diyen Kaymal, ?grevin ne oldu?unu, getirisini g?t?r?s?n? ?ok iyi bildiklerini, sonuna kadar sendika merkezinin ald??? kararlar?n arkas?nda olacaklar?n?? ifade etti.
?zellikle kad?nlar?n ?ocuklar?yla arkada?lar?n? ziyaret ettikleri g?zlenen Yenimahalle?de Telekom i??ileri, grevlerinin k?r?lmaya, sabote edilmeye ?al???lmas?na kar?? da haz?rl?kl?lar. ???iler, ?birlik? mesaj? vererek bu g?c? kimsenin k?ramayaca??n? ifade ediyorlar.
?te yandan T?rkiye Haber-?? Genel Merkezi binas?na as?lan dev bir pankartla, ?Telekom i??ilerinin grevde oldu?u, grev nedeniyle hizmet aksamalar?ndan ?z?nt? duyuldu?u? belirtilerek, halktan grevlere destek istendi. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net