26 Ekim 2007 00:00

Greve destek ?a?r?s?

Telekom Ankara ?l M?d?rl????nde i??ilere seslenen T?rkiye Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, herkesi bu m?cadeleye destek vermeye ?a??rarak, ?Yar?n, tarih bu m?cadeleyi alt?n harflerle yazacak.

Paylaş

Telekom Ankara ?l M?d?rl????nde i??ilere seslenen T?rkiye Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, herkesi bu m?cadeleye destek vermeye ?a??rarak, ?Yar?n, tarih bu m?cadeleyi alt?n harflerle yazacak. Sizin de tuzunuz, biberiniz olsun? dedi.
CHP, T?rk-???e ba?l? Bas?n-?? ile Petrol-?? Ankara ?ube y?neticileri ile y?re derneklerinin ziyaret etti?i Telekom Ankara ?l M?d?rl??? ?n? adeta miting alan?na d?nd?. Grevdeki i??ilerin geni? bir ?ekilde kat?ld??? eylemde, i??iler co?ku ve kararl?l?klar?n?, ?Telekom i??isi k?le de?ildir?, ?Direne direne kazanaca??z?, ?Zafer direnen emek?inin olacak? sloganlar?yla dile getirdiler.
Baz? i??ilerin ?ocuklar?yla kat?ld??? eylemde i??ilere seslenen Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, i??ilerden bas?n emek?ilerine tepki g?stermemelerini isteyerek, grevlerine y?nelik medyadaki ?arp?tma ve sald?r?lar?n sorumlusunun bas?n emek?ileri olmad???n? ifade etti.
?Sizler a?san?z ben de a??m?
?Onurlu m?cadelelerinin 10?uncu g?n?nde olduklar?n?? hat?rlatan Akcan, ?Bunlar?n paras? yok, dayanamaz? iddialar?n? bo?a ??kard?klar?n? ifade ederken, i??iler hep bir a??zdan ?Biz para istemiyoruz ba?kan? diye seslendiler. Akcan, ?Sizler a? kal?rsan?z, bilin ki ba?kan?n?z da a?t?r? dedi.
Onurlu m?cadelelerini baltalamak i?in e?itim program?ndaki g?r?nt?lerle kamuoyunu yan?ltmaya ?al??t?klar?n? belirten Akcan, Erzurum?da 1050 metre kablonun ?al?nd???n?, h?rs?zlar?n yakaland??? ve Telekom i??isi olmad???n? s?ylerken, s?zleri i??ilerin ?Telekom i??isi hain de?ildir? slogan? ile kesildi.
Telekom y?netimini kastederek, ?Onlar?n ?ok paras? olabilir, ama bizim inanc?m?z ve onurlu m?cadelemiz var? diyen Akcan, bu m?cadeleye para i?in de?il, sendikalar?na sahip ??kmak i?in gittiklerini anlatt?.
Telekom?un 2005?te ihale s?recinde 48 bin ?al??an? oldu?unu, s?zle?mede h?k?m olmas?na ra?men 37 bine d???r?ld???n? belirten Akcan, 11 bin ?al??an?n nereye g?nderildi?ini sorarak, ?Devletin s?rt?na 3 milyar 200 milyon dolar y?klediler? dedi. Akcan, bug?ne kadar i?verenin t?m tezgahlar?n? y?zlerine ?arpt?klar?n?, ?imdi i?verenin elinde tek kalan?n i??ilerin moral ve motivasyonu oldu?unu belirterek, ?Sonuna kadar benimle misiniz? diye sordu. ???iler hep birlikte ?Evet? derken, ?Zafer direnen emek?inin? olacak slogan?n? y?kselttiler. (Ankara/EVRENSEL)

EMEP?li kad?nlardan dayan??ma

Emek Partisi Mersin ?l ?rg?t? ?yesi kad?nlar grevde olan Telekom i??ilerini ziyaret etti. EMEP?li kad?nlar, evde kendi haz?rlad?klar? yiyecekleri i??ilere teslim ettiler. Akdeniz Telekom ?n?nde grev s?zc?s? olan kad?nlarla bir s?re sohbet eden EMEP?li kad?nlar, i??ilere grevde ba?ar?lar dilediler. Ziyaret s?ras?nda bir konu?ma yapan EMEP Mersin ?l Y?neticisi Derman Taranc?, Telekom i??isinin onurlu m?cadelesini desteklediklerini belirtti.
ÖNCEKİ HABER

Pirelli i??ilerinden anlaml? ziyaret

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa