Pirelli i??ilerinden anlaml? ziyaret

Grevlerinin 9. g?n?ndeki Telekom i??ilerini ziyaret eden Pirelli i??ileri, grevin dayan??man?n artmas? ile ba?ar?ya ula?aca??n? belirttiler. Vardiya ??k??? Telekom Kocaeli ?l M?d?rl??? ?n?ne gelen D?SK/Lastik-?? ?yesi Pirelli...


Grevlerinin 9. g?n?ndeki Telekom i??ilerini ziyaret eden Pirelli i??ileri, grevin dayan??man?n artmas? ile ba?ar?ya ula?aca??n? belirttiler. Vardiya ??k??? Telekom Kocaeli ?l M?d?rl??? ?n?ne gelen D?SK/Lastik-?? ?yesi Pirelli i??ilerini Telekom i??ileri ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? slogan? ile kar??lad?. Burada i??ilere seslenen Pirelli ??yeri Ba?temsilcisi Harun Demir, Telekom grevi ba?ar? ile sonu?lan?ncaya kadar Pirelli i??isinin dayan??ma i?inde olaca??n? ifade etti. Haber-?? Kocaeli Temsilcisi Erdo?an ?ak?r da Telekom i??isinin greve ??kma nedeninin sendikas?na sahip ??kmak oldu?unu dile getirerek, ?Bizi biz yapan sendikal ?rg?tl?l???m?zd?r. Onun i?in sendikalar?m?za sahip ??kmal?y?z? dedi. Telekom i??ilerini ziyaretleri s?ras?nda g?r??lerini ald???m?z Pirelli i??ileri grevin ba?ar? ile sonu?lanmas?n?n sadece Telekom i??ileri i?in de?il t?m i??iler i?in ?nemli oldu?unu belirtiler.
12 y?ll?k Pirelli i??isi Or?un Yazan ?unlar? s?yledi: ?Bizim de iki ay sonra s?zle?me haz?rl?klar?m?z ba?layacak. Telekom patronu e?er burada istedi?ini yaparsa yar?n bizim de s?zle?memizde bu dayatmalar kar??m?za ??kacak. Telekom i??isini sonuna kadar destekleyece?iz.? 1990 y?l?nda greve ??kt?klar?nda herkesin destek verdi?ini anlatan Pirelli i??isi Serhat Seyhan, ??imdi s?ra bizde. O zaman t?m i??iler bize sahip ??km??t?. ?imdi de biz Telekom i??ilerine destek veriyoruz. Sorunlar?m?z ayn?, birlikte m?cadele etmekten ba?ka ?ans?m?z yok? dedi. Bas?nda ??kan sabotaj iddialar?n?n ger?e?i yans?tt???na inanmad?klar?n? ifade eden 10 y?ll?k Pirelli i??isi Murat Kalender de bu iddialarla grevin ertelenmek istendi?ine dikkat ?ekti. Kalender, ?Bizim grevlerimizi iki d?nem ?st ?ste ertelediler. Niye greve ??kan i??i su?lu oluyor anlam?yorum. Biz sadece hakk?m?z olan? istiyoruz? dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Grev, dostu d??man? tan?tt?

Telekom grevi Kars?ta da y?zde y?z kat?l?mla devam ediyor. Haber-?? Kars ?l Temsilcisi Erdal Do?anay i??ilerin son derece kararl? olduklar?n? s?yledi. ?lk greve ??kt?klar? g?nlerde halk?n tepkisiyle kar??la?t?klar?na dikkat ?eken Do?anay, ?Ama konu?tuk?a ?nyarg?lar? k?r?ld?. Burada biz de asl?nda bir anlamda su?luyuz. Di?er sendika ve emek ?rg?tleri ile yeterince ortak hareket edemiyoruz ve birbirimize yeterince tan?yamam?? olmam?z da bunda etkili? dedi. Grevin ard?ndan di?er emek ?rg?tleriyle ortak hareket edeceklerini dile getiren Do?anay, grevin i??ilerin dost ve d??manlar?n? tan?mas? a??s?ndan ?nemli kazan?mlar sa?lad???n? dile getirdi.
www.evrensel.net