GER?EK

 • Telekom grevi, patronlarla i??iler aras?nda genel bir m?cadeleye d?n??me unsurlar?n?n daha da belirginle?ti?i bir s?re? olarak ilerliyor. Ger?i ?lke ?ap?nda, ?s?n?r ?tesi operasyon? ama?l? bir ?rk??-?oven k??k?rtman?n ...


  Telekom grevi, patronlarla i??iler aras?nda genel bir m?cadeleye d?n??me unsurlar?n?n daha da belirginle?ti?i bir s?re? olarak ilerliyor. Ger?i ?lke ?ap?nda, ?s?n?r ?tesi operasyon? ama?l? bir ?rk??-?oven k??k?rtman?n yaratt??? dumanl? ortam, Telekom grevini g?ndem d???na itiyor g?r?nse de i??ilerin, kamu emek?ilerinin, emek yanda?? ?evrelerin grevle olan dayan??mas? artarken patronlar?n da sinirlerinin gerildi?i g?zleniyor.
  Telekom i??ileri de dostlar?n? ve d??manlar?n? daha iyi g?r?r hale geliyorlar. D?n oy verdikleri, ?benim partim? dedikleri partilerin kendilerine kar?? nas?l ilgisiz ve duygusuz; d?n okuduklar?, ?bizim gazetemiz? dedikleri, ?en ?ok sevdi?im yazar? dedikleri yazarlar?n nas?l emek d??man? ?muhteremler? oldu?unu art?k daha iyi g?r?yorlar. Patron s?zc?s? bas?n da Telekom i??ilerini karalamak i?in her f?rsat? kullan?yor; f?rsat?n olmad??? yerde yalan ve iftiraya ba?vurmaktan ?ekinmiyor. ???iler onlar? da ibretle izliyorlar.
  ?te yandan yaz aylar?nda arka arkaya ?kaza? ad? verilen ?i? cinayetleri?yle g?ndeme gelen tersane i??ileri de bu cumartesi g?n? Tuzla Ayd?ntepe Tren ?stasyonu ?n?nde saat 16.00?da sorunlar?n? kamuoyuna ula?t?rmak ve m?cadele birliklerini g??lendirmek i?in bir miting-bulu?ma d?zenliyorlar.
  Gelen haberlere bak?l?rsa; Tuzla i??ilerine grevdeki Telekom i??ileri ba?ta olmak ?zere i??i ve kamu emek?ileri sendikalar? da destek verecekler.
  Elbette bu bir bak?ma do?al. ?yle ya; orta?a? ko?ullar?ndaki k?leler gibi ?al??an tersane i??isinin bir eylemi varsa, buna grevci i??ilerin ya da i??i ve kamu emek?isi sendikalar?n destek vermesinden do?al ne olabilir?.. Dolay?s?yla bir haber de?eri de olmaz bunun, diye d???n?lebilir. Ama ?yle de?il. ???i s?n?f? m?cadelesinin bu ?l??de par?alan?p geriye itildi?i bir d?nemde bu t?rden somut destekler ?ok ?nemledir. Nas?l ki Telekom i??ilerinin grev yerlerinin her g?n emek?ilerin ?e?itli kesimleri ve di?er sendikalar?n y?neticileri, k?smen de ?yeleri taraf?ndan bo? b?rak?lmamas? ?nemliyse, bug?n Tuzla i??ilerine di?er i??i kesimlerinden verilecek destek de ?ok ?nemlidir. Bu, en ba?ta tersane i??ilerinin patronlar ve h?k?met kar??s?nda yaln?z olmad?klar?n?n g?sterilmesi bak?m?ndan ?nemlidir. Ama dahas? bu; di?er i?yerlerinde ve di?er sekt?rlerde ?al??an i??ilerin, emek?ilerin, ba?ka bir i?yerindeki i??ilerle dayan??mas? fikrinin yayg?nla?t?r?lmas?, i??iler aras?nda s?n?f karde?li?i fikrinin geli?mesi bak?m?ndan da ?nemlidir.
  Bug?n Telekom i??ilerine, muhtemelen de tersane i??ilerine cumartesi g?n? verilecek desteklerde en ?nemli sorun, bu desteklerin birer ??st kademe deste?i? (Telekom i??ilerinin kitlesel bir destek sunaca?? belirtiliyor) ile; sendika y?neticileri ve yak?n ?evrelerinin kat?l?m?yla s?n?rl? olmas?d?r. Bu, bug?n i??i hareketinin yumu?ak karn?d?r da. Burada i??i hareketinin, ?rne?in 10 y?l ve daha ?ncesi deneylerine bakarsak; bu t?r durumlarda i??ilerin sanayi havzalar?nda ve kent merkezlerindeki b?y?k hizmet kurumlar?n?n yo?un oldu?u b?lgelerde, ba?ka hizmet birimlerinin aralar?nda anla?arak ve ortakla?arak destek verdiklerini de hat?rlar?z. (SEKA direni?i, Eski?ehir ?i?ecam direni?i, ?brahim Ethem m?cadelesi gibi yak?n baz? ?rnekler de var elbette...) Bug?n de ?rne?in K?ra?, ?kitelli, G?ne?li, Topkap? sanayi havzalar?n?n i??ileri ya da ?i?li?nin tekstil i??ileriyle sa?l?k??lar? ve e?itimcilerinin, Telekom i??ilerinin grevlerini desteklemek i?in kendi b?lgelerinde ortak komiteler olu?turmas?, bu grevlerle dayan??mak i?in eylem ve etkinlikler ger?ekle?tirmesi, grev ziyaretlerini birer protokol olmaktan ??kar?p bir duygu ve d???nce payla??m?na d?n??t?rmesi ?ok daha iyi olmaz m?? Bunlar yap?lamaz ?eyler midir?
  Yap?labilir elbette, ama al??kanl?klarla, geleneksel olarak olu?mu? b?rokratik sendikal k?lt?r?n bask?s?yla m?cadele edebildi?imiz ?l??de bunu ba?araca??m?z? da bilmek gerekir.
  Umal?m ki Telekom grevi bu i??ilere, emek?ilere has dayan??ma ve ortakla?ma duygular?n? uyand?rs?n!
  Umal?m ki tersane i??ilerinin giri?imi, bu duygular?n geli?mesinde bir vesile olsun!
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net