Ambargo de?il diyalog

Ortado?u Ticaret ve Sanayi Fuar??na kat?lan T?rkiyeli, Irakl? K?rt ve Arap i?adamlar? bar?? ve sa?duyu ?a?r?s? yapt?. T?rkiye?de sava? ???l?klar?n?n at?ld??? bir d?nemde ger?ekle?en fuarda konu?an i?adamlar?, iki ?lkenin ...


Ortado?u Ticaret ve Sanayi Fuar??na kat?lan T?rkiyeli, Irakl? K?rt ve Arap i?adamlar? bar?? ve sa?duyu ?a?r?s? yapt?. T?rkiye?de sava? ???l?klar?n?n at?ld??? bir d?nemde ger?ekle?en fuarda konu?an i?adamlar?, iki ?lkenin ekonomik ve sosyal ili?kilerini daha da geli?tirmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
Irakl? i?adamlar? geldi
Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas? taraf?ndan bu y?l 6.?s? organize edilen ?Ortado?u Ticaret ve Sanayi Fuar?? Diyarbak?r Fuar ve Kongre Merkezi?nde ba?lad?. 28 Ekim?e kadar s?recek olan fuara Diyarbak?r, Amasya, Batman, Malatya, Ad?yaman ve ?evre iller ile Irak?tan toplam 155 firma, 300 i?veren kat?ld?. Fuar?n a??l???na Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker ve Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in yan? s?ra Erbil Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Dara Celil Hayati, Ba?dat Odalar Birli?i Ba?kan? Cafer Hamdai?nin de aralar?nda oldu?u ?ok say?da Irakl? ve K?rt i?adam? kat?ld?. Diyarbak?r DTSO Ba?kan?, B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? ve milletvekili Kutbettin Arzu konuklar? T?rk?e, K?rt?e ve Arap?a selamlayarak Habur S?n?r kap?s?ndan ge?i?lerinde zorluk ya?ayan Irakl? i? adamlar?ndan ?z?r dilediler.
A??? konu?mas?n? yapan Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Mehmet Kaya fuar organizasyonlar?n?n ekonomik, sosyal ve k?lt?rel i?levinin yan? s?ra bar??a olan katk?s?ndan ?t?r? de ?ok ?nem ta??d???n? belirtti. ?lkelerin ticaretinin y?zde 50?sini kom?u ?lkelerle yap?ld???n? hat?rlatan Kaya, ?Bu ger?e?e uymayan tek b?lge Ortado?u?dur. Kom?u ?lkelerle ortak ticareti olu?turmak ve dostlu?u kal?c?la?t?ran organizasyonlar yapmam?z gerekir.? dedi. Kaya, ?karde?lerimiz? diye hitap etti?i Irak?la iyi ili?kilerin bozulmamas? gerekti?ini s?yledi
T?rkiye ile ticaret bozulmas?n
Erbil Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Dara Celil Hayati ise, K?rt?e?nin Soranice leh?esinde yapt??? konu?mas?nda ?unlar? dile getirdi: ?Olumsuz geli?meler ticari ili?kilerimizi bozmas?n. T?rkiye?deki i? ?evrelerini ve ?irketleri, Erbil ve K?rdistan??n de?i?ik b?lgelerini gezmeye ve buralardaki fuarlara kat?lmaya davet ediyorum.? Hayati, Irak?a gelen T?rk ?irketlerine her zaman ellerinden gelen yard?m? yapt?klar?n? belirtti. Irak ve T?rkiye ili?kilerinin iyi olmas?n? temenni etti?ini s?yleyen Ba?dat Odalar Birli?i Ba?kan? Cafer Hamdai ise, T?rkiye?deki ?irketlerin Irak pazar?na girmesi i?in yer a?acaklar?n? kaydederek, ?Bu konuda her t?rl? yard?mda bulunaca??z? dedi.(Diyarbak?r/EVRENSEL)

Irak?a ambargo T?rkiye?yi vurur

Diyarbak?r?da d?zenlenen Ortado?u Sanayi ve Ticaret Fuar?na kat?lan T?rkiye, Irak ve Irak K?rt B?lgesi Y?netimi?nden i?adamlar? MGK toplant?s?nda al?nan Irak?a ekonomik ambargo ve Habur S?n?r Kap?s??n?n by-pass edilmesi karar?n?n T?rkiye?ye b?y?k zarar verece?ini s?ylediler.
Y?llard?r b?lgede ticaret yapan Diyarbak?rl? i?kad?n? Ferda Cemilo?lu, T?rkiye?den Irak?a giden firmalar?n 2003?ten beri Irak?taki sekt?rleri elde tutma m?cadelesini verdi?ini s?yledi. Cemilo?lu Irak?a ambargonun zararlar?n? ??yle anlat?yor: ?Devlet oradaki firmalara destek vermiyor. Biz orada ger?ekten ?ok b?y?k firmalarla m?cadele ediyoruz. ?in, Kore ve Amerika ?irketleri ise, devletleri taraf?ndan ciddi bir ?ekilde desteklenmi? s?f?r kredili hatta hibeli paralarla ihalelere giriyorlar. Biz ise inan?lmaz bir m?cadele i?erisindeyiz. T?rkiye kap?y? kapatt??? zaman oras? izole olacak de?il. ??nk? b?y?k bir pazar Irak. Petrol var, k?lt?r var, eski medeniyetler var. Bana g?re bizler elde etti?imiz pazar? hi? bir ?ekilde kaybetmemeliyiz. Tam tersine geli?erek katlanarak oraya sahip ??kmal?y?z. ??nk? hem yak?n?z k?lt?rel olarak birbirimize hem de kom?uyuz. Eninde sonda birbirimizin y?z?ne bak?yoruz.?
?Sava? de?il ticaret?
Erbil Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Dara Celil Hayati de T?rkiye?nin ambargo karan?na ??n?allah b?yle bir ?ey olmaz. Biz T?rkiye ile ticaret yapmak istiyoruz? diye yorumlad?. T?rkiye?nin Irak?a ticaretin devam etmesini istediklerini belirten Hayati, ?Biz y?llard?r T?rkiye ile ticaret yapm???z, arkada?l?k dostluk yapm???z. Biz ili?kilerimiz devam etsin istiyoruz. T?rkiye ile bizim millet aras?nda ?ok g?zel ticaret var.? dedi. Ambargonun her iki tarafa da b?y?k zarar verece?ini vurgulayan Hayati ??yle dedi: ?En ?ok da T?rkiye?ye zarar verir. Bug?n T?rkiye Irak?a 4-5 milyar dolar ticaret yap?yor. T?rkiye ambargo uygularsa Irak??n ba?ka s?n?r kom?ular? var. Oradan gelecek mallar? almak zorunda kal?r?z. Ama in?allah b?yle ?eyler olmaz, dostlukla her ?ey hallolur.?
Diplomatik ??z?m
Ba?dat Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Cafer Hamdai ise T?rkiye ve Irak aras?nda tarihi bir ili?ki oldu?unu hat?rlatarak ?Biz her zaman ?unun i?in ?al???yoruz; T?rkiye diplomatik ?aresini bulsun K?rt sorununun. Sava?tan uzak olal?m, sava? olsun istemiyoruz. ??nk? sava? sadece ?l?m getirir. S?n?r kap?s?n?n kapanmas? her iki taraf?nda zarar?na olur. Ama ekonomik ambargo ya da s?n?r kap?s?n? kapat?lmas?n?n T?rkiye i?in zarar? daha fazla oluyor. ??nk? Irak??n ba?ka s?n?r kap?lar? var. Kuveyt, ?ran, Suriye ve Irak ar?s?nda ba?ka s?n?r kap?lar? var. En b?y?k zarar? bu ambargoda T?rkiye g?r?r? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Mehmet Aslano?lu
www.evrensel.net