Genelkurmay 30 PKK?linin ?ld???n? a??klad?

Genelkurmay Ba?kanl???, Hakkari Ye?ilova Hudut Karakolu?nun bulundu?u b?lgede sald?r? haz?rl???nda bulunan kalabal?k bir PKK?li grubunun yo?un ate? alt?na al?nd???n? ve 30?un ?zerinde PKK?linin ?ld?r?ld???n? ileri s?rd?.


Genelkurmay Ba?kanl???, Hakkari Ye?ilova Hudut Karakolu?nun bulundu?u b?lgede sald?r? haz?rl???nda bulunan kalabal?k bir PKK?li grubunun yo?un ate? alt?na al?nd???n? ve 30?un ?zerinde PKK?linin ?ld?r?ld???n? ileri s?rd?.
?te yandan T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin Irak s?n?r?na y???na?? devam ediyor. TSK?nin Kuzey Irak?? bombalad??? ileri s?r?l?rken s?n?r?n i?inde de operasyonlar devam ediyor. Tunceli merkez ile P?l?m?r ?l?esi aras?ndaki alanda askeri operasyonlar?n geni?leyerek devam etti?i, ?at??malar?n ya?and??? ve b?lgenin havadan bombaland??? ??renildi. Operasyon kapsam?nda b?lgeye ?ok say?da jandarma ?zel harekat birlikleri sevk edilirken, b?lge helikopterler ve havan toplar? ile bombalan?yor. Siirt'in Ulus ve Conbay?r mahallelerini ise ablukaya alan polislerin, giri? ve ??k??lar? tutarak sabaha kadar kimlik kontrol? yapt??? bildirildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net