ALBATROS

 • Saatin tiktaklar? inatla belirli bir y?nde i?lemeye devam ediyor.
  1939 y?l?nda, Alman halk?n?n b?y?k ?o?unlu?u Nazi y?netimine kar??n hala sava?tan yana de?ildi.


  Saatin tiktaklar? inatla belirli bir y?nde i?lemeye devam ediyor.
  1939 y?l?nda, Alman halk?n?n b?y?k ?o?unlu?u Nazi y?netimine kar??n hala sava?tan yana de?ildi.
  Birinci D?nya Sava??n?n korkun? an?lar? hala capcanl? idi.
  Ama Birinci D?nya Sava??ndaki yenilginin kompleksini hala ?st?nden atamam?? olan Reich Ordusu, Nazi Partisi ile elele vermi?, ge?mi?teki a?a??lanman?n ac?s?n? ??karak a?a??l?k kompleksinden kurtulmaya ?al???yordu.
  Gen? Alman kapitalizmi, Do?u?ya yay?lma h?rs? i?inde militarizmin ba? destek?isi idi.
  Kapitalizmin yaratt??? en h?rsl? ayg?tlardan biri olmu?tu Alman militarizmi.
  Bir y?ld?r?m sava?? ile birka? ayda Bat? cephesini ??kertip Do?u?ya y?nelmekti hesaplar?.
  Ama 4 y?l siperlere bo?ulup kald?lar.
  Askerler sudan bahanelerle cephenin iki yan?nda da kur?una diziliyordu.
  En k???k bir tav?r, isyan say?larak.
  Rosa Luxemburg Alman militarizminin denetlenemez bir canavara d?n??mesini ?ok erken bir d?nemde ele?tiri oklar?na tabi tutmu?tu.
  Ama ne yaz?k ki ??venizm k?sa zamanda Avrupa i??i s?n?flar?n?n bar?? yanl?s? birli?ini parampar?a etti.
  Fransa?da bar?? hareketinin simgesi olan Jean Jaures, bir a??r? milliyet?i Frans?z?n kur?ununa kurban gitti.
  Alman militarizminin ba? ele?tirmeni Rosa Luxemburg ise daha sava? patlak vermeden, Alman ordusuna hakaret su?lamas? ile zindana kondu.
  Sava??n yenilgi ile bitmesinden sonra ise ?Freikorps? denen ?l?m mangalar? taraf?ndan lin? edildi Luxemburg, yolda?? Karl Liebknecht ise kafas?ndan kur?unland? 1919 y?l?nda.
  1 eyl?l 1939 g?n?, Polonya askeri k?l???na b?r?nm?? bir Alman birli?i s?n?r? gizlice ge?ip,
  Almanya?ya sald?rd?.
  Alman kamuoyuna haber, Nazi medyas? taraf?ndan Polonya?n?n bir sald?r?s? olarak sunuldu.
  Adi Lehler oradaki soyda?lara i?kence ediyordu.
  Bu a?a??l?k Slavlara bir dur demenin ve soyda?lar? kurtarman?n vakti gelmi?ti.
  Bu arada Polonya k?l???ndaki Alman askerlerinin hepsi de ?ld?r?l?p, Alman kamuoyuna i?ren? sald?r?n?n bir kan?t? olarak sunulmu?tu.
  Art?k kimse sava??n hakl?l???ndan ??phe edemezdi.
  Hele birinci defa ba?ar?l? olmayan y?ld?r?m sava?? takti?i sonu? getirip ?lkeler pe?pe?e d??meye, talan ve ya?madan elde edilenler asker ailelerine aktar?lmaya ba?land?ktan sonra,
  En k???k bir ku?kuya bile yer olamazd?.
  Ta ki Stalingrad?daki inan?lmaz direni?e kadar.
  Yine karanl?k g?nlere giriyoruz.
  Kimin eli kimin cebinde belli de?il.
  ABD?de silah tekelleri ve petrol ?irketlerinin karl?l??? son 5 y?lda y?zde 300 artm?? NT Times??n haberine g?re.
  Yoksullu?un h?zla b?y?d???, ka?ak i??i ad? alt?nda modern k?leli?in geri d?nd??? ABD?de
  Orta s?n?f h?zla eriyor. Zenginlik zirevedeki birka? y?z ailenin elinde toplan?yor.
  Bush, ge?en g?n ?3. D?nya Sava?? ba?lar!? tehdidinde bulundu, Rusya?n?n ?ran ile ittifak sinyalleri vermesi ?zerine.
  Bizde ise art?k ulusalc?lar ?Moskovac?? oldu. Bir ayaklar? zaten eski Sovyet co?rafyas?nda.
  ?B?y?k Oyun? yeniden sahnede, 19. y?l?n sonunda Asya?ya kimin egemen olaca?? konusunda ba?lat?lan.
  Tarihin cilvesine bak.
  Ulusalc?lar Moskova cephesinde.
  Il?ml? ?slamc?lar ABD cephesinde.
  T?rkiye tarihinin en b?y?k y?rt?lma anlar?ndan ge?iriyor.
  Medya a?z?ndan k?p?k sa?arak, isterik bir sava? yanl?s? ajitasyon y?r?t?yor.
  Yeni Kristal geceleri, 6-7 Eyl?llerle sonu?lanabilecek tahrikler yap?l?yor.
  G?ney?deki K?rt halk? ise, katledilen Ermeni halk? gibi, ABD?den medet umuyor.
  Ger?ek sosyalistlere, Rosa Luxemburg ruhuna en fazla ihtiya? duyulan bir d?nemdeyiz.
  T?rkiye?yi sahneye konan isteri krizinden kurtaracak g?? sadece ger?ek sosyalistler olabilir.
  T?rkiye?nin onlar?n ger?ek ba??ms?zl?kc?, bar?? ?izgisine her zamankindan daha fazla ihtiyac? var.
  Rag?p Zarakolu
  www.evrensel.net