Be?ikta???n galibiyeti ve ?ovenist r?zgar

?ar?amba ak?am? oynanan Be?ikta?-Liverpool ?ampiyonlar Ligi ma??n? Be?ikta? 2-1 kazan?nca, son d?nemde Hakkari?deki ?at??malarla iyice y?kseltilen ?ovenist r?zgar, ba?ta spor gazeteleri olmak ?zere neredeyse t?m gazetelerin ...


?ar?amba ak?am? oynanan Be?ikta?-Liverpool ?ampiyonlar Ligi ma??n? Be?ikta? 2-1 kazan?nca, son d?nemde Hakkari?deki ?at??malarla iyice y?kseltilen ?ovenist r?zgar, ba?ta spor gazeteleri olmak ?zere neredeyse t?m gazetelerin man?et ve s?rman?etlerini belirledi. Galibiyet, bir ?ok gazetenin spor sayfalar?nda ?ehit haberleriyle ili?kilendirilerek verildi, zaferin ?ehitlere arma?an edildi?i yaz?ld?. Fanatik gazetesi farkl? bir mizampajla, birinci sayfas?n? yatay olarak de?i?tirdi. Gazetinin man?eti ?Ne Mutlu T?rk?m Diyene, Ne Mutlu Be?ikta?l?y?m Diyene? ?eklindeydi. Fanatik?in ilk sayfas?ndaki poster gibi foto?rafta, ?n?n? Stadyumu?ndaki dev ??ehitler ?lmez Vatan B?l?nmez? pankart? g?r?l?yordu. Fotoma? ve Fotospor?un man?etleri ise, Liverpool??n bir ?ngiliz tak?m? olmas?ndan kaynakl?, ?ngilizlere hakaret i?erir nitelikteydi. Fotospor ??kisi de ?ngiliz?e bay?l?r? man?etini tercih ederken, Fotoma???n tahrik edici, sa?ma man?eti ise ?Liver Pul Kolleksiyoncusu? ?eklindeydi.
Galibiyet ?ehitlere arma?an
Di?er g?nl?k gazeteler de, Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam??n ?Galibiyeti ?ehitlere arma?an ediyoruz? s?zlerini spor sayfalar?na ta??d?. H?rriyet?in, ??ehitlere Hediye? ba?l???yla verdi?i haberdeki bir foto?rafta, bir pankart?n ?zerindeki ?81 D?zce, 82 Musul, 83 Kelk?k? yaz?s? dikkat ?ekiciydi. Milleyet?in ?Be?ikta?l? duru?u? ba?l?kl? haberi de, trib?nlerin ter?re lanet okudu?unun alt?n? ?iziyordu. Irak Sava?? d?neminde, trib?nlerdeki sava? kar??t? seslere pek ald?r?? etmeyen medya, trib?nlerdeki milliyet?i y?kseli? art?nca y?z?n? trib?nlere d?nmekte gecikmedi. Star gazetesinin, galibiyetle ilgili ?T?rkten ba?ka dost yok? haber ba?l??? ba?l??? ise, Be?ikta?l? Serdar ?zkan??n ma? sonras?nda s?yledi?i ?Son zamanlarda T?rk??n T?rk?ten ba?ka dostunun olmad???n? daha iyi kavrad?k? s?zlerinden yola ??k?larak at?lm??t?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net