Hayat veren galibiyet

?ampiyonlar Ligi (A) Grubu?ndaki 3. ma??nda ?stanbul?da ?ngiltere?nin Liverpool tak?m?n? 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Be?ikta?, gruptan ??kma yolunda yeniden umutland?.


?ampiyonlar Ligi (A) Grubu?ndaki 3. ma??nda ?stanbul?da ?ngiltere?nin Liverpool tak?m?n? 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Be?ikta?, gruptan ??kma yolunda yeniden umutland?.
Daha ?nce grupta oynad??? 2 ma?? da kaybeden ve gol atamayan siyah-beyazl?lar, Liverpool kar??s?nda b?y?k bir ba?ar?ya imza atarak, sahadan 2-1 galip ayr?ld? ve 3 puana ula?arak, grupta 3. s?raya y?kseldi.
Daha ?nce T?rkiye?de T?rk tak?mlar? kar??s?nda galibiyet alamayan Liverpool, Be?ikta? kar??s?nda da ma?lup olarak yine galibiyet y?z? g?remedi. Daha ?nce Trabzonspor?a 1-0, Galatasaray?a 3-2 yenilen, Galatasaray ile ayr?ca 1-1 berabere kalan Liverpool, T?rkiye?deki 4. ma??nda da Be?ikta? kar??s?nda sahadan ma?lup ayr?ld?.
Galibiyet ?zlemine son
Be?ikta?, Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde tam 4 ma? sonra galibiyetle tan??t?.
En son m?cadele etti?i 2003-04 sezonunda ?stanbul?da ?ek tak?m? Sparta Prag?? Ronaldo?nun gol?yle 1-0 ma?lup eden siyah-beyazl?lar, o sezon, daha sonra grupta oynad??? Lazio ve Chelsea ma?lar?nda ise galibiyet alamad?. Bu sezon da Marsilya ve Porto kar??s?nda yenilen Be?ikta?, b?ylece 4 ma? sonra ?ampiyonlar Ligi?nde galibiyet elde etti.
Be?ikta?, Avrupa kupalar?nda Barcelona ve Chelsea gibi dev tak?mlar?n ard?ndan Liverpool?u da yenmeyi ba?ard?. 2000-01 sezonunda Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde ?spanya?n?n g??l? ekibi Barcelona?y? 3-0 yenen Be?ikta?, 2003-04 sezonunda ayn? ligde deplasmanda Chelsea?yi 2-0 yenmi?ti.
Sa?lam: ?st d?zey m?cadele verdik
Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, oyuncular?n?n, Liverpool kar??s?ndaki 3 puan?n ?nemini bilerek iyi m?cadele etti?ini s?yledi. Sa?lam, gruptaki iddialar?n? s?rd?rmek a??s?ndan, kendi sahalar?ndaki ikinci kar??la?ma olan Liverpool m?cadelesini kazanmalar? gerekti?ini belirterek, ??Oyuncular?m Liverpool kar??s?nda ?ok ?st d?zey m?cadele verdiler?? dedi. Gen? ?al??t?r?c?, Porto ma??nda, alamad?klar? 1 puan?n k?ymetini bilemediklerini ifade ederek, ??Ama oyuncular Liverpool kar??s?nda 3 puan?n ?nemini bilerek oynad?lar. Sonu?ta bir d?nya deviyle, kaliteli kadroya ve teknik adama sahip bir tak?ma kar?? oynad?k. B?yle bir tak?m? yenmek gurur verdi. Gelecek ma?lar i?in de bize umut a??lad??? diye konu?tu.
?nlerinde al?nacak 9 puan?n bulundu?unu kaydeden Sa?lam, ?unlar? s?yledi:
??Bunlar?n hepsini almak i?in m?cadelemizi sonuna kadar verece?iz. Bunlar?n ilki Liverpool deplasman?nda olacak. Bu ekibe kar?? sa?lam?? oldu?umuz avantaj? korumak amac?yla oradan puan alma zorunlulu?umuz ortada. Liverpool kar??s?ndaki m?cadeleyi bundan sonraki ma?lara ta??rsak, bizi mutlu edecek yerde grubu bitirece?imize inan?yorum.??
Liverpool?un ?ans?n?n da s?rd???n? belirten Ertu?rul Sa?lam, ??Gruptan ??kmak i?in 9 puan?n yetebilece?ine inan?yorum. ?u anda ?n?m?zde 3 puan var. 6 puan daha ??kar?rsak ?n?allah gruptan ??km?? olaca??z?? diye konu?tu.
600 bin Avro kazand?lar
Be?ikta?, Liverpool kar??s?nda elde etti?i galibiyetle 600 bin Avro almaya da hak kazand?. Daha ?nceki 2 ma?ta puan alamad??? i?in para da kazanamayan siyah-beyazl?lar, bu galibiyetle kasas?n? doldurmu? oldu.
Benitez oyundan memnun
L?verpool Teknik Direkt?r? Rafael Benitez ise yenilgiye ra?men tak?m?n performans?ndan memnun oldu?unu s?yledi.
?spanyol ?al??t?r?c?, Rafael Benitez, Marsilya ile Porto?nun berabere kalmas?n?n kendileri i?in avantaj ta??d???n? vurgulayarak, ??yle devam etti: ??Bundan sonraki ma?larda gerekenleri yapaca??z. Di?er m?cadelelerde bug?nk? gibi oynamam?z gerekiyordu. Bu sonu?lar herkesin ba??na gelebilir. 13. dakikada gol yememiz ?ans?zl?kt?. Geri kalan b?l?mde ?abalad?k. Bug?nk? performanstan ?ok memnunum, ancak bir golden fazla atmam?z gerekti?ini d???n?yorum.??
Gruptan ??kma ?anslar?n?n, Be?ikta??a ba?l? oldu?unu kaydeden Benitez, ??Gruptan ??kan tak?mlardan biri olarak Liverpool?u g?rmek istiyoruz. Be?ikta???n ??kmas? da Liverpool?a ba?l?. ?yi oynarsak, Be?ikta? i?in gruptan ??kma ?ans? zor olacak. 9 puana ihtiya? duydu?umuzu bilmemiz, iyi oynamam?z? gerektirecek?? diyerek s?zlerini tamamlad?. (SPOR SERV?S?)

Marsilya liderli?ini s?rd?rd?

?ampiyonlar Ligi?nde Be?ikta???n da yer ald??? (A) Grubu?nda, Fransa?n?n Olympique Marsilya tak?m?, 7 puanla liderli?ini s?rd?rd?.
Olympique Marsilya, bu gece Marsilya?daki ma?ta, grupta ikinci s?rada yer alan ?spanya?n?n Porto tak?m? ile 1-1 berabere kalarak puan?n? 7?ye ta??d? ve liderli?ini s?rd?rd?. Porto ise 5 puanla grupta ikinci s?rada yer ald?.
Be?ikta? ise kendi sahas?nda ?ngiltere?nin Liverpool tak?m?n? 2-1 yenerek ilk galibiyetini ve puan?n? ald?. Be?ikta? ald??? 3 puanla grupta 3. s?raya y?kseldi.

Sa?lam: Y?re?imizi sahaya koyduk ve kazand?k

Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, Liverpool ile oynay?p 2-1 kazand?klar? kar??la?mada y?reklerini sahaya koyduklar?n? s?yledi.
Lig TV?de canl? yay?nlanan ?Futbol G?ndemi? program?na telefonla kat?lan Sa?lam, Be?ikta? Kul?b??n?n resmi internet sitesinde g?zel bir pankart okudu?unu dile getirerek, ?O pankartta, ??l?ms?z olmak istiyorsan?z, y?re?inizi koyman?z gerekir? diyordu. Biz de y?re?imizi sahaya koyduk ve kazand?k? dedi.
Liverpool?un tak?m kadrosunda, 5 ki?ilik forvetin de?erinin toplam 150 milyon Avro?yu buldu?unu anlatan Ertu?rul Sa?lam, ??yle devam etti: ?Bizden kalite ve yetenek olarak daha iyiler, o bir ger?ek. Bu a???? nas?l ortadan kald?rabilirsiniz? Tabii ki m?cadele ederek. Biz bunu yapmaya ?al??t?k ve yapt?k. Onlara kar?? eksikli?imizi bu ?ekilde ortadan kald?rd?k ve oyunun belli b?l?mlerinde ?st?nl?k de sa?lad?k.?
Sa?lam, grupta ?anslar?n? devam ettirmek i?in daha puanlar almak zorunda
olduklar?n? da belirterek, ?Yoksa bu galibiyetin anlam? olmaz. ?u an, rakibimizi Liverpool diye d???necek olursak, ufak da olsa bir avantaj yakalad?k. Bu grupta bir ?st tura ??kabilmek, olmazsa UEFA Kupas??na kat?lmak i?in Liverpool ma?? kilit ma? olacak? ifadelerini kulland?.
???k???m?z s?r?yor?
Sezona iyi ba?lad?klar?n?, sonra bocalama d?nemi ge?irdiklerini, ancak Porto ma??yla ba?layan, Gen?lerbirli?i ve Trabzonspor kar??la?malar?yla devam eden bir ??k?? ya?ad?klar?n? anlatan Ertu?rul Sa?lam, oyun anlay???n? sahaya yans?tma konusunda, tak?m olma konusunda, ekip ruhunun inceliklerinin sahaya yans?t?lmas?nda ?ok g?zel geli?meler oldu?unu belirtti.
Gen? teknik adam, ge?mi?ten dersler alacaklar?n? ve gelece?e umutla bakacaklar?n? belirterek, ?Porto ma??nda kaybedilen puanlara hay?flanmak bize bir ?ey kazand?rmaz? dedi.
Ertu?rul Sa?lam, ?nlerine bakmak zorunda olduklar?n? ifade ederek, bundan sonra oynayacaklar? Liverpool ma??nda, ?nceki kay?plar? nas?l avantaja ?evireceklerinin hesab?n? yapacaklar?n? s?yledi. (SPOR SERV?S?)

?ngiliz bas?n?: Liverpool vedan?n e?i?inde

?ampiyonlar Ligi?nde Be?ikta? kar??s?nda 2-1?lik yenilgi alan Liverpool, ?ngiliz bas?n? taraf?ndan Liverpool, ?ampiyonlar Ligi?ne veda etmeye aday bir tak?m olarak ilan edildi.
The Times gazetesi, Liverpool?un Be?ikta? yenilgisinin ard?ndan grupta sonunculu?a indi?ini ve ?ampiyonlar Ligi?ne erken veda etmenin e?i?ine geldi?ini yazd?. Haberde, Marsilya yenilgisinin ard?ndan gelen Bo?az bozgununun, tak?m?n ligdeki gelece?ini de tehlikeye d???rd???ne i?aret edildi.
The Guardian gazetesi de ayn? anlamdaki bir ba?l?kla geli?meyi, ?Gev?ek Liverpool dibe vurdu ve ?ampiyonlar Ligi?ne veda tehlikesiyle kar?? kar??ya kald?? ?eklinde duyurdu. Guardian gazetesi, tak?m?n kendi kapasitesiyle, ?ampiyonlar Ligi?ne veda etme ihtimalinin yaratt??? kepazelik aras?nda kald???n? yazd?.
The Independent gazetesi ise haberinde, Liverpool?un ?stanbul?da ald??? yenilginin, tak?m?, ?ampiyonlar Ligi?nden elenme tehlikesiyle kar?? kar??ya getirdi?ine yer verdi.
Daily Mail gazetesi ise sonucu ?Turkey Stew? ?eklindeki benzetme i?eren ve ?Hindi yahnisi? anlam?na da gelen bir ba?l?kla duyurdu. ?Rafael?in K?rm?z?lar?? diye adland?rd??? haberinde, Liverpool?un her an ?ampiyonlar Ligi?nin d???nda kalmas? ihtimaline dikkat ?ekti.
The Daily Telegraph gazetesi de Liverpool?dan ?Silinen g??? olarak s?z etti. Yenilginin tak?m? son s?raya d???rd???n? hat?rlatan gazete, sayfaya tak?m kaptan? Steven Gerrad??n ya?ad??? ac?y? y?z?ne yans?tan bir foto?raf?n? da koydu ve ?Ac? Oyun? ibaresini foto?rafla birlikte kulland?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net