Blackwater skandal? istifa getirdi

Irak?ta Amerikan g?venlik ?irketi Blackwater??n 17 sivili ?ld?rmesiyle ba?layan ?zel g?venlik skandal?, istifaya neden oldu. Amerikan D??i?leri Bakanl????n?n g?venlikten sorumlu yetkilisi Richard Griffin, g?revinden ayr?ld?.


Irak?ta Amerikan g?venlik ?irketi Blackwater??n 17 sivili ?ld?rmesiyle ba?layan ?zel g?venlik skandal?, istifaya neden oldu. Amerikan D??i?leri Bakanl????n?n g?venlikten sorumlu yetkilisi Richard Griffin, g?revinden ayr?ld?. Griffin?in istifas?, D??i?leri Bakanl????n?n Irak?ta g?venlik ve denetim eksikliklerine dikkat ?eken raporunun ard?ndan geldi.
Ancak Richard Griffin, istifa mektubunda Blackwater raporundan s?z etmedi. Griffin?in yerine, yard?mc?s? Gregory Starr??n gelece?i a??kland?.
?lk ate?i ?zel askerler a??yor
Irak?ta 17 sivili ?ld?rmekle su?lanan Blackwater ?irketi hakk?ndaki rapor, ge?ti?imiz g?nlerde ABD Kongresi?ne sunulmu?tu. Blackwater ?irketinin ?zel askerleri 16 Eyl?l 2007 tarihinde Ba?dat?ta herhangi bir tehdit s?z konusu olmad??? halde Irakl? sivillere ate? a?mak ve 17 sivili ?ld?rmekle su?lan?yor.
Bu arada ABD Temsilciler Meclisi ?nceleme ve H?k?met Reform Komitesi?nce haz?rlanan bir raporda da Blackwater??n son 3 y?lda rasgele adam vurmak, uyu?turucu ve alkol kullanmak gibi ?e?itli nedenlerden 122 ki?iyi i?ten kovdu?u kaydedildi. Raporda ayr?ca, ?irketin 2005 y?l?ndan bu yana Irak?ta 195 kez ?at??maya girdi?i ve kar??t??? olaylar?n y?zde 80?inden fazlas?nda, ate?i ilk a?an taraf?n ?irketin ?zel askerleri oldu?u belirtiliyor.
Blackwater, Irak?ta ?st d?zey ABD?li diplomatlar?n korumal???n? da yap?yor.
ABD ?teselli? paras? da??t?yor
?te yandan, Irak?taki ABD B?y?kel?ili?i?nin, 16 Eyl?l tarihindeki olaylarda yaralananlara ve ?lenlerin ailelerine binlerce dolar tutar?nda ?deme yapmaya ba?lad??? bildirildi. ?ld?r?lenlerin baz?lar?n?n aileleri, ?demeyi kabul etmenin daha sonraki hukuki iddialar? k?s?tlayaca?? gerek?esiyle tazminatlar? kabul etmezken; ?lenlerden birinin karde?i olan Firuz Fad?l Abbas, ?Bu bir hakarettir. Bu cenaze masraflar?n? bile kar??layamaz. Karde?im d?rt ailenin sorumlulu?unu ta??yordu? dedi.
?demeleri ?ba?sa?l??? tazminat?? olarak niteleyen ABD B?y?kel?ili?i S?zc?s? Mirembe Nantongo, bunun hukuki iddialar? sona erdirmedi?ini savundu.(DI? HABERLER)
www.evrensel.net