L?bnan ?srail u?aklar?n? vurdu

Bir s?re ?nce Suriye?ye girerek bir binaya sald?r? d?zenleyen ?srail u?aklar?, bu sefer L?bnan ?zerinde al?ak u?u? yapt?. L?bnan, ?srail u?aklar?na ate? a?arak cevap verdi.


L?bnan??n g?neyinde al?ak u?u? yapan ?srail sava? u?aklar?n?n L?bnan askerleri taraf?ndan vuruldu?u bildirildi. ?srail, u?aklar?n ke?if u?u?u yapt???n? iddia ederken, L?bnan??n ge?en y?l?n 14 A?ustos?unda kabul edilen ate?kesten bu yana ilk kez ?srail u?aklar?na ate? a?t??? belirtiliyor. L?bnanl? yetkililerin a??klamas?na g?re, L?bnan askerleri Mercayun kasabas?n?n ?zerinden ge?en ?srail u?aklar?na makineli t?fek ve hafif u?aksavar silahla ate? a?t?. Y?ksek askeri bir yetkili de ordunun ?srail u?aklar?yla kar?? kar??ya geldi?ini, toplamda 150 d?n?? ate? edildi?ini ifade etti.
?srail?in L?bnan ?zerinden yapt??? askeri u?u?lar iki ?lke aras?ndaki en ?nemli gerginlik noktalar?ndan birini olu?turuyor.
U?u?lar bar?? zirvesinden esinli
Yedi hafta ?nce Suriye, kendi hava sahas?na girdi?i i?in ?srail u?aklar?na ate? a?m??, ancak ?srail bu sald?r?y? do?rulamam??t?. Son olay?n ise ABD?de yap?lmas? planlanan bar?? zirvesinin ba?ar?s?zl???n?n ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?te yaratt??? umutsuzlukla birlikte ya?and??? tahmin ediliyor. Olmert Yahudi i? adamlar?yla yapt??? konu?mas?nda ?Her ?ey iyi giderse, g?r??meyi yapaca??z, ama Annapolis zirvesi bar?? deklarasyonunun imzalanmas? i?in d?zenlenmi? bir giri?im de?il? derken, Filistin devlet ba?kan? Mahmud Abbas zirvenin, ba??ms?z bir Filistin devletini de i?ine alacak ?nemli sonu?lar do?uraca??nda ?srar ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net