Operasyon i?in
?srar ediyorlar

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?Condoleezza Rice??n a??klamas? ?ok farkl? ?ekilde geliyor. Bizim s?n?r ?tesi operasyon yapmamam?z? temenni edebilirler ama yapmam?z gerekti?inin karar?n? biz veririz? dedi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?Condoleezza Rice??n a??klamas? ?ok farkl? ?ekilde geliyor. Bizim s?n?r ?tesi operasyon yapmamam?z? temenni edebilirler ama yapmam?z gerekti?inin karar?n? biz veririz? dedi.
B?kre??teki Victoria Saray??nda Romanya Ba?bakan? Calin Popescu Tariceanu ile Erdo?an, yapt?klar? ikili ve heyetler aras? g?r??melerin ard?ndan ortak a??klamalarda bulunarak sorular? yan?tlad?.
?Hakk?m?z? kullan?r?z?
Ba?bakan Erdo?an imzalanan 2 anla?man?n iki ?lkeye de ?hay?rl? olmas?? dile?inde bulundu. Avrupa Birli?i ?yesi t?m ?lkelerin, PKK-Kongra-Gel?i ter?r ?rg?t? olarak ilan etti?ini ama bunun yeterli olmad???n? s?yleyen Erdo?an, ?Art?k sabr?m?z ta?m??t?r. Parlamentomuz, s?n?r ?tesi operasyonla ilgili olarak 19 ?Hay?r? oyuna kar??, 507 ?Evet? oyu vermek suretiyle bizi yetkilendirmi?tir. ?lgili kurumlar?m?z, g?venlik kurumlar?m?z a??rl?kl? olarak onlarla koordineli bir ?ekilde askeri gerek?eler olu?tu?u anda biz bu ad?m? teredd?ts?z atar?z. Bu ayn? zamanda bizim hukuktan do?an bir hakk?m?zd?r. Hedefimiz tamam?yla PKK ter?r ?rg?t?d?r. Asla siviller veya Irak??n toprak b?t?nl??? de?ildir. Temenni ederiz ki Irak??n y?netimi kalk?p da bu t?r bir olayda Kuzeye konu?lanm?? olan ter?r ?rg?t?ne yatakl?k etmeye devam etmez. ??nk? b?yle bir ter?r ?rg?t? orada konu?lan?yor ve bizim kamu d?zenimizi bozuyorsa bizim topraklar?m?zda s?k?nt? meydana getiriyorsa bu bizim uluslararas? hakk?m?zd?r ve bu hakk?m?z? kullan?r?z? diye konu?tu.
Rice?a sert ??kt?
Erdo?an, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n ?Kuzey Irak?a girmeyin, ?zerimize d??eni fazlas?yla yap?yoruz? ?eklindeki s?zlerinin ?yeni bir geli?menin habercisi olup olmad????na ili?kin bir soru ?zerine, ?Tabii, Rice??n a??klamas? ?ok farkl? ?ekilde geliyor. Bizim s?n?r ?tesi operasyon yapmamam?z? temenni edebilirler ama yapmam?z gerekti?inin karar?n? biz veririz. ?nsana sormazlar m?? Amerika, on binlerce kilometre ?teden Irak?a niye geldi? Bir rahats?zl??? m? var? Amerika?n?n Irak?tan ne rahats?zl??? var? ?u anda stratejik bir m?ttefik olarak Amerika bizimle hareket etmek durumundad?r. Onlarla Afganistan?da beraber hareket ettik. Dolay?s?yla, gerek ?ahs?m, gerekse Cumhurba?kan?m?z, Bush?la, Rice?la yapt???m?z g?r??melerde bunlar? kendilerine ilettik. Ulusal bazda da uluslararas?nda da yapmam?z gereken neyse bu konuda, ter?rle m?cadele bug?ne kadar att?k, ?imdi de bu ad?m? atmaya mecburuz ve ataca??z? cevab?n? verdi.
Tariceanu bar????l ortam istedi
Romanya Ba?bakan? Tariceanu, verimli bir g?r??me yap?ld???n? belirterek, ikili siyasi ve ekonomik ili?kilerin art?r?lmas? konusunu ele ald?klar?n? dile getirdi. B?lgesel ve k?resel konular?n de ele al?nd???n? belirten Tariceanu, iki ?lke aras?ndaki ticaret hacminin 6 milyar dolara ula?t???n? s?yledi.
Konu?malar?n ard?ndan her iki ba?bakana y?neltilen, ?G?r??melerde Kuzey Irak?taki konu g?r???ld? m?? Ba?dat ile g?r??melerden hangi sonu?lar? bekliyorsunuz?? sorusuna, Tariceanu, ?Biz, tabii ki T?rkiye?nin ve her ?lkenin savunma hakk?n? me?ru buluyoruz. Romanya olarak pozisyonumuz, AB?nin pozisyonu ile koordine olarak, onun pozisyonunu payla?arak, uluslararas? ter?rizme kar?? b?t?n ?lkeler i?birli?i i?inde olarak bu m?cadele s?rd?r?lebilir. Ankara ile Ba?dat aras?ndaki m?zakerelere, g?r??me f?rsatlar?na memnuniyetle bak?yoruz. Bu olaylar?n, b?lgede istikrars?zl??a neden olabilece?i d???n?lmektedir. D???ncelerimiz, endi?elerimiz, daha bar????l bir ortam in?a etmek Ortado?u?da? diye cevap verdi. (HABER MERKEZ?)

G?l: PKK tehdidini sona erdirmeye kararl?y?z

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Karadeniz Ekonomik ??birli?i (KE?) ?rg?t? D??i?leri Bakanlar? Konseyi a??l?? oturumunda T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyon istedi?ini dile getirdi. G?l, T?rkiye?nin sabr?n?n t?kendi?ini belirterek, ?Irak topraklar?n?n ter?rist eylemlerin d?zenlenmesi amac?yla kullan?lmas?na izin vermeyiz. Bu tehdidi sona erdirmek i?in gerekli olan t?m ad?mlar? atmaya tamamen kararl?y?z? dedi.
KE? ?rg?t? D??i?leri Bakanlar? Konseyi 17. toplant?s? Ankara Devlet Konukevi?nde ba?lad?. Toplant?ya ?rg?t ?yesi Yunanistan, G?rcistan, Romanya, Ukrayna ve S?rbistan D??i?leri Bakanlar? d?zeyinde kat?l?rken, di?er ?lkeler ?e?itli d?zeyde temsil ediliyor.
D??i?leri Bakan? Ali Babacan??n ev sahipli?i yapt??? toplant?n?n a??l???nda konu?an Cumhurba?kan? Abdullah G?l, konu?mas?nda PKK ?zerinde durdu. Irak?taki geli?melerin b?lge i?in ?ok ?nemli oldu?unu belirten G?l, geli?melerin t?m b?lgeyi ve uluslararas? toplumu etkileyece?i uyar?s? yapt?. Bu nedenle Irak??n kom?ular? ve uluslararas? toplumun Irak?a yard?m etmesi gerekti?ini vurgulayan G?l, 2-3 Kas?m tarihlerinde ?stanbul?da yap?lacak Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? toplant?s?na dikkat ?ekti.
Toplant?da Irak?ta istikrar?n sa?lanmas?na katk? amac?yla karar al?nmas? beklentisini dile getiren G?l, ?Irak, kom?ular? i?in bir tehdit kayna?? olmamal?. Bildi?iniz gibi PKK T?rkiye?nin hayati ??karlar?na sald?rmak i?in Irak?? bir ?s olarak kullan?yor. Irak??n toprak b?t?nl??? ve birli?ine sayg? duymam?za kar??n T?rkiye?nin sabr?n?n t?kenmekte oldu?unu ve Irak??n topra??n?n ter?rist eylemlerinin d?zenlenmesi amac?yla kullan?lmas?na izin vermeyece?ine a??k bir bi?imde ifade etmek istiyorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)

Condoleezza Rice T?rkiye?ye geliyor

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n, ?stanbul?da 2-3 Kas?m?da yap?lacak Irak konferans?n?n hemen ?ncesinde Ankara?y? ziyaret edece?i a??kland?.
Bakanl?k S?zc?s? Sean McCormack, Rice??n 1-6 Kas?m aras?ndaki d?? gezi program?n? a??klarken, D??i?leri Bakan??n?n, ?nce Ankara?da T?rk liderleriyle bir araya gelece?ini bildirdi.
Rice??n Ankara?da Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Tayyip Erdo?an?la g?r??mesi bekleniyor.
Rice bu kritik g?r??melerden sonra geni?letilmi? Irak toplant?s? i?in ?stanbul?a ge?ecek, ard?ndan da ?srail ve Filistin?i ziyaret edecek.

Tedbirler Bakanlar Kurulu?nda g?r???lecek

Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m, Irak?a y?nelik u?u?lar?n durdurulmas?n?n da aralar?nda bulundu?u tedbirlerin, Bakanlar Kurulu?nda ele al?naca??n? bildirdi. Y?ld?r?m, gazetecilere yapt??? a??klamada ekonomik k?s?tlama ve yapt?r?mlar konusunda da Milli G?venlik Kurulu?nun ald??? karar do?rultusunda, yap?lacak ilk Bakanlar Kurulu?nda konuyu de?erlendireceklerini s?yledi.
Maliye Bakan? Kemal Unak?tan da Irak?a kar?? al?nacak ekonomik ?nlemleri h?k?metin g?r??erek karara ba?layaca??n? bildirdi. (HABER MERKEZ?)

?Hava sald?r?s?ndan haberdar de?ilim?

ABD Kara Kuvvetleri Operasyonel Planlama Direkt?r? T?mgeneral Richard Sherlock, ABD D??i?leri Bakanl????n?n ter?r ?rg?tleri listesinde 45 farkl? ?rg?t oldu?unu belirtirken, ?Bu ?rg?tlere ?ivi olarak bakarsan?z, o zaman b?t?n ??z?mler aniden ?eki? gibi g?r?nmeye ba?lar. Ancak ?eki? her zaman do?ru yan?t de?ildir. ?zellikle de PKK meselesinde ?eki? do?ru yan?t de?il? dedi.
T?mgeneral Sherlock, ABD?nin, PKK meselesine bir ??z?m bulunmas? i?in T?rkiye ile Irak aras?ndaki g?r??meleri destekledi?ini, g?r??melere K?rt b?lgesel y?netiminin de dahil oldu?unu s?yledi. T?rkiye?nin Irak?a hava sald?r?s?nda bulunup bulunmad??? sorusuna ise Sherlock, ?Bilgim dahilinde ger?ekle?en bir hava sald?r?s?ndan haberdar de?ilim? yan?t?n? verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net