3 Kas?m mitingine ?a?r?

(TMMOB) ve T?rk Tabipler Birli?i?nin (TTB) 3 Kas?m?da Ankara?da ortakla?a d?zenleyece?i ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingi ?ncesi ?n?aat M?hendisleri Odas? Adana ?ubesi?nde bas?n a??klamas? yap?ld?.


Kamu Emek?ileri Sendikas? (KESK), T?rkiye Mimar M?hendisler Odas? Birli?i (TMMOB) ve T?rk Tabipler Birli?i?nin (TTB) 3 Kas?m?da Ankara?da ortakla?a d?zenleyece?i ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingi ?ncesi ?n?aat M?hendisleri Odas? Adana ?ubesi?nde bas?n a??klamas? yap?ld?.
Kurumlar ad?na bas?n toplant?s?nda konu?an TMMOB ?KK Sekreteri H?seyin At?c?, AKP?nin Meclis?ten ge?irdi?i tezkere ile birlikte halk?n dikkatini ba?ka bir yere ?ekerek, Meclis?ten istedi?i yasalar? kolayl?kla ge?irebildi?ine dikkat ?ekti.
?lkeyi y?netenlerin halk?n ihtiya?lar?n? ve beklentilerini g?z ard? etti?ini s?yleyen At?c?, Anayasa?da yap?lan de?i?ikliklerin toplumun ?rg?tl? kesimlerinden esirgenerek hayata ge?irilmesinin en iyi ?rnek olabilece?ine ifade etti.
At?c?, ?Sava? ????rtkanl???na hay?r, insanlar?n a?l?ktan, yoksulluktan ve so?uktan ?lmesine hay?r, her t?rl? milliyet?i, ?ovenist ve ?rk?? yakla??mlara hay?r, bir arada karde??e ya?amak istiyoruz, farkl? kimlikleri, k?lt?rleri yok sayan, onlar? yok etmeye ?al??an tek tip?i anlay??a hay?r, K?rt sorununda demokratik bir ??z?m istiyoruz? diyenlerin, Ankara?da yap?lacak mitinge kat?lmas? i?in ?a?r? yapt?.
?te yandan E?itim-Sen Gaziantep ?ubesi?nde a??klama yapan KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Da?demir, miting i?in b?lge gezileri d?zenlediklerini, belirterek mitinge ?a?r? yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net