DURUM

 • Son olaylar?n ard?ndan milliyet?i bir histeri dalga dalga yay?lmaya ba?lad?. Gazeteler ve televizyonlar genel bir seferberlik havas? i?inde olaylar? veriyorlar, ?ovenist bir dalgan?n her taraf? istila etmesi i?in milliyet?ili?i k?r?kl?yorlar.


  Son olaylar?n ard?ndan milliyet?i bir histeri dalga dalga yay?lmaya ba?lad?. Gazeteler ve televizyonlar genel bir seferberlik havas? i?inde olaylar? veriyorlar, ?ovenist bir dalgan?n her taraf? istila etmesi i?in milliyet?ili?i k?r?kl?yorlar. Baz? yerlerde K?rt mahalleleri tehdit alt?na al?n?yor ve lin? giri?imlerinde bulunuluyor. ?? g?n ?nce mahalle bask?s? olur mu olmaz m? meselesi tart???l?yordu, ama bug?n ger?ek bir ?ovenist dalga her ?eyi bask? alt?na al?yor, t?m toplum birka? ad?m geri ?ekilmeye zorlan?yor. Olaylar?n vahameti kar??s?nda devlet kat?ndan ?sa?duyu? ?a?r?s? yap?lsa da, bu ?a?r? daha ?ok hesapl? d??manl?k yap?n olarak yorumlan?yor.
  Y?netici egemen s?n?flar Kuzey Irak?? hedef tahtas?na yerle?tirmi? durumdalar. H?rriyet gazetesi ve onun Genel Yay?n Y?netmeni ?zk?k, adeta bir stratejist havas?nda hedefler belirliyor, yol g?steriyor. Buna ?Mehmet?ik bas?n? diyece?iz, ama bu s?n?rl? s?reli askerlik g?revi yapan halk ?ocuklar?na hakaret anlam?na gelecek. Bu bas?n hi? terhis olmuyor, onlar hep asker. ?lkenin az ?ok ilerici yazar ?izer tak?m? da kendi mevzilerini bir ad?m geriye atarak yeniden kurmaya ?al???yor. ?len gen?lerin cenazelerinde T?rk?e a??tlara, K?rt?e a??tlar?n kar??t???, T?rk ve K?rt annelerin y?reklerinin birlikte yand??? ger?e?i g?rmezden geliniyor.
  Devleti y?netenler Kuzey Irak?ta ya?ayan K?rtleri ve oradaki ?zerk K?rt y?netimini hedef g?sterip, askeri ve ekonomik tedbirler uygulamak i?in ad?mlar atmaya ?al???rken, acaba bu ad?mlar?n hangi sorunu ??z?me ba?layaca??n? d???n?yor? Bug?ne kadar bu sorunda kan?tlanan tek ger?ek varsa, o da bu tip ad?mlar?n bir ??z?m olmad???d?r. Hem yanl?? hedef g?steriliyor, hem yanl?? ??z?mler ?retiliyor. Hedefin i?erideki K?rt sorununun demokratik ??z?m? olarak belirlenmesi gerekirken, sorun ?bir ter?r sald?r?s?? boyutlar?na indirgeniyor ve ?yle yans?t?l?yor. Oysa hi? de?ilse en son olayda ortada bir askeri ?at??ma var ve kar?? kar??ya gelen g??ler birbirlerine kar?? silahlanm?? durumda. Yani y?netici egemen s?n?flar?n ?en g??l?? olduklar? alan!
  Ba?ta Ba?bakan olmak ?zere, h?k?met ve devlet y?neticileri b?y?k d?? devletlerin kap?lar?n? a??nd?rarak, ?telefon diplomasisi? y?r?terek hangi sorunu ??z?me ba?layacaklar?n? san?yorlar? Girilen bu yolun T?rkiye?nin bir i? sorununun, b?y?k Ortado?u sorununun bir eklentisi olmaya g?t?r?ld???, b?y?k emperyalist devletlere ?gelin benim kendi vatanda?lar?mla olan sorunumda m?dahil olun? demek anlam?na geldi?i g?r?lemez bir ?ey mi? Yeri geldi?inde ?hepsi bizim sorunumuza kar???yor, ka??yor, didikliyor? denmiyor mu? Bu durumda onlara davetiye ??karan siz olmuyor musunuz? Y?llar?n emperyalisti ABD bunu ?ok iyi g?rd??? i?indir ki, gelin birlikte operasyon yapal?m demekte. Bu ?hele bir b?lgeye girin, size daha fazla hedefler de buluruz, ?ran meselesinde de ortak davran?r?z? anlam?na gelmiyorsa, hangi anlama geliyor?
  ?lkeyi y?neten egemen s?n?flar ??z?m? ve ?areyi d??ar?da aramamal?d?rlar. T?rkiye?de ya?ayan K?rtler sa?duyulu davranman?n ve ?lke politikas?na kat?lman?n, onun bir par?as? olman?n somut kan?tlar?n? ortaya koyuyorlar. AKP son se?imlerde b?lgeden ciddi bir oy ald?, yap?lan referandumda K?rt illerinde ?evet?lerin oran? y?zde doksanlar? ge?ti. K?rt vekiller ?imdi Ankara?da, Meclis?te. B?t?n bunlar neye i?aret ediyor? Bu halk?n ?b?l?c? ve ayr?l?k??? oldu?una m?, yoksa demokrasi ve karde?lik i?erisinde bir arada ya?ama iste?ine mi? ??te kuru ?sa?duyu? -hi? yoktan bu da iyidir- ?a?r?lar? yapma yerine, ?apkay? ?ne al?p sa?duyu ile d???n?lecek yer buras?d?r. Soyut korkuya dayanan tahliller yerine bug?n?n ortaya ??kard??? politik ger?eklere kulak verilirse, da? ta? bombalanmak zorunda kal?nmaz, halklara daha b?y?k ac?lar ya?at?lmaz, ?lke Ortado?u bata??na yuvarlanmaz, Irak K?rtleri de ABD?nin ve di?er devletlerin kuca??na itilmez.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net