?niversitelerden bar?? sesi

Ankara, Adana ve Diyarbak?r?da ??renciler, artan ?rk?? ve milliyet?i dalgaya dikkat ?ekerek ?halklar?n karde?li?i? ?iar?n?n y?kseltilmesi gerekti?ini dile getirdiler.


Ankara, Adana ve Diyarbak?r?da ??renciler, artan ?rk?? ve milliyet?i dalgaya dikkat ?ekerek ?halklar?n karde?li?i? ?iar?n?n y?kseltilmesi gerekti?ini dile getirdiler. ??renciler, ?lk?c? sald?r?lara dikkat ?ekerek K?rt T?rk d??manl??? yarat?lmaya ?al???ld???n? dile getirdiler.
Ankara ?niversitesi Cebeci Kamp?s??nde bir araya gelen 100 ??renci, s?n?r ?tesi operasyona olanak tan?yan tezkereyi ve Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan geli?tirilen ?rk?? eylemleri protesto etti. ?Sava?a ve tezkereye hay?r?, ?Ya?as?n halklar?n karde?li?i?, ?Cebeci fa?istlere mezar olacak? sloganlar?n? atan ??renciler, kamp?s i?erisinde bir s?re y?r?d?kten sonra Siyasal Bilgiler Fak?ltesi giri? kap?s?nda a??klama yapt?.
Polis barikat? ?n?nde yap?lan a??klamada, Hakkari?de ya?anan ?at??man?n ard?ndan ?rk?? eylemlerin, fa?ist gruplar e?li?inde geli?ti?ine dikkat ?ekildi. DTP ve dernekler ile K?rtlere y?nelik sald?r?lar? hat?rlatan ??renciler, ?oven dalgan?n k?r?klendi?ini vurgulad?. Rekt?rlerin, ??rencilere eylem yapt?rmas?n? da protesto eden ??renciler, ?rk?? ve milliyet?i ?evrelere kar?? ?halklar?n karde?li?i? ?iar?n?n geli?tirilmesi ?a?r?s?nda bulundu.
Sald?r?lar halklar?n karde?li?ine
?ukurova ?niversitesi ??rencileri Balcal? Kamp?s??nde y?r?y?? d?zenleyerek, ?lk?c?lerin Hakkari?de ya?anan ?at??malarla ilgili yapt?klar? g?sterilerde ??rencilere sald?rmas?n? protesto ettiler. Yakla??k 300 ??rencinin kat?ld??? y?r?y??e ?HD Adana ?ube Ba?kan? Ethem A??kal?n ve ?ube y?neticileri de destek verdi. Yap?lan a??klamada ?lk?c? gruplar?n ??rencilere polisin deste?ini de alarak sald?rd??? belirtilerek polisin s?kt??? plastik mermilerle bir?ok ??rencinin yaraland??? dile getirildi.
A??klamada, ?Bu sald?r?lar halklar?n karde?li?ine yap?lm??t?r. Bu sald?r?lar s?n?f arkada??na, oda arkada??na yap?lm??t?r, kom?una yap?lm??t?r. Bilime, sanata, k?lt?re, ?zg?r d???nceye yap?lm??t?r. Bu sald?r?lar ?niversiteye yap?lm??t?r? denildi.
A??klamada konu?an ?HD Adana ?ube Ba?kan? Ethem A??kal?n, sald?r?ya ili?kin valilik ve rekt?rl?k ile yapt?klar? g?r??meleri aktararak ?Valilik olaylar?n m?nferit oldu?unu s?yledi. Rekt?rl?k ise bu olaylar?n ?n?ne ge?ece?i konusunda s?z verdi? dedi. A??kal?n, bundan sonra geli?ebilecek olaylardan rekt?rl???n sorumlu oldu?unu dile getirdi.
D? ??rencileri s?n?r ?tesi operasyonu protesto etti
Dicle ?niversitesi?nde (D?) okuyan ??renciler de Dicle ?niversitesi Gen?lik Derne?i (D??DER) ?yelerinin tutuklanmas?n? ve s?n?r ?tesi operasyonu k?nad?.
Dicle ?niversitesi Fen Fak?ltesi ?n?nde bir araya gelen yakla??k 150 ??renci ad?na yap?lan a??klamada, ?Son g?nlerde ?zerinde ya?ad???m?z topraklar? i?ine alan ate? ?emberi, doymak bilmez bir i?tahla ve ?nlenemez bir h?zla devam ediyor. Bilmeden can havliyle sa?a sola ka???an ?a?k?n canl?lar gibi ate?i s?nd?rmenin yollar?n? aramak yerine, g?zler karart?lm??, alevlerin ?st?ne ?st?ne gidilmektedir? denildi.
Ya?anan ac? olaylar?n kimi ?evrelerce K?rt-T?rk sava??na d?n??t?r?lmek istendi?ine dikkat ?eken ??renciler, ?unlara dikkat ?ekti: ?Bu olaylar gelece?e ve bar??a dair ta??d???m?z umudu yitirmemize sebep oluyor. 24 saat durmadan dolanan sava? u?aklar? ve helikopterler, sayarsak daha da uzatabilece?imiz bu felaketler listesi, ?lkeyi h?zla kaosa s?r?kl?yor.? (HABER MERKEZ?)

Y?r?y?? i?in 10 YTL da??tt?lar

Hakkari Y?ksekova?daki ?at??mada hayat?n? kaybeden askerler i?in Van?da d?zenlenen y?r?y??e ??rencilerin kat?lmas? i?in 10?ar YTL para da??t?ld?.
Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Oremar b?lgesinde ??kan ?at??mada hayat?n? kaybeden askerler i?in ?ehit Aileleri ve Gaziler Yard?mla?ma Derne?i, ?lk? Ocaklar? Van Temsilcili?i ve Vatansever Kuvvetler Derne?i ortak bir y?r?y?? d?zenledi. Y?r?y?? ?ncesi Mara? ve Cumhuriyet caddeleri trafi?e kapat?l?rken DTP Van il binas?n?n ?evresinde ise yo?un g?venlik ?nlemleri al?nd?.
Emniyet M?d?rl??? yan?nda bulunan Kurtulu? Park??ndan ba?layan y?r?y??e kat?l?m?n az almas? nedeniyle, cadde ?zerinde bulunan okullardaki ??rencilere y?r?y??e kat?lmalar? i?in ?a?r? yap?ld?. Daha sonra ??rencilerin y?r?y??e kat?lmas? i?in 10?ar YTL para da??t?ld?. Baz? lise ve ilk??retim okulu ??rencilerinin zorunlu olarak dahil edildi?i y?r?y??e, k?y ve il?elerden de ?ok say?da korucu kent merkezine ?a?r?ld?.
?evre illerden gelen ?lk?c?lerin de kat?ld??? y?r?y??, valilik ?n?nde ?stikl?l Mar???n?n okunmas? ve yap?lan a??klamalarla sona erdi. Valilik ?n?ndeki a??klama s?ras?nda ?evre binalara keskin ni?anc?lar konuldu.

Bar?? Anneleri?nden asker annelerine: El ele verelim

Bar?? Anneleri ?nisiyatifi, akan kan?n durmas? ve ?at??malar?n son bulmas? i?in asker annelerinin tepkilerini ortaya koymas?n? isteyerek, ?El ele verelim. Kan d?k?lmesin, art?k yeter diyelim? ?a?r?s? yapt?.
Bar?? Anneleri ?nisiyatifi, Hakkari?de ??kan ?at??ma sonras?nda ya?anan olaylara ili?kin Bar?? Dergisi?nde bas?n a??klamas? yapt?. Bar?? Anneleri ?nisiyatifi ad?na a??klama yapan Sultan Akkoyun, T?rkiye?de son g?nlerde ya?ananlar?n sava? ilan?n? and?rd???na dikkat ?ekti. Bar?? anneleri olarak T?rk annelerine bir?ok kez seslerini duyurmaya ?al??t?klar?n? belirten Akkoyun, ?Bizler T?rk annelerine birlik ?a?r?s?nda bulunduk. ?El ele verelim. Kan d?k?lmesin, art?k yeter diyelim? dedik. Annelerin ac?s? dinsin. Ama onlar bir t?rl? ellerini uzatmad?lar. Bu kadar ac?yla kimse ya?ayamaz. Yine de bizler ?a?r?m?z? yineliyoruz. Gelin el ele verelim. ??nk? annelerin ac?s? birdir ve sen K?rts?n, sen T?rks?n demiyor. Biz de anneyiz ve y?llard?r ya??yoruz bu ac?lar?? diye konu?tu. T?rk annelerin art?k akan kan?n durmas? ve ya?anan ac?lar?n son bulmas? i?in tepkilerini dile getirmesi gerekti?inin alt?n? ?izen Akkoyun, ?u ?a?r?da bulundu: ?Bizler T?rk halk?na ?a?r? yap?yoruz; ne ABD ne de ?ran onlar?n dostu, en b?y?k dostlar? K?rt halk?d?r. K?rtleri kaybetmesinler.? (HABER MERKEZ?)

Bar?? Anneleri al?konulan askerin ailesini ziyaret etti

Bar?? Anneleri ?nisiyatifi, PKK?nin al?koydu?u Mardin Derikli Ramazan Y?ce?nin ailesini ziyaret etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduklar?n? dile getiren Y?ce ailesi, ?ocuklar?n?n serbest b?rak?lmas?n? istedi. Yetkili mercilere ba?vurduklar?n? dile getiren Ramazan Y?ce?nin Babaannesi Hasne Y?ce, torununu sa? salim askere g?nderdi?ini ve aynen geri gelmesini istedi?ini belirtti. (Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net