ABD?den ?ran?a yeni yapt?r?mlar

ABD, Ortado?u ve Irak?taki ?rg?tlere destek verdi?i, f?ze sat??lar? ve n?kleer silah gerek?esiyle ?ran?a, Savunma Bakanl??? ve Devrim Muhaf?zlar?n? da kapsayan yeni yapt?r?mlar uygulama karar? ald?.


ABD, Ortado?u ve Irak?taki ?rg?tlere destek verdi?i, f?ze sat??lar? ve n?kleer silah gerek?esiyle ?ran?a, Savunma Bakanl??? ve Devrim Muhaf?zlar?n? da kapsayan yeni yapt?r?mlar uygulama karar? ald?.
D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve Hazine Bakan? Henry Paulson?un a??klad??? yapt?r?mlar?n, ABD?nin Afganistan?da Taliban, Irak?ta ?ii direni??i ?rg?tler, Hamas ve Hizbullah?a destek vermekle su?lad??? ?ran??n baz? b?y?k askeri ve mali kurumlar?n? kapsad??? belirtildi.
Yapt?r?mlarla, aralar?nda baz? ?ah?slar, Devrim Muhaf?zlar?n?n sahibi oldu?u ya da kontrol?nde bulunan ?irketler ve bankalar?n da bulundu?u 20?den fazla ?ranl? olu?umun Amerikan mali sistemiyle t?m ba?lant?lar?n?n kesildi?i ve bunun uluslararas? bankac?l?k toplulu?una giderek artan etkileri olabilece?i kaydedildi.
Amerikal? yetkililer, Washington y?netiminin, Irak?ta Amerikan askerlerinin ?l?m?ne yol a?an silahlar? temin etmekle su?lad??? Devrim Muhaf?zlar?n?n bir par?as? olan Kud?s G?c? ve baz? bankalar?n Afganistan, Irak ve Ortado?u?daki faaliyetleri nedeniyle ??zel olarak adland?r?lm?? k?resel ter?rist? ?rg?tler olarak tan?mlanaca??n? belirttiler.
Yapt?r?mlar?n, ABD?nin, Tahran?daki Amerikan B?y?kel?ili?i?nin i?gal edildi?i 1979?dan bu yana ?ran?a uygulad??? yapt?r?mlar?n en serti oldu?u kaydedildi.
?ngiltere?den destek
Bu arada ?ngiltere, Washington??n ?ran?a yeni yapt?r?mlar uygulama karar?n? destekledi?ini bildirdi ve bu ?lkeye y?nelik yeni BM yapt?r?mlar? i?in ?al??maya ?nc?l?k etme s?z? verdi.
?ngiltere D??i?leri Bakanl????n?n bir s?zc?s? yapt??? a??klamada, ?ABD y?netiminin, Irak rejimine y?nelik yeni bask?lar uygulama ?abalar?n? benimsediklerini? s?yledi.
S?zc?, ?ran?a y?nelik ????nc? BM yapt?r?mlar? i?in ?aba sarf edilmesi konusunda ?nc?l?k etmeye ve ayn? zamanda daha sert AB yapt?r?mlar?n? desteklemeye haz?rland?klar?n?? kaydetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net