Grevi k?rmak i?in i??ileri kelep?elediler

Ta?eron ve medyay? kullanarak grevi k?ramayan patron, ?imdi de polisi devreye sokuyor.


Ta?eron ve medyay? kullanarak grevi k?ramayan patron, ?imdi de polisi devreye sokuyor. Gaziosmanpa?a (GOP) Telekom M?d?rl????nde d?n ??leden sonra Gayrettepe?den g?revli olarak geldiklerini ileri s?ren iki ki?i, ar?zay? tamir etmek istedi. Grev g?zc?leri bu ki?ilere izin vermeyince GOP Telekom M?d?r?, polisi devreye soktu. Grev k?r?c?lar?n? engellemek isteyen iki i??iyi kelep?eleyen polis, ar?zan?n giderilmesini sa?lad?. 15-20 dakika kelep?eli halde bekletilen i??iler, ar?za gide-rildikten sonra serbest b?rak?ld?lar.
Gayrettepe?den gelen iki grev k?r?c?s?n?n ellerindeki izin ka??d?n?n tarihinin ge?mi? oldu?unu fark eden i??iler tepkilerini art?rd?. Bunun ?zerine GOP Emniyet M?d?r Yard?mc?s?, i??ilerden ?z?r diledi. Polisin grev k?r?c?lar?na yard?m etmesini protesto eden Telekom i??ileri, ?Bask?lar, g?zalt?lar bizleri y?ld?ramaz?, ?Ta?eron mafyas?na hay?r?, ?Sabotaj yok direni? var?, ?Telekom i??isi k?le de?ildir? sloganlar? ile GOP Meydan??na y?r?y?? yapt?lar. Yolu trafi?e kapatan i??ilere, E?itim Sen 4 No?lu ?ube y?neticileri, Emek Partisi y?neticileri ve halk destek verdi.
10 g?nd?r polis grevi k?r?yor
Burada i??ilere seslenen Haber-?? GOP ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay, 10 g?nd?r grevde olduklar?n? ve 10 g?nd?r ta?eron i??ilerin ?al??mas? i?in polis bask?s? g?rd?klerini kaydetti. GOP?ta polis bask?s? ile grevin k?r?ld???n? belirten Karatay, bu yasad??? uygulaman?n son bulmas? i?in savc?lar? g?reve ?a??rarak, ?Biz yasad??? bir ?ey yapm?yoruz. Anayasa?n?n bize verdi?i grev hakk?n? kullan?yoruz. Ancak patronlar polisi kullanarak bizim yasal hakk?m?z? gasp ediyorlar. Yasalar?n ?i?nenmesine izin vermeyin? dedi.
???ilerin Telekom?u bu hale getirmek i?in ?lkenin en ?cra k??esine bile gitti?ini, ?imdi de o en ?cra k??elerde bile talepleri i?in grevde olduklar?n? anlatan Karatay, kazanana kadar m?cadelelerini s?rd?receklerini ifade etti. Medyada yans?t?ld??? gibi isteklerinin ?ok u?uk rakamlar olmad???n?, y?ll?k k?r?n y?zde 6?s?n? talep ettiklerini s?yleyen Karatay??n s?zleri, ?Yalaka medya yalan haber yapma? slogan? ile kesildi.
Karatay, halk?n i??ilerin yan?nda olmas?n? Telekom patronunun uzla?maz tutumunu ve polisin grev k?r?c? tutumunu protesto etmelerini istedi. A??klaman?n ard?ndan i??iler, tekrar trafi?i kapatarak sloganlarla m?d?rl??e geri d?nd?ler.
Sultan?iftli?i?nde de bask? var
Ta?eron i??iler Sultan?iftli?i?nde de polis korumas? alt?nda ?al??t?lar. Santralde ?al??an grev k?r?c?lar?n? koruyan polisle grevci i??iler aras?nda zaman zaman gerginlik ya?and?. Burada a??klama yapan Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, bu gibi aksakl?klara ra?men grevin ?stanbul?da ba?ar? ile s?rd???n?, k?sa bir s?re i?inde ar?zalar nedeniyle patronlar?n ?ok s?k??aca??n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net