EMEP mitinge ?a??rd?

Emek Partisi, KESK, TMMOB ve TTB?nin 3 Kas?m?da Ankara?da d?zenleyece?i ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingine ?a?r? yapt?.


Emek Partisi, KESK, TMMOB ve TTB?nin 3 Kas?m?da Ankara?da d?zenleyece?i ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingine ?a?r? yapt?.
EMEP Genel Merkezi, yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye halk?n?n askeri operasyona de?il, bar??a, birli?e, i?e, demokrasiye, ba??ms?zl??a ihtiyac? oldu?unu belirtti. ??lkemizin tarihsel ve toplumsal ger?eklerini g?rmek istemeyenlerin uygulad??? yanl?? politikalar y?z?nden gen?lerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Bu kay?plar? halka ter?rle a??klamaya ?al???p sorunu ??zmeyenler, s?n?r ?tesi sava?la halk?m?za yeni ac?lar ya?atacaklar? denilen a??klamada, sa?duyuyla yeni kay?plar? ?nleme sorumlulu?u g?sterilmesi istendi. ?Birilerini hedef g?stererek, ??z?m? bu topraklarda, i?eride de?il de ba?ka yerlerde aramak, Amerika gibi g??leri i?in i?ine katarak ??z?me engel g?stermek, ger?ekleri ters y?z etmektir? denilen EMEP a??klamas?nda, halk?n, emek?ilerin birli?e ihtiyac? oldu?u, sava? gibi ortamlar?n ?nce ekme?e, ?zg?rl?klere, birlik ve karde?li?e vuraca?? dile getirildi.
Yeni bir anayasan?n T?rkiye?de ya?ayan her dilden, milliyetten, inan?tan insan i?in ?zg?rl?kleri g?venceye almas?n?n demokrasiyle m?mk?n oldu?u belirtilen a??klamada, ?Tek?i yakla??mdan vazge?ilmelidir. Bu topraklarda ya?ayan t?m halklar? kendi dilleri ve k?lt?rleriyle kabul etmek sorunlar? ??zecek, birlikte ya?am? kolayla?t?racakt?r. Herkesi T?rk milleti olarak ilan etmek ve b?yle ya?amaya zorlamak, birlikte ya?am?n ko?ullar?n? zora sokmaktad?r? denildi.
?Sorunlar?m?z? kendi halklar?m?zla ??zmeli, emperyalist g??leri kap?dan i?eri sokmamal?y?z. ?ncelikle ABD, AB, NATO, IMF gibi g??lerle ittifaklardan ??kmak, ba??ml?l?k anla?malar?ndan kurtulmak zorunday?z? denilen a??klamada, s?zde diplomasi g?sterileri ya da sonu?suz, tehlikeli maceralara de?il, bir arada ya?am? kolayla?t?racak toplumsal bar??? ve huzuru sa?layacak sorumlu, sa?duyulu siyasi iktidara ihtiya? oldu?u vurguland?.
Bar??a bir ?ans verilmesini isteyen EMEP, ?Bunu yapmazsak kaybeden, halk ve emek?iler olarak bizler olaca??z. Hayat? ve gelece?i yok edilenlerin hep yoksul, ezilen halk ?ocuklar?n?n olmas?n? sorgulamak ve ?nlemek zorunday?z. Bunlar? dile getirmek ve bar??a, eme?e, ba??ms?zl??a, karde?li?e, demokrasiye kavu?mak dile?imizi ifade etmek i?in; emek ?rg?tlerimizin d?zenledi?i 3 Kas?m Ankara mitingine kat?lal?m? ?a?r?s? yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net