hayat?ta neler var?

Ekmek ve G?l, Sanatla Hayat, Reng?renk, Kay?td???, Hayat Sokakta, Numaras?z Trib?n, Ayd?n?l?k An?lar, Avrupa?da Hayat, D?nyan?n Sokaklar?, Emek Forum...


Ekmek ve G?l
Kad?n programlar?, her televizyonun en ?ok seyirci toplayan saatlerini olu?turuyor. Ancak ?nl? bir ?ark?c?n?n, modelin ya da ne yapt??? pek bilinmeyen g?zelce bir han?m?n sundu?u bu programlarda, sululuk, dedikodu ve s?zde e?lenceler a??r bas?yor.
Hayat Televizyonu, ?Ekmek ve G?l? program?nda, ger?ek sorunlar? i?leyecek, hukuk ve sa?l?k dan??manlar?n?n deste?iyle sorunlar?n ??z?m?ne katk? sa?lamaya ?al??acak.
Yemek tarifleri, ev halinin p?f noktalar?, ?ocuk e?itimi, sosyal ve ekonomik sorunlar kar??s?nda kad?nlar?n durumu, i??i ve emek?i kad?nlar?n ?zel sorunlar?, ?rg?tlenme deneyimleri ve m?cadeleleri ?zel bir yer tutacak.
?G?bek atal?m, dertleri unutal?m? demeden, sorunlar kad?nca tart???lacak. Tart??makla kalmay?p ??z?m ?retilecek.
?nl? ?ns?z her kesimden kad?n hikayeleri, sa?l?k, kad?n?n sanat ajandas?, m?zik ve daha nicesi, her g?n ??lenden sonra ?Ekmek ve G?l?de izlenecek...

Sanatla Hayat
G?ncel sanattan, sanat?n arka sokaklar?na hepsi Hayat?ta? Sinema, tiyatro, resim, heykel, m?zik, edebiyat?
Ve yine her g?n ak?am haberlerinden ?nce, yakla??k bir saat s?reyle sanat ve k?lt?r haberlerinden, ele?tiri ve de?erlendirmeye kadar zengin bir i?erik ta??yacak bir program ?Sanatla Hayat?.
Vitrinde ?ok satanlardan, sahaf raflar?nda sararm?? kitaplara? Galerilerde boy g?steren eserlerden, sokak heykellerine, duvar resimlerine? Bug?n?n pop?ler filmlerinden seneler ?nce seyrettiklerimize? ?ark?lar?n sat?r aras?ndaki hikayelerden, mimarl???n ???kl? mekanlar?na kadar pek ?ok konu ve ilgili konuklar, bu programla evlerimize konuk olacak.

Reng?renk
K?lt?rel yozla?maya kar?? alternatif bir pencere, ?Reng?renk?...
?Reng?renk?, s?cac?k bir bardak ?ay gibi de, a??k havada ya da bir kahvehane k??esinde dostlarla edilmi? iki ?ift laf gibi de tan?mlanabilir. Her konukla, her konuyla hayat?n yeni bir y?z?yle kar??la?mak, doyas?ya sohbet etmek, i?ten bir merhabay? payla?mak i?in program, ?Reng?renk?. Siz de konu?umuz olun!

Politika G?nl???
Evrensel Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni ?hsan ?aralan ve Hayat Televizyonu Yay?n Koordinat?r? ?skender Bayhan??n birlikte sunaca?? bir sohbet program?.
Ge?ti?imiz haftan?n olaylar?, bug?ne dair analizlere ba?lanacak. ?Politika G?nl????nde d?n okudu?umuz sayfalar, yar?n?n hen?z yaz?lmam?? sayfalar?na ???k tutacak.
?lke ve d?nya sorunlar?, i??ilerin ve emek?ilerin bak?? a??s?ndan yorumlanacak, de?erlendirilecek.
Sat?r aralar?nda dola?acak, g?ndemi ve ard?nda sakl? olan? bulup ??karacak ?Politika G?nl????...

Kay?td???
Sanat d?nyas?nda olup bitenler, sanatlar aras? disiplinler e?lenceli ve i?neli bir dille ele al?nacak. M?zi?in sinemayla, tiyatronun resimle ili?kisi, filmlerin dedikleri ve demek istedikleri?
Edebiyat?n sinemayla payla?t?klar?, sineman?n edebiyattan y?r?tt?kleri? Polisiye ve korku edebiyat?n?n atas? gotik edebiyat, ?izgi roman ve ?adamdan say?lmayan? di?erleri!
Sunucular; Yelda ve Ay?ebengi, sanat ve edebiyat?n en iyilerini ve en k?t?lerini tezgaha ??karacaklar.
Kendi deyimleriyle: ?Hepsi 32 k?s?m tekmili birden Hayat?ta!?

Hayat Sokakta
Kimi kez sizin ?ekip g?nderdikleriniz, kimi kez habercilerimizin pe?ine d??t?kleri? Bal?k??s?, tamircisi, i??isi, ev kad?n?, ??rencisi...
Hayattan kendi ?zdeyi?ini ?ekmi? ??karm?? herkes! ?i?ekler, bal?klar, ku?lar, tak?nt?lar?m?z, sevin?lerimiz, ba??m?za gelenler, ?z?ld?klerimiz, g?ld?klerimiz...
En ciddi sorunlardan, en z?p??kt? halk hayallerine kadar kendi halimizi izleyip ??renece?imiz bir haber program? ?Hayat Sokakta?!
E?e?ine ters binen Nasreddin Hoca, bug?n ?ocuk olarak ya??yor ve ne g?r?yorsa, bu program da onu g?recek bir yandan; bir yandan da evlad?n? kaybetmi? bir anan?n ac?s?yla bakacak d?nyaya...

Numaras?z Trib?n
T?rkiye ve d?nya futbolu ?zerine alternatif futbol program??
G?ncel geli?meler, g?ndemi olu?turan olaylar?n sosyoekonomik arka planlar?, bazen de ??z?me giderken gelece?e ???k tutan tarihsel ger?ekler?
Bu trib?nde numara yok! A??k a??k her ?ey ?Numaras?z Trib?n?de!

Ayd?n?l?k An?lar
T?rkiye ve d?nya tarihini ?40?l? y?llardan beri izleyen bir g?z: Ayd?n Ilgaz?
B?y?k edebiyat insan?m?z R?fat Ilgaz??n o?lu, ??nar Yay?nlar??n?n kurucusu Ayd?n Ilgaz??n, babas?n?n hayat?ndan s?z?lm?? bir T?rkiye ve d?nya panoramas? ??kard??? sohbetleri, siyasi ve toplumsal tarihimize ???k tutan an?lar...

Avrupa?da Hayat
Avrupa?n?n g?ndemi, Avrupa?da ya?ayan T?rkiyeli g??menlerin hayatlar??
Avrupa?da ya?anan politik, ekonomik, sosyal geli?meler ve bunlar?n ?lkemize etkileri?
Y?llard?r ekmek paras? i?in ya?ad?klar? ?lkelerde T?rkiyelilerin bug?nk? durumlar?? Hepsi her hafta ?Avrupa?da Hayat?ta?

D?nyan?n Sokaklar?
?D?nyan?n Sokaklar??; isyan?n, direni?lerin ve kar?? ??k??lar?n kalbi sokaklar?n, ger?ek ?yk?lerini getirecek Hayat Televizyonu ekranlar?na.
Bolivya?dan Meksika?ya, Kore?den Galler?e, Abhazya?dan Fransa?ya, devlet ba?kanlar?ndan gerilla liderlerine, i?gal fabrikas? i??ilerinden madencilere, topraks?zlardan Zapatistalar; emek?ilerin, ayd?nlar?n, yoksullar?n, yery?z?n?n lanetlilerinin a?l??a ve sefalete kar?? m?cadeleleri ve hayatlar?...
Metin Ye?in taraf?ndan masa ba??nda de?il, sokaklarda ya?ayarak yap?lan, tarafs?z olmaya ald?rmayan, a??k?a sokaklar?n yan?nda oldu?unu g?steren bir program ?D?nyan?n Sokaklar??...

Emek Forum
?Emek Forumu?nda ?al??ma ya?am?ndaki her t?rl? geli?me ve g?ncel tart??malar ele al?nacak.
St?dyo konuklar?yla yap?lacak tart??malar?n yan? s?ra i??i ve emek?ilerle yap?lacak r?portajlar da yay?nlanacak. Grevdeki i??i, eylemdeki memur, sokaktaki i?siz, sendikalar, sendikac?lar, ?rg?ts?z i?yerleri, de?i?en yasalar, de?i?meyen yasaklar, haklar haks?zl?klar...
Emek hareketine dair her ?ey bu programda kendisine yer bulacak. Ayr?ca ?Emek Hareketinde Ge?en Hafta?, ?Emek Hareketinde Gelecek Hafta?, ????i S?n?f? Tarihinden?, ?D?nyada Emek Hareketi? gibi b?l?mlere de yer verilecek.
www.evrensel.net