onlar mutlu biz mutlu muyuz ya da sabah sabah ne bu ?ile?

Kad?n programlar? hakk?nda kimin fikri yoktur ki... Ya kamplara b?l?nm??t?r kad?nlar, ?Sedac?lar? ?Lerzanc?lar? ve belki daha ?seviyeli? programlar?n takip?ileri...


Kad?n programlar? hakk?nda kimin fikri yoktur ki... Ya kamplara b?l?nm??t?r kad?nlar, ?Sedac?lar? ?Lerzanc?lar? ve belki daha ?seviyeli? programlar?n takip?ileri... Ya da t?mden reddettirmi?tir; t?m beyaz camda bir tek kad?n program? kalsa ?u fani d?nyada izlemez. ??zlemiyorum ama ?u sanki daha seviyeli? c?mlesini yaln?z kad?nlar?n a?z?ndan duymazs?n?z. Erkek konuklar? da boldur bu programlar?n erkek izleyenleri ve ?izlemeyenleri?...
Hayat Televizyonu da yay?n ak???na ?Ekmek ve G?l? adl? kad?n ku?a?? program?n? ald?. Sebebini pe?in pe?in s?ylersek kanal?n diliyle ?kurmaca kad?n hayatlar?n? de?il kad?nlar?n hayat?n?n yeniden kurulu?unu g?rmek i?in?...

?al bi 9 8?lik...
Ekmek ve G?l?e ge?meden ?nce kumanday? ele al?p ??yle bir gezinmek gerekir galiba. Sunucular?n?n bile ayn? kal?ptan ??kt??? kad?n programlar?n?n hemen hepsi ?en? iddialarda bulunuyor. En farkl?, en dobra, en ger?ek... Farkl? olmak zor i? elbette. Ama sunucular hi?bir fedakarl?ktan ka??nm?yor, Bunun i?in canl? yay?nda botoks mu yapt?r?lm?yor, Ramazan?da yay?nda en t?rbanl? kavgas? verilirken ak?am iftarda dekolteler mi sergilenmiyor. Yap?l?yor. Hepsi yap?l?yor, kad?nlar i?in her t?rl? ?zveride bulunuluyor. Mesela yeri geliyor di?er program?n konu?u ?ayart?l?yor?. Buna konukla 2 bin YTL?den ba?lay?p 30 bin YTL?ye kadar ??kan pazarl?k da dahil tabii... Konuk sava?lar?n?n son kahramanlar? Samsunlu ??kran ve Y?lmaz Atalar ?ifti oldu. Onlar? bu kadar de?erli k?lan ise (iddiaya g?re) Y?lmaz Atalar??n e?ini parkta bir erkekle otururken ?yakalamas?n?n? ard?ndan, gen? kad?n?n ?rma?a atlayarak intihar etmek istemesi. ??inde intihar ge?en bu trajik olayda para eden, ?iftin aras?ndaki tart??man?n getirece?i reyting. Parkta oturan kad?n?n neden ?yakalanm??? say?ld??? elbette tart??ma d???. Arkada??yla g?r?lm?? olmas?n?n bir kad?n? hayat?na son vermek istemeye kadar g?t?ren toplumsal bask? da... Ya da iki g?bek aras?na s?k??t?r?lm?? birka? ?anaml??, ?bac?ml?? s?zle ne kadar tart???l?yorsa, o kadar.

Kad?n program? sever de d?ver de
Tabii ele?tirirken haks?zl?k etmemek gerek. Yine ayn? kad?n programlar?, ?T?ts? cinleri ?a??r?r?, ?H?rka-i ?erif Camii minaresi ?zerinde namaza durmu? insan siluetindeki bulut foto?raf?? gibi ?ok faydal? konulara de?inerek kad?nlar? bilin?lendirme gibi bir g?revi de kendilerine bi?mi? durumdalar. G?ncel magazin olaylar?n?n farkl? konuklarla ?derinlemesine? incelenmesi program tan?t?mlar?nda bile yer al?yor. Yine st?dyoya dolu?turulan veya telefonla ba?lanan kad?nlar?n ya?ad?klar? s?k?nt?lardan ?ikayeti ?zerine ?madem mutsuzuz evliliklerde, madem para yeti?miyor bir t?rl? masraflara hadi orkestra ?al bir 9 8?lik de havam?z? bulal?m? ??z?m? yine bu programlar?n ortak icad?.
Belki sizin de dikkatinizi ?ekmi?tir. Bu programlar?n en rahats?z edici ?zelliklerinden biri de ast ?st ili?kisi. Elbette o parlak k?yafetlerde r?tbeler bulamazs?n?z fakat konu?u azarlamak, kimin do?ru kimin yanl?? yapt???na karar vermek sunucunun en do?al hakk?d?r ve tabii kad?nlara yard?m bah?etmek... Bu konuda da farkl? olma iddias?n? s?rd?ren bir program di?erlerinin aras?ndan s?yr?l?yor. Kad?n?n en b?y?k sorunu nedir? Fizi?i, d?? g?r?n???... Sar? olmayan sa?lar?, bi?imsiz burnu, ?yeterince? b?y?k olmayan g???sleri... Hizmette s?n?r tan?mayan bu kad?n programlar?ndan birinde ?de?i?iklik isteyip maddi imkans?zl?klar y?z?nden estetik operasyon ge?iremeyen kad?nlar?n imdad?na yeti?iliyor.? B?ylece kad?nlar ba?kalar? taraf?ndan belirlenen g?zellik kal?plar?na girmede sunuculardan geri kalmam?? oluyor. Ee art?k at?l?r tabii bunun ?st?ne bir g?bek daha...

Ekmek de isteriz g?l de
Ne istemedi?imizi biliyoruz. As?l soru ne istedi?imiz. Hayat Televizyonu?nda ?Ekmek ve G?l? diye cevap verece?iz bu soruya hafta i?i her g?n. Y?llar ?ncesinden ?Ya?amak i?in ekmek ve ruhumuz i?in de g?l isteriz? diyen grevci kad?nlar?n ekmek ve g?l m?cadelesinden al?yor program?m?z ad?n?. T?m kad?nlar h?l? ekmek ve g?l talep ediyor. ??i soruldu?unda ?al??m?yorum diyen fakat mesaisi 24 saat s?ren ev kad?nlar?, evden i?e ko?u?tururken ?ocu?unu nereye b?rakaca??n? dert eden ?al??an anneler, g?n ?????ndan gece hayat bitene kadar s?ren mesailerin ard?ndan yorgun arg?n d?nd?kleri evlerinde yemek, ?t?, bula??kla ?al??maya devam etmek zorunda kalan emek?i kad?nlar, bir yandan ocaktaki yemekle u?ra??rken bir yandan b?y?k ?irketlerin par?a i?lerini ?reten ev i??isi kad?nlar, topra?? elleriyle bereketlendiren ?cretsiz aile is?isi k?yl? kad?nlar, tecav?ze, tacize u?rayan, k?yde namus bask?s?yla kad?nl???ndan utanan, metropollerde ya?am sava??nda kad?nl???n? unutan, k?sacas? sokakta, toplumda hayatta s?zleri dikkate al?nmayan, yerleri ?nceden belirlenmi?, ya?am s?n?rlar? ?izilmi? t?m kad?nlar...
Haftada iki g?n sa?l?k k??emizde doktorlar?m?z kad?n ve ?ocuk sa?l???n? konu edinirken Avukat Devrim Avc?, hukukla ilgili t?m sorular?n?z? yan?tlamak i?in her hafta ekranlar?n?zda olacak. Her g?n ?S?z sizde? diyerek mikrofonumuzu size uzataca??z, ?Ajanda?m?zla k?lt?rel etkinlikleri takip edece?iz. G?ncel konular ?zerine kendi penceremizden bakarak sohbet edece?imiz konuklar?m?z ve ?ark?lar?yla bizleri ne?elendirecek sanat??lar?m?zla dolu dolu ge?ecek 1.5 saat boyunca ?Yemek Molas?? da vermeyi ihmal etmeyece?iz. Kurmaca g?ndemlerle oyalanmadan, kendi g?c?m?z? fark edip sorunlar?m?z?n ??z?ms?z olmad???n? kendimize ve hayata kan?tlamak i?in s?yleyecek s?z?m?z ?ok!
?zge Kuru
www.evrensel.net