k?lt?r ve sanat?n ger?ek ekran??

Mevcut televizyonlara bakarak k?lt?r-sanat denilince akla ilk olarak, pop?ler k?lt?r ve pop?ler olana ait konular?n magazin malzemesi haline getirilip sunuldu?u programlar?n geldi?i herkes?e kabul g?ren bir ger?ek.


Mevcut televizyonlara bakarak k?lt?r-sanat denilince akla ilk olarak, pop?ler k?lt?r ve pop?ler olana ait konular?n magazin malzemesi haline getirilip sunuldu?u programlar?n geldi?i herkes?e kabul g?ren bir ger?ek.
Bu programlardan f?rlayan ?Biz sanat yap?yoruz? ve ?Bu benim sanat?m? diyen insanlara bakarak, sanat ve sanat?? kavram? ?zerinden pek ?ok g?zlem yapmak m?mk?n. ??nl? olan ve olmayan? aras?na s?k??t?r?lm?? bir k?lt?r anlay??? belleklere iyiden iyiye kaz?nd?. Televizyonlar, diziler, m?zik e?lence programlar? ve ?nl?-?ns?zlerin bir arada yar??t??? programlarla dolup ta??yor. D?n?p bakt???m?zda yapan?n da seyredenin de ele?tirmekten kendini al?koyamad??? ama yine de ?halk bunu istiyor? anlay???yla s?zde, ?en?lerin yar???yla bu ?rnekler g?nden g?ne art?yor. ?En d?zeyli konuklar, en seviyeli yar??ma, en ??retici program? halinde yeniden pi?irip pi?irip ?n?m?ze konuluyor. Toplumsal bir histeri ve duygu s?m?r?s?, s?zde bol k?lt?rel, bol sanatsal programlarla iyiden iyiye art?r?l?yor.

K?t?lerin ?iyileri?
Yine de diziler, yar??malar ve ?e?lence? programlar?yla yar???r durumda olmasa bile baz? televizyonlarda k?smen bu ortamdan ?s?yr?lm??? k?lt?r-sanat programlar?na rastlamak m?mk?n. Nitelik olarak bakt???m?zda bir?ok sanat dal?na de?inilmesi, ?zel haberlerin yap?lmas? ve g?ncel sanat etkinliklerinden haber veriliyor olmas? gibi ihtiya?lar? kar??layabiliyorlar. Fakat bunlar?n da yine pop?ler olana yer vermekten ?teye gitti?ini s?yleyemeyiz. Bankalar?n ve b?y?k holdinglerin sponsorlu?unda yap?lan, belli bir kesimin takip edebilece?i ve ula?abilece?i etkinliklerden ?teye gidemiyorlar. Yap?lan ve ?retilenlerin iyi olmas? tek ba??na yeterli de?il, halk?n ihtiyac?n? kar??layacak bir d?zeyde olmas?n? sa?layam?yor.

Gen?ler ve amat?rler?
Hayat Televizyonu, halk?n k?lt?rel birikimini ve geli?imini de yans?tmak ve payla?mak sorumlulu?unu ta??yor. ?e?itli k?lt?r-sanat programlar?yla bu sorumlu?unu yerine getirmek iddias?yla yay?n hayat?na ba?l?yor. G?nl?k k?lt?r sanat program?yla g?ncel sanat etkinliklerinin takip edilip ele?tirildi?i ve sadece pop?ler olan? g?ren ve ele?tiren de?il; ara?t?rmac? ve e?lenceli programlarla sanat ve sanatseverlere ula?may? hedefliyor. Amat?r tiyatro topluluklar?n?n, gen? sinemac?lar?n, m?zik gruplar?n?n, eserlerini sergileyemeyen ressamlar ve heykelt?ra?lar?n kendilerine yer bulacaklar? programlar haz?rlan?yor. Gerek sohbet programlar?n?, gerekse g?nl?k sanat haberlerini bu fikirle yo?urup, sanat??n?n eserini sunabildi?i bir anlay??tan ??karmak ?nemli bir hedef. Elbette edebi, sanatsal de?erlerin, toplumsal k?lt?r birikiminin i?inden s?z?l?p de?erlendirilecek. Televizyonun olu?umunda ilk g?nden beri deste?ini ve birikimini esirgemeyen ayd?nlar?n, sanat??lar?n katk?lar?yla g??lendirilmi? programlarla izleyicilerle bulu?ulacak. Farkl? programlarda konuk olan sanat??larla sohbetler yap?larak hem kendilerini, hem eserlerini tan?ma ?ans? bulunacak.

T?m ?lkeye yay?lan bir a??
Elbette bunlar?n hepsini yapmak bir tek televizyon kanal?n?n sadece merkezindeki ve b?rolar?ndaki teknik olanaklar? ve muhabir a??yla m?mk?n olmayacakt?r. Giri?te s?ralanan mevcut k?lt?r-sanat programlar? ve yaratt?klar? ortam onlarca haber ajans?n?n, yap?m ?irketinin, televizyon kanallar?n?n olanaklar? ?zerinden olu?uyor. Buna kar?? ger?ek bir k?lt?r oda??n? yaratabilmek i?in hi? ??phesiz tiyatro yapan, sergi a?an, ?enlik d?zenleyen, yani bir yerlerde bir ?eyler yaratan herkesin yapt?klar?n? yans?tabilecekleri bir ekran oldu?unu hi? atlamamalar? gerekiyor. Manisa?daki lise ??rencilerinin sergiledi?i bir tiyatro g?sterisinden Samsun?daki gen? bir sanat??n?n sergisine, ?anakkale?deki bir festivalden Batman?daki bir ?iir dinletisine k?lt?re ve sanata dair her eylemin milyonlara ula?abilece?i Hayat ekran?n?n bu ?er?evede g?r?nt?ler ve o g?r?nt?leri a??klayan yaz?l? metinlerle s?rekli beslenmesi gerekiyor.
Zamanla b?y?yecek, b?y?d?k?e g??lenecek yeni bir k?lt?r ortam?n?n Hayat Televizyonu?nda hep birlikte yarat?lmas? i?in?
Ebru K?z?l
www.evrensel.net