arac?s?z; ger?ek gibi ger?ek

Hayat'?n, grev k?r?c?y? kovalarken bir eli kamera tutan grevci i??inin g?z?nden bakmaktan ba?ka nas?l bir ?kamera a??s?? olabilir ki?


?T?m renkleriyle yeni bir hayat do?uyor?...
Bu slogan?n ilk s?ylendi?i g?nden bu yana sekiz ay ge?ti. Yeni bir Hayat??n do?umu i?in k?sa; beklemek i?in fazla uzun sekiz ay...
Esin kayna?? bu topraklardan do?mu? bir mar?; 1 May?s mar??ndaki ?Yepyeni bir hayat do?ar? dizesi olan bu slogana, asl?nda ?kurulu? s?reci?nden ?ok daha geni? bir anlam y?klenmi?ti. Ger?ek anlam?yla; yeni bir hayat?n do?umu... Daha iyi, daha ya?an?l?r bir d?nya i?in; onu de?i?tirmeye ?al??anlar?n ellerinde bi?imlenecek bir televizyon kanal?n?n ?do?umu? kurulu? s?recinden ibaret de?il ??nk?.
Hayat Televizyonu, k?sa s?re sonra ilk nefesini alacak. Ger?e?in devrimcili?ine, ger?e?in de?i?tirme g?c?ne yaslanarak geli?ecek, b?y?yecek, de?i?ecek... Daha ?nemlisi de?i?tirecek. En ?nce de; kurulu? deklarasyonunun daha ilk c?mlesinde ??ok g?r?nt?, ?ok g?r?lt? var! Hepsi ayn? kaynaktan geliyor...? s?zleriyle nitelenen bug?n?n televizyonculuk anlay???n? de?i?tirecek.
?Medyatik ger?ek? tan?mlamas?, medyan?n eline d??en olay ve olgular?n nas?l bozu?turuldu?unu anlatmak i?in kullan?l?r. Hayat??m?zda ?medyatik ger?e?e? yer b?rakmayacak bir habercilik felsefesini kurarken, ?ger?ek devrimcidir? s?z?n? ba?ucumuzda tutarak ilerleyece?iz.

?Medyum?suz bir yay?nc?l?k
Peki ya ger?e?e nas?l ula?aca??z? Ya da ger?e?i ?medyatik? hale d?n??t?rmeden, ?z?n? koruyarak aktar?rken, elimizde hangi ara?lar olacak? S?z? uzatmaya gerek yok. Medyatik ?arp?tman?n temel d???m noktas? ?arac??lar; yani ?medyum?lard?r. ?Arac??y? ortadan kald?racak ?rg?tlenme, Hayat Televizyonu?nu di?er t?m televizyonlardan, devasa haber a?lar?ndan daha etkin bir araca d?n??t?recek. Elbette kolay olmayacak.
?Arac??s?z, ?medyum?suz bir televizyon, ?izleyici? kavram?n? reddederek ba?l?yor. Hayat Televizyonu?nun ?kurucular??, ?destek?ileri?, ?sahipleri?, ad?na ne derseniz deyin, ?milyonlar?? var. ?Nakit? de?il, insan olan milyonlar... ??te bu milyonlar, televizyon yay?nc?l???m?z?n, en ?ok da habercili?imizin merkezinde olacaklar. Daha ?test yay?n?? s?rerken ilk ?rneklerini g?r?yor; daha da umutlan?yoruz. Haber-?? ?yesi i??iler, bir yandan grev k?r?c?lar? i?yerlerinden kovalamaya ?al???rken, di?er yandan ellerinde k???k el kameralar? kendi y?r?y??lerini ?ekiyorlar.
Tuzla tersane i??ileri, onca g??l???n ve ac?n?n aras?nda televizyonlar?n? unutmuyor, r?portajlarla, haberlerle kendi televizyonlar?na, daha do?rusu kendi m?cadelelerine, emek m?cadelesine g?? kat?yorlar. 20 ki?inin bir arada kald??? gurbet?i i??i evlerinin ranzalar? aras?nda dola?abilen bir televizyonu bug?nden var ediyorlar.

Damlalar b?y?yecek
Hayat Televizyonu merkezinde hen?z ihtiya? duydu?umuz say?da kamera olmasa da biliyoruz ki; T?rkiye?nin, Avrupa?n?n pek ?ok kentinde, semtinde, mahallesinde Hayat Televizyonu kameras? var. ?llerde, il?elerde, mahalellerde, i??i havzalar?nda bir araya gelen ?sahip?lerimizin, ?Hangi kameray? alal?m?? sorular?na yeti?meye ?al???yoruz. D?ne kadar belki d???nler d???nda kameraya sureti d??memi? olanlar, bug?n ?Mini DV?, ?Hi 8? ne demek ??reniyor. Bir an ?nce eline kamera almak i?in sab?rs?zlan?yor.
Bug?nden damlalar halinde gelmeye ba?layan g?r?nt?ler, yar?n oluk oluk akan sulara d?n??meli. D?n??meli ki; para ve teknik olarak devasa olanaklara sahip sermaye televizyonlar?n?n kar??s?nda, ger?ek g?c?m?zle ??kabilelim.
D?n??meli ki; Hayat Televizyonu?nda haber saati geldi?inde bir avu? profesyonelin de?il, koca bir s?n?f?n elinden ??km?? haberler demetini hep birlikte izlemek m?mk?n olsun.
Tarihte, belki bize ?rnek olacak bir televizyon deneyimi yok. Ama biliyoruz ki; d?nyay? de?i?tirme m?cadelesinin tarihi, b?ylesi bir ?rg?tlenmeyi ba?arm?? kitle ileti?im ara?lar?n?n nelere kadir oldu?unun ?rnekleriyle dolu.

G?r?nt? ve ger?ek
G?r?nt?n?n sadece ger?e?i g?sterdi?ini s?ylemek m?mk?n de?il elbette. Hatta, bug?nk? haliyle g?r?nt? ger?e?i ??arp?tan? bir unsura d?n??t?r?ld?. Hayat Televizyonu?nun habercili?i, sadece habere ula?ma itibariyle de?il, haber ve g?r?nt?leri i?leme bi?imiyle de yeni bir yakla??m sergileyecek.
Kurgu, ger?e?in herhangi bir par?as?n? ?medyatik ger?e?e? d?n??t?r?rken, se?er, eler, yok sayar. ?zleyicinin g?rd???ne inanmas? daha kolayd?r, ama asl?nda ger?e?in izi bile kalmam??t?r ?o?u kez.
Televizyon habercili?inin ideolojik yan?, salt c?mleler ya da s?zlerle s?n?rl? de?ildir. Ayn? kurgulanm?? g?r?nt?leri, farkl? haber metinleri ile yay?nlamak yeni bir televizyon yay?nc?l??? anlay??? getirmez. Sadece, mevcutlar?n i?inde ?ehven-i ?er? bir yay?nc?l?k sa?layabilir. Ayn? MGK bildirisini c?mleler ve yakla??m ile oynayarak birka? de?i?ik ?ekilde haberle?tirebilirsiniz belki; ama ?z de?i?meyecektir. Oysa, MGK toplant?s?na konu olan g?ndemlerin halk aras?nda nas?l alg?land???n?, i??ilerin bu sorunlar? nas?l tart??t???n?, al?nan kararlar?n insanlar?n ya?am?ndaki yans?malar?n? anlatman?n binbir yolu vard?r.
Hayat Televizyonu?nun habercili?inin y?r?yece?i kulvar da bu olacak. En ?nemli olaylar? bile ?nemsizle?tiren bir bombard?man halinde g?z?m?z?n ?n?nden ge?ip giden ?haber b?ltenleri?, Hayat Televizyonu?nda g?r?nenin arkas?ndaki ger?e?in anlat?laca?? haber demetine d?n??ecek.

Hayat neyi anlatacak?
Peki, Hayat Televizyonu?nun haber b?ltenleri neyi anlatacak? Emek, kad?n, sa?l?k, e?itim, insan haklar?, engelliler vs. vs. pek ?ok ba?l?k ??kar?labilir ve bu ba?l?klara ili?kin ayr?nt?l? yakla??mlar ortaya konulabilir. Ama, bunun yerine belki daha ?z bir anlat?mda bulunmakta fayda var.
Biraz ?nce s?z?n? etti?imiz ?rne?e d?nelim. Hayat Televizyonu?nun grev k?r?c?y? kovalarken bir eli kamera tutan grevci i??inin g?z?nden bakmaktan ba?ka nas?l bir ?kamera a??s?? olabilir ki? Ya da geminin en tepesindeki i??inin g?z?nden Tuzla tersaneler havzas?n? g?rmekten ba?ka? Hastaneye kabul edilmedi?i i?in acil servis kap?s?nda bebe?ini yitiren annenin g?z?, bizim de g?z?m?z olacak. Sa?l?k sisteminin sorunlar?na b?yle bakaca??z.
Meydanlarda lin? ???l?klar? atan kalabal?klar? televizyonda izleyip korkuya kap?lan ??rnakl? amcan?n haberi de; askerdeki o?lu i?in y?re?i korkuyla atan Bursal? annenin haberini de, ikisinin ortak ?zlemiyle; bar?? ile kurgulayaca??z.
En b?y?k ac?lar? da en b?y?k sevin?leri de t?ketip bir kenara atan haber b?ltenleri olmayacak Hayat Televizyonu?nda... ?Kedi ile k?pe?in dostlu?u? haberini ?T?rk? K?rde d??man eden? haberler izlemeyecek; ?Sanat?? s?fat? yap??t?r?lm?? ?arlatanlar?n a?k d?nyas?? ile ?Tuzla?daki i? cinayeti? haberi ayn? b?ltende harmanlanmayacak.
Haber b?ltenlerimiz, sadece ?bir an??n; sadece ?olay??n haberini de?il, olay? do?uran ortam?, ko?ullar?, di?er olay ve olgularla ili?kisini, neden sonu? ili?kisi i?inde anlamaya olanak veren bir b?t?nl?k g?sterecek.
Bu b?t?nl?k, bug?n haber b?ltenlerinde y?zeysel olarak kendini bulabilen, pek ?ok ger?e?i g?r?n?r k?lacak. Evlerimizin ba? k??esindeki ?aptal kutusu?nu de?i?tirmek, bir ?ak?l kutusu?na d?n??t?rmek i?in kameralar?m?z? sadece g?rsel ger?e?e de?il, g?r?nen ger?e?in t?m boyutlar?na y?neltece?iz. Bunu yaparken, sadece g?n i?i, ak?am ve gece haber b?ltenlerimizi de?il, haber programlar?m?z?, de?i?ik programlar i?indeki haber b?l?mlerimizi de seferber edece?iz. Egemen medyan?n ?format?lara s?k??m?? tek d?zeli?ine kar??, yeni ??z?mler bularak, ?zg?n ad?mlar atarak ?eme?in g?rsel habercili?ini? yarataca??z.

Ve yeni bir ba?lang??...
Mart ay? sonundan itibaren s?rd???m?z ?test yay?n??n? programl? yay?na d?n??t?rmek i?in ?n?m?zde say?l? g?nler kald?. Bu, ?T?m renkleriyle yeni bir hayat do?uyor? diye anlatt???m?z s?recin sonu de?il, sadece yeni bir ba?lang?? olacak.
Hepimiz i?in yeni bir ba?lang??...
Mustafa Kara
www.evrensel.net