Sanal alemde ?g??leniyorlar?

?nternet amac? d???nda kullan?ld???nda pek ?ok soruna ve ki?ilik bozuklu?una yol a??yor


?nternette baz? sitelerin sosyal ya?amda kendilerini g??s?z bulan insanlara, tadamad?klar? bir g??l?l?k hissi verdi?i belirtildi.
Trakya ?niversitesi (T?) E?itim Fak?ltesi, E?itim Bilimleri Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Tolga Ar?cak, d?nyada 65 milyon insan?n sosyal a?lar denilen internet sitelerine ?ye olarak, gizli kimlikle kendini nas?l hissetmek istiyorsa, o kimli?e b?r?nerek, sahte bir d?nyan?n i?inde yer ald???n? belirtti.
Son g?nlerde pop?lerli?i artan baz? internet sitelerini ?uzaktakileri yak?n etmek?, ?dostluklar? devam ettirmek? gibi iyi niyetli ama?larla da kullananlar?n oldu?unu ifade eden Ar?cak, ancak bu ki?ilerin y?zdesinin olduk?a s?n?rl? oldu?unu kaydetti.
?nternette kimliklerini gizleyerek ?evre edinmeye ve kendi eksikliklerini bu yolla gidermeye ?al??an pek ?ok insan?n oldu?unu ifade eden Ar?cak, ?Baz? siteler normal sosyal ya?amda kendilerini g??s?z bulan insanlara tadamad?klar? bir g??l?l?k hissi vermektedir. Y?z y?ze s?yleyemediklerini bu ortamlarda rahatl?kla s?yleyebilmekte, ger?ek ya?amdaki engellenmi?, bast?r?lm??, duygular?n? bu ortamlarda rahatl?kla ortaya koyabilmektedirler? dedi.
ABD?de yap?lan ara?t?rma sonu?lar?n?n internetin amac? d???nda kullan?lmas?n?n pek ?ok sorunu ve ki?ilik bozukluklar?n? ortaya ??kard???n? anlatan Ar?cak, ?ABD?de bu konuda pek ?ok ara?t?rma y?r?t?lmektedir. Bu ara?t?rma sonu?lar?n?n baz?lar?na g?re internet do?rudan insan ili?kilerinin yerini al?p depresyon geli?imine ve sosyal deste?in azalmas?na neden olabilmektedir. Sosyal becerisi az geli?mi?, d???k benlik sayg?s?na, y?ksek sosyal kayg? ve sald?rganl?k d?zeyine sahip ?ocuklar, internet ?zerinde kendilerini farkl?, olduklar?ndan daha b?y?k tan?tabilmektedirler? diye konu?tu.
?nternetin, televizyon gibi uygun olmayan davran??lar?n ??renilmesine ve bu davran??lar?n dolayl? olarak model al?nmas?na neden oldu?unu vurgulayan Ar?cak, ??nternet zorbaca eylemlerin kolayl?kla ??renilmesini ve uygulanmas?n? m?mk?n k?lmaktad?r. Sorun, gittik?e artan bir ?ekilde ?ocuklar?n bu t?r uyaranlara maruz kalmas? ve g?nl?k ya?amlar?nda da bu uyumsuz davran??lar? taklit etmeleridir? dedi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net