Afgan ?ocuklar i?in ?iddet riski art?yor

UNICEF, 2002 y?l?ndan beri ?at??malar?n s?rd??? Afganistan?da, ?ocuklar?n daha ?nce olmad?klar? kadar b?y?k bir ?iddet riski alt?nda olduklar?n? a??klad?


UNICEF, 2002 y?l?ndan beri ?at??malar?n s?rd??? Afganistan?da, ?ocuklar?n daha ?nce olmad?klar? kadar b?y?k bir ?iddet riski alt?nda olduklar?n? a??klad?.
UNICEF El?isi Martin Bell, Afganistan?daki durumla ilgili raporun sunu?unda, ?ocuklar? korumak i?in etkili ?aba harcanmamas? durumunda ?lkenin, son 6 y?ldaki b?t?n kazan?mlar? tersine d?nd?recek kritik bir noktada oldu?unu s?yledi.
Bell, 2001?de ABD liderli?indeki i?galle ba?layan s?re?te, Afganistan?da okula giden ?ocuk say?s?nda art?? oldu?unu, ?ocuk ?l?mlerinin azald???n?, ancak militanlar?n sald?r?lar?n?n ve NATO g??lerinin bombard?manlar?n?n ?ocuklar i?in ?ok b?y?k g?venlik riski yaratt???n? kaydetti.
Rapora g?re, Taliban militanlar?n?n d?zenledi?i baz? sald?r?larda, do?rudan okullar ve okula giden k?z ?ocuklar? hedef al?nd?. ?ocuklar?n hedef haline gelmesi ve ailelere y?nelik tehditler nedeniyle milyonlarca k?z ?ocu?unun okula g?nderilmedi?i belirtiliyor.
Okullar da hedef
Bell, bu y?l?n ilk 6 ay?nda Afganistan?da 44 okulun, do?rudan okulu hedef alan sald?r?lar ya da ??retmenlerle velilere y?nelik tehditler, y?ld?rma ?abalar? nedeniyle kapat?lmak zorunda kald???n? aktard?.
NATO g??lerinin, yo?un hava sald?r?lar? d?zenlemesinin de ?ocuklar?n ya?amlar?n? tehdit etti?ini belirten Bell, haziran ay?nda Helmand?da, aralar?nda 17 ?ocu?un da bulundu?u 27 sivilin ?ld??? bombard?man? hat?rlatt?.
Raporda, Afganistan?daki ?ocuklar?n g?venli?inin sa?lanmas? ve e?itimin, sa?l?k hizmetinin ve ekonomik ko?ullar?n geli?mesi i?in uzun d?nemli projelerin hayata ge?irilmesi gerekti?i vurgulan?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net