72 saatin sonunda

Hakkari?deki ?at??malar?n ard?ndan, mecliste ?s?n?r ?tesi harekat yapabilme? karar? al?nd??? halde, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice?la g?r??en Ba?bakan Tayyip Erdo?an, Kuzey Irak?a girmek i?in Rice?den s?z istemi?, Rice, ise cevap i?in Erdo?an?dan 72 saat beklemesini rica etmi?ti


Hakkari?deki ?at??malar?n ard?ndan, mecliste ?s?n?r ?tesi harekat yapabilme? karar? al?nd??? halde, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice?la g?r??en Ba?bakan Tayyip Erdo?an, Kuzey Irak?a girmek i?in Rice?den s?z istemi?, Rice, ise cevap i?in Erdo?an?dan 72 saat beklemesini rica etmi?ti. ?nceki g?n 72 saat doldu ve Rice??n a??klamas? olumsuz oldu: ?Girmek i?in bizi bekleyin!? Bu esnada Romanya?da bulunan Ba?bakan Erdo?an??n Rice?a cevab? sert gibiydi: ?Karar? kendimiz veririz. O zaman insana sormazlar m?? Sen Irak?a niye geldin??
D?nk? gazetelerin hi? biri ?Hem ABD?ye dan???yorsun; olumsuz yan?t al?nca da ?karar? kendimiz veririz? diyorsun!? demeyi ak?l etmezken, man?etler Erdo?an??n sert gibi olan yan?t?na ayr?lm??t?.
Ak?am gazetesi man?etinden Amerika?ya seslenerek ?Ya bizimle ol, ya da kar??ma? diyerek Erdo?an??n yan?nda saf tuttu. Erdo?an?la g?r?? birli?i i?inde olan bir di?er gazete de H?rriyet?ti. ?Mecbur yapaca??z? man?eti atan gazete Erdo?an??n mesaj?n?n net oldu?unu s?yledi. Man?etinden ?Bu ad?m? ataca??z? diyen Milliyet de, Erdo?anc? g?ruhta yer ald?. H?k?mete yak?nl???yla bilinen Zaman gazetesinin man?eti de di?erlerinden farkl? de?ildi: ?PKK ter?r?n? bitirmeye kararl?y?z, gerekeni yapaca??z?
Bir a?ardan alma s?z konusu oldu?unu sezen iki gazeteden biri olan Cumhuriyet ?T?rkiye oyalan?yor? man?etini atarken, Vatan ?Amerika oyal?yor? man?etini tercih etti. Sabah gazetesi ise Erdo?an??n sert gibi a??klamalar?na pek kulak asmam??, Genel Kurmay??n a??klamalar?ndan yola ??karak b?lgede ya?anan yeni ?at??malar? haber yaparak ?S?n?r ?tesi imha? man?etini kullanm??t?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net