Fotoğraf: Evrensel

Sa?l?k ?d?lleri ba?vurusu ba?lad?

?stanbul Tabip Odas??n?n gelenekselle?en 14 Mart T?p Haftas? etkinlikleri ?er?evesinde vermi? oldu?u Bas?nda Sa?l?k ?d?lleri?nin ba?vurular? ba?lad?


?stanbul Tabip Odas??n?n gelenekselle?en 14 Mart T?p Haftas? etkinlikleri ?er?evesinde vermi? oldu?u Bas?nda Sa?l?k ?d?lleri?nin ba?vurular? ba?lad?. Ge?ti?imiz y?llarda, yaz?l? ve g?rsel medyan?n yan? s?ra karikat?r, radyo program? ve dergi alanlar?nda da ?d?l veren ?stanbul Tabip Odas?, bu y?l ?nternet Gazetecili?ini de ?d?l kategorilerine ekledi.
Toplum sa?l???n?n ve sa?l?k ?al??anlar?n?n sorunlar?n? dile getiren, ger?e?e dayal? haber ve ara?t?rma haberlerini de?erlendirmeye alan ?stanbul Tabip Odas?, son kat?l?m tarihini 15 ?ubat 2008 olarak belirledi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net