Aziz Nesin?in K?rt?e oyunu emniyet bask?s?na tak?ld?

Tiyatro Avesta, ?Tu Ne Gara Y? (Sen Gara De?ilsin)? isimli oyunlar?n?n Beyo?lu Emniyet M?d?rl????n?n bask?lar? sonucunda Muammer Karaca Tiyatrosu fiili s?zle?melerinin iptal edildi?ini a??klad?


Tiyatro Avesta, ?Tu Ne Gara Y? (Sen Gara De?ilsin)? isimli oyunlar?n?n Beyo?lu Emniyet M?d?rl????n?n bask?lar? sonucunda Muammer Karaca Tiyatrosu fiili s?zle?melerinin iptal edildi?ini a??klad?. ?Beyo?lu Belediyesi, ?lkedeki son durumdan dolay? ve Beyo?lu Emniyet M?d?rl????n?n bask?lar? sonucu Tiyatro Avesta?yla fiili s?zle?mesini iptal etti? denilen a??klamada tiyatro ekibi seyircilerinden de ?z?r diledi. Tiyatro Avesta, bu geli?me ?zerine K?rt?e oyunu bug?n saat. 19.00?de Mezopotamya K?lt?r Merkezi?nde sahneleyecek.
Sen Gara De?ilsin!
Mehmet Dicle?nin K?rt?eye ?evirdi?i Aziz Nesin?in ?Sen Gara De?ilsin? oyunu yirminci y?zy?l?n kahramanl?k s?fatlar? ve ince ironilerle g?n?m?z iktidarlar?na ele?tirileriyle dikkat ?ekiyor. Asl?nda sava? konusunda siyasal, sosyal hi?bir bilgisi olmayan Gara, ortal?kta dola?an s?ylentiler y?z?nden halk taraf?ndan kahraman ilan edilir ve do?du?u kent olan Yuntabur?a heykeli dikilir. D?nemin politikac?lar? ise Gara?n?n bu as?ls?z kahramanl???n? kullanarak y?netici olurlar. Ancak Gara, batan sava? gemisinden sa? kurtulup, Yuntabur?a geri gelir ve heykeliyle kar??la??r. Gara?n?n kahramanl??? sayesinde rant elde eden iktidar?n oyunu; Gara?n?n sa? kurtulup do?du?u kent olan Yuntabur?a d?n???yle ortaya ??kar. Gara?n?n asl? olmayan bu kahramanl???n? kullanarak iktidara gelmi? olan y?neticiler, halk?n ger?ekleri anlamamas? i?in Gara?ya ba?ka bir kimlik teklif ederler ancak Gara bunu reddeder ve iktidara kurban gider. Gara ile birlikte ?ger?ek? de ?ld?r?l?r. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net