Arjantin?in kritik se?imi

Latin Amerika ?lkelerinden Arjantin yar?n sand?k ba??na gidecek. Halihaz?rdaki Devlet Ba?kan? Nestor Kirchner?in e?i Senat?r Cristina Fernandez de Kirchner, ?se?iminin en fazla ?ans tan?nan aday?? olarak g?steriliyor


Latin Amerika ?lkelerinden Arjantin yar?n sand?k ba??na gidecek. Halihaz?rdaki Devlet Ba?kan? Nestor Kirchner?in e?i Senat?r Cristina Fernandez de Kirchner, ?se?iminin en fazla ?ans tan?nan aday?? olarak g?steriliyor.
G?zlemciler, Bayan Kirchner?in ?pek ?ok a??dan ?lkenin eski diktat?rlerinden Juan Peron?un efsanele?en e?i Eva Peron ile ?zde?le?tirildi?ini? vurgularken, 54 ya??ndaki eski senat?r?n, ?lkenin se?imle gelen ilk kad?n devlet ba?kan? olaca??na da dikkat ?ekiliyor.
Nestor Kirchner, 4 y?ll?k iktidar?n ard?ndan yeniden se?ime girse kesin kazanacak durumda olmas?na ra?men ?bilinmeyen nedenlerle? e?i lehinde kenara ?ekilmi?ti. G?zlemcilere g?re Bayan Kirchner?in, ?Yeni Evita? olup olmayaca?? bilinmez ama, k?tada Amerikan kar??t? histeriyi art?rmaya ?al??an Venez?ella ile Venez?ella?n?n bu plan?na k?tan?n Arjantin gibi kritik ?lkeleriyle ili?kileri g??lendirerek yan?t vermeye ?al??an ABD aras?nda ?ip cambaz?? olaca?? kesin. Zira ?lkenin ?n?nde, devlet ba?kanl??? se?imlerinin ?????nda en b?y?k se?im de ABD-Venez?ella hatt?nda yapaca?? kritik se?im olacak. ?lke ya da, ?sol? dalgan?n k?y?s?nda ?denge? siyasetine devam edecek.
Anketler Kirchner diyor
Arjantin?de yap?lan son kamuoyu yoklamas?na g?re, Bayan Kirchner?in devlet ba?kanl??? se?imlerinde oylar?n y?zde 41?ini almas? bekleniyor. Ayn? yoklamaya g?re, merkez solun yine kad?n aday? eski Milletvekili Elise Carrio?nun da Kirchner?den y?zde 30 daha az oy oran?na ula?aca?? tahmin ediliyor. Carrio?nun y?zde 14.5 oran?nda oy oran?na ula?aca?? ?ng?r?l?rken, Kirchner h?k?metinin eski Ekonomi Bakan? Roberto Lavagna da, anketlerde y?zde 10 oy oran?yla ???nc? s?raya yerle?ti.
Arjantin?de devlet ba?kanl??? se?imlerinde, hi?bir aday?n y?zde 45 oran?n? a?amamas? ya da se?imden birinci ??kan aday?n y?zde 40 oy oran?n? a?arak, arkas?ndaki adaydan 10 puan ?nde olmamas? durumunda ikinci tur oylamaya gidiliyor. Karars?z oylar?n?n y?zde 12.4 ??kt??? ancak bu oran?n da sonu?lar? de?i?tirece?inin tahmin edilmedi?i belirtilen anketlerin hata pay? ise 1.84 olarak verildi.
Yeni Evita m??
?te yandan Arjantin se?imleri, ba?ta ?ngiliz bas?n? olmak ?zere yabanc? bas?n?nda da ilgi oda?? durumunda. Gazetelerde genellikle ?Yeni Evita m??? sorusuyla verilen haberlerde, Latin Amerika?daki ?sol? iktidarlar aras?nda say?lan Nestor Kirchner?in e?i Cristina Fernandez de Kirchner?in, ?Evita? kozunu iyi kulland??? yorumlar?na yer veriliyor.
?ngiliz ?The Guardian??n Buenos Aires mahre?li haberinde, ?K?tay? bir g?kta?? yok etmezse ba?kanl?k se?iminden ?imdiki Ba?kan Nestor Kirschner?in e?i Christina Fernandez Kirchner?in ??kmas? kesin g?r?n?yor? ifadelerini kullan?rken, ?Arjantin?in bir ?nceki kad?n siyasi ikonu gibi (Evita), onun ismi de (Christina) se?im slogan? haline geldi? ifadelerini kulland?.
?Nestor Kircher ba?ar?l? ge?en y?netimi ard?ndan yeniden se?ime girse kesin kazanacak durumdayd?; ancak bilinmeyen nedenlerle e?i lehinde kenara ?ekildi? diyen Guardian, ?Ancak yoksullardan destek g?rse de ?pek sevdi?i lakab?yla Krali?e Christina?, Evita tarz? bir tutkuyla kar??lanm?yor. Sayg? g?r?yor ama tap?n?lm?yor? diye de belirtti.
Guardian eski Avukat Bayan Kirchner i?in ayr?ca, ?Kampanyas? fazla ses getirmeyen ufak mitinglerle ge?ti. Medyaya y?klenilmedi. Tart??ma programlar? boykot edildi. Bunun yerine Bayan Kirchner son aylar?, ABD, Meksika ve Avrupa?da i? d?nyas?yla g?r??erek ge?irdi. Bu tepeden bak??, se?ilmesinin ka??n?lmaz oldu?u izlenimi yaratmaya y?nelikti, ba?ar?l? da oldu. B?l?nm?? muhalefet ve bir d?zine aday i?inden ona meydan okuyacak kimse ??kmad?? yorumunda bulundu. (DI? HABERLER)
2002 krizinden bug?ne
Arjantin, Nestor Kirchner iktidar?nda bir yandan diktat?rl?k rejimlerinin ?karanl?k g?nleri?yle hesapla?maya ?al???rken, di?er yandansa ?nemli ekonomik ad?mlar att?. IMF ile ba?lar?n? Venez?ella?dan ald??? destekle koparma noktas?na gelen Arjantin, 4 y?lda y?zde 8 b?y?me g?sterdi.
Se?imlerde ?ne ??kan konular aras?nda, enflasyon, enerji politikalar?, su? oran? ve d?? politika ?nemli bir yer tutuyor.
Arjantin h?k?meti, enflasyon rakamlar?n?n y?zde 8-10 aras?nda oldu?unu savunurken, baz? ekonomistler ise bu rakam?n ?maniple? edildi?ini belirtiyor ve oran?n daha y?ksek oldu?unu vurguluyor.
2002?de b?y?k bir ekonomik kriz ya?ayan ve halen bu krizin yaralar?n? sarmaya ?al??an Arjantin, enerji alan?ndaki ciddi s?k?nt?lar nedeniyle bu sekt?re ciddi yat?r?mlar yapmak istiyor. Siyasiler, Arjantin?in, ?Latin Amerika?n?n en g?venli ?lkesi? olarak nitelese de, g?venlik verileri ?lkede 2002 krizinden bu yana su? oran?n?n art?? g?sterdi?ini i?aret ediyor.
Venez?ella ile ABD aras?nda ip cambaz?
D?? politika alan?nda ise en ?nemli hat ku?kusuz; Venez?ella-ABD hatt?. Nestor Kirchner?in iktidar? s?ras?nda pek fazla yurtd???na ??kmamas? ya da ABD ve kom?ularla ili?kileri g?zeterek bu yolu tercih etmesi; ?lkenin uluslararas? ili?kilerini zedelemi? durumda. Uzmanlara g?re Kirchner?in halefi, Arjantin?i IMF?nin elinden kurtulan Venez?ella?n?n halk?? Devlet Ba?kan? Hugo Chavez ile Chavez?in k?tadaki Amerikan kar??t? kampanyas?na kar?? Latin Amerika ?lkeleriyle ili?kileri geli?tirmeye ?al??an ABD aras?nda adeta ip cambazl??? yapacak. Uluslararas? arenada ayr?ca, ?ngiltere ile Falkland sorunu da mevcut. (DI? HABERLER)
Eva ?Evita? Peron kimdir?
Maria Eva Duarte de Peron, bilinen ad?yla Eva, Arjantin?de 1943?te ger?ekle?en askeri darbe sonucunda iktidara gelen Juan Domingo Peron?un ikinci e?idir. Arjantin halk?n?n ?ok sevdi?i Eva, ?spanyolca ?K???k Eva? anlam?na gelen ?Evita? lakab?yla bilinirdi. Darbe sayesinde Juan Domingo Peron ile yollar? kesi?en Eva, diktat?r ile evlendi. Eva Peron, art?k kocas?n?n polis devletine dayal? diktat?rl???n?n arkas?ndaki y???nsal kitle deste?ini temsil eder duruma gelmi?ti.
Hatta bir ara cumhurba?kan? yard?mc?s? dahi olacakt?. Amerikan emperyalizminin ve Arjantin i?birlik?i burjuvazinin siyasi temsilcisi olan Juan Domingo Peron?un iktidar?; ordu, polis, g?d?ml? sendikalar, Peronist parti, demagogluktaki ustal??? ve kar?s? Eva?n?n kitleler ?zerindeki uyu?turucu etkisi ?zerine kuruluydu. Hayat?, filmlere dahi konu olan ve ?Don?t Cry for me Argentina!? (Benim ??in A?lama Arjantin!) par?as?yla hat?rlanan Evita, 26 Temmuz 1952?de 33 ya??nda kanserden ?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net