?ran?a kar?? yeni cephe

ABD y?netiminin, ?ran?a y?nelik ?nceki g?n a??klad??? son 20 y?l?n en a??r yapt?r?mlar?, Beyaz Saray??n, Tahran ile yeni bir cephede sava?maya karar verdi?i yorumlar?na neden oldu


ABD y?netiminin, ?ran?a y?nelik ?nceki g?n a??klad??? son 20 y?l?n en a??r yapt?r?mlar?, Beyaz Saray??n, Tahran ile yeni bir cephede sava?maya karar verdi?i yorumlar?na neden oldu.
George W. Bush ba?kanl???ndaki Amerikan h?k?metinin ?zellikle ?ran ekonomisinin ??te birini kontrol etti?i d???n?len Devrim Muhaf?zlar?n? hedef alan bir dizi yeni bir yapt?r?m karar?, petrol piyasalar?n? da tedirgin ederken, Tahran?a y?nelik yeni ambargoya Rusya da tepki g?sterdi.
Putin, son yapt?r?mlar? ?eline jilet alm?? bir ??lg?n?n i?i? diye nitelerken, ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Nicloas Burns ise, Rusya liderini, ?Rusya ve ?in?i silah sat??lar? ve yat?r?mlar kanal?yla ?ran ordusuna yard?m ve destek sa?lamak? itham? ile yan?tlad?.
ABD?nin, ?ran?a y?nelik yeni yapt?r?mlar?, ??? banka olan 20 ?zel ve t?zel ki?iyle i? yap?lmas?na yasak getiriyor. ?ran?da orduya e? askeri g??; Devrim Muhaf?zlar??n? ?ter?r destek?isi? ilan eden Washington, b?ylece ilk kez bir devletin silahl? kuvvetlerine ba?l? bir birimi ?ter?r ?rg?tleri? listesine katm?? olurken, Devrim Muhaf?zlar??n?n t?m hesaplar?n?n dondurulmas? da g?ndemde. 1979 ?slam Devrimi?nin ard?ndan ?ran??n en etkili kurumu haline gelen Devrim Muhaf?zlar??na y?nelik yapt?r?mlar, i? ve d?? piyasay? tedirgin ediyor.
Hedef savunma
The Guardian?daki bir analizde, ?Washington, Tahran?a kar?? yeni bir cephe a?makla? su?land?. Mark Tran imzal? makalede, ABD?nin bir yandan BM?yi ?ran?a y?nelik daha sert yapt?r?mlar i?in zorlad??? di?er yandansa bug?ne kadarki en a??r yapt?r?mlar? karara ba?lad??? ifade edilirken, ?Yapt?r?mlar, BM?nin kabul etmeye haz?rland??? yapt?r?mlardan ?ok daha ceza kabilinden? denildi.
Analizde, ?ABD?nin tarihinde ilk defa, bir ?lkenin askeri varl???na mali olarak zarar vermeye y?nelik ad?m att???na? dikkat ?ekilirken, ?Hedef; ?ran Savunma Bakanl???, Devrim Muhaf?zlar?, Kud?s G?c? ve bir?ok banka? denildi. ?ran ordusuna ba?l? olmayan Devrim Muhaf?zlar??n?n, ?ran?da arabadan in?aata, petrol tesislerine ve hatta bas?n-yay?n d?nyas?na de?in bir?ok alanda yat?r?m? oldu?una dikkat ?eken Guardian, ?Muhaf?zlar, ?lkenin petrol ve do?al gaz sanayiinde kritik bir rol oynuyor. Son y?llarda bir?ok ulusal ?irket ile anla?ma yapt?lar? denildi. S?z konusu anla?malardan baz?lar?n?n 1 milyar dolar? buldu?una da dikkat ?ekildi.
Petrol fiyatlar? uyar?s?
Di?er taraftan Amerikan Washington Post gazetesi ise man?etinde uzmanlar?n, ??ran?a sald?r? petrol piyasalar?n? alt?st eder? uyar?s?na yer verdi.
??ran?a y?nelik Amerikan askeri sald?r?s?n?n petrol piyasalar?ndaki sonu?lar? korkun? olur? diye yazan Post, petrol uzmanlar?n?n ifadelerine dayand?rd??? haberinde, ?Sald?r? halinde, petrol fiyatlar? rokete d?ner. Ayr?ca, yaral? ve k?zg?n ?ran, Irak??n g?neyindeki petrol tesislerinden H?rm?z Bo?az??ndakilere kadar kolayca misilleme yapabilir? diye yazd?.
ABD y?netiminin, ?ran?a y?nelik yapt?r?mlar? daha da a??rla?t?rmas?yla g?nlerdir rekordan rekora ko?an petrol fiyatlar?n?n d?n 90.46 dolar? buldu?unu belirten W. Post, PFC Energy ?irketi Ba?kan? Robin West?in, ?E?er sava? patlak verirse, petrol piyasalar? cehenneme d?ner? ifadelerine de yer verdi.
Moskova-Washington aras?nda gerilim
Bu arada ?ran, ABD?nin yeni a??rla?t?r?lm?? yapt?r?m karar?n? k?narken, yeni yapt?r?mlar ABD-Rusya hatt?n? da gerdi.
Son yapt?r?mlar? ?eline jilet alm?? bir ??lg?n?n i?i? diye niteleyen Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, BM?de de benzer yapt?r?m karar? ??kmas? i?in bast?ran ABD?ye kar?? durmaya devam edece?inin sinyalini verdi.
N?kleer program? nedeniyle BM?nin ?ran?a yeni yapt?r?mlar uygulamas?na kar?? oldu?unu ifade eden Putin, Portekiz?de gazetecilere yapt??? a??klamada, ?Neden durumu daha da zorla?t?ral?m, yeni yapt?r?m tehditleri ile (?ran??) k??eye s?k??t?ral?m? dedi.
ABD D??i?leri Bakanl??? ise Rusya ile ?in?e ?ran konusunda ?yard?m ve yatakl?k? su?lamas? getirdi. BBC?ye konu?an D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Nicolas Burns, iki ?lkenin daimi ?yeleri oldu?u BM G?venlik Konseyi?nin ?ran?a kar?? yeni bir yapt?r?m karar? almas? umudunu halen korudu?unu da belirtti.
Tahran y?netimi ise yeni yapt?r?mlar?n, ?ran ulusu ve yasal kurumlar?na kar?? Amerika?n?n d??manca politikalar? oldu?unu belirtti.
ABD?nin a??klad??? yeni yapt?r?mlar?n hi?bir de?erinin olmad???n? ve bu tip politikalar?n ba?ar?s?zl??a u?ramaya mahkum oldu?unu kaydeden ?ran, yapt?r?mlar?n ?ran??n geli?mesini ve yasal kurumlar?n? durduramayaca??n? da vurgulad?. (DI? HABERLER)
Chavez: Bush t?marhaneye yak???r
Venez?ella?n?n halk?? lideri Hugo Chavez, ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Avrupa?da F?ze Kalkan? kurma fikriyle ?t?marhaneye ak??t???n?? s?yledi. Devlet televizyonunda d?n gece Bush?un F?ze Kalkan? Projesi?ni de?erlendiren Chavez, ?ABD Ba?kan?, bu sefer atom silahlar?yla yap?lacak ???nc? d?nya harbiyle tehdit ediyor. Bush bence t?marhaneye yak???r...? dedi. Bush, Avrupa?n?n F?ze Kalkan??n?n ?acilen kurulmas??n? iki g?n ?nce s?ylemi?, aksi takdirde ?ran??n 2015?e kadar b?t?n Avrupa ve ABD?yi vurabilecek konuma gelebilece?ini iddia etmi?ti. Bush, ge?en hafta da, ?ran??n n?kleer faaliyetlerinin ????nc? d?nya sava??na yol a?abilece?ini? ?ne s?rm??t?. ABD?nin F?ze Kalkan? Projesi?ne Rusya da, projenin kendisini hedef ald??? gerek?esiyle kar?? ??k?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net