?srail, Gazze?yi operasyona haz?rl?yor

?srail y?netimi, Hamas ?rg?t?n?n kontrol?nde bulunan Filistin?in Gazze ?eridi kentine y?nelik ?hayati kaynaklar??n kesilmesini de kapsayan ambargo listesini onaylad?


?srail y?netimi, Hamas ?rg?t?n?n kontrol?nde bulunan Filistin?in Gazze ?eridi kentine y?nelik ?hayati kaynaklar??n kesilmesini de kapsayan ambargo listesini onaylad?.
Gazze?yi ge?en g?nlerde ?d??man varl?k? ilan etmi? olan ve yeni ambargolar?na Filistinli gerillalar?n Kassam sald?r?lar?n? bahane eden ?srail?in, Hamas??n kontrol?ndeki Filistin topraklar?na elektrik, su, g?da ve yak?t sevk?yat?n? ?birka? g?n i?inde b?y?k oranda kesece?i? bildirildi.
?srail?in bu karar?na kar??n, Filistin ba?m?zakerecisi Saib Erekat, uluslararas? toplumun, i?gal rejimine engel olmas?n? talep ederken, g?zlemciler ise ?srail bu ambargolarla Gazze?yi olas? bir operasyona ?haz?rlad???? konusunda hem fikir.
?ki y?n
?srailli Haaretz gazetesinde, ??srail?in, Gazze?ye y?nelik ambargolar?n?n ard?ndaki ger?ek? ba?l???yla yer alan analizde, ?Bu gayretin iki y?n? var. Bu ?nce, Gazze?den yap?lan sald?r?lara y?nelik kar??l???n, ?srail orada b?y?k bir askeri operasyon yapmadan ?nce ?artm??? yeni hali. Gazze?nin izolasyonu ile arazi ?nceden temizlenecek. Yapt?r?m karar?yla ?srail ayr?ca, Gazze?deki Filistin liderli?ine net bir mesaj da veriyor? denildi.
?srail Savunma Bakan? Ehud Barak??n g?nler ?nce, ?Gazze?ye y?nelik bir operasyona yakla??ld???n?? s?yledi?ini de hat?rlatan Haaretz, ?Ba?bakan ya da Genelkurmay Ba?kan? gibi Barak da bu olas?l?k kar??s?nda heyecanl? de?il. ??nk? bunun kolay olmayaca??n? biliyor ve olumlu sonu?lardan da emin de?il. Bir?ok asker ve masum Filistinli ?lebilir, ??nk? ?srail ordusu kara operasyonundan ?nce a??r hava sald?r?lar? d?zenleyecek. Bu, ?ok sald?rgan bir ?kirli sava?? olacak. G?ney L?bnan?da oldu?u gibi. Ancak L?bnan??n aksine Filistinlilerin ka?aca?? bir yer yok? ifadelerini kulland?.
Gazze?ye yollar kapal?
?srail?in yeni yapt?r?mlar?yla Filistinli gerillalar?n, Kassam sald?r?lar?n? azaltabilece?ini de belirten Haaretz, ?Yapt?r?m karar? ayr?ca, Gazze?den geri ?ekilme e?ilimli bir anlam? da var. B?ylece ?srail, Gazze?deki Filistin liderli?ine mal ve hizmet konusunda ba?ka alternatifler aramas? mesaj? da veriyor. Bunlar?n hepsi, Annapolis?teki (Ortado?u) zirve arifesinde geliyor. Zirvedeki olas? ba?ar?s?zl?k, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas?? Hamas??n kollar?na atar. Bu durumda da, ?srail Ramallah??n ??k???na b?y?k bir ?Dur? levhas? ?ak?yor; Gazze?ye ge?i? kapal?!? diye belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net