bal?kgiller

 • Yavru Bal?k: Anne neden bizim insandan arkada??m?z yok?


  Yavru Bal?k: Anne neden bizim insandan arkada??m?z yok?
  Anne Bal?k: Babana sor yavrum, belki bir arkada?? vard?r!
  Baba Bal?k: Onlar?n hayal g?c? ?ok geni? yavrum, ne yapacaklar? belli olmaz! Sadece bizi yiyip t?ketmek onlara yetmiyor, birde ?rak? ?i?esinde bal?k? olmak istiyorlar.
  ***
  Yavru Bal?k: Anne diyorum ki, insanlar?n varl???n? belirleyen ?ey onlar?n d???nceleri de?ildir, tam tersine onlar?n d???ncelerini belirleyen ?ey i?erisinde bulunmu? olduklar? toplumsal varl?klard?r. Bu toplumsal varl?klar?n hareketlili?i ve eylemselli?idir ki onlar?n d???ncelerine ve varl?klar?na bir ?ekil verir.
  Anne Bal?k: Af buyur!
  Baba Bal?k: Tabi han?m, ?ocuk do?ru s?yl?yor!..
  ***
  Yavru Bal?k: Anne diyorum ki, ya?as?n bal?klar?n karde?li?i!
  Anne Bal?k: Ne diyorsun sen yavrum, ne karde?li?i!
  Baba Bal?k: Han?m bu ?ocu?un kendine gelmesi i?in her hangi bir bal?k taraf?ndan iyice bir s?k??t?r?lmas? laz?m!..
  Veli Bayrak/Ankara
  www.evrensel.net