?ZG?RL?K YOLU

 • 14 ya??nda bir gen? sald?r?ya u?ruyor, eli kolu tutularak zorla a?z? kapat?l?yor, gen?, bir taraftan nefes almak i?in m?cadele verirken, burnuna amonyak kaps?lleri t?k?l?yor. Saniyeler i?inde gev?iyor ve hareketsiz kal?yor. Ve bir s?re sonra, Martin Lee ?l?yor


  14 ya??nda bir gen? sald?r?ya u?ruyor, eli kolu tutularak zorla a?z? kapat?l?yor, gen?, bir taraftan nefes almak i?in m?cadele verirken, burnuna amonyak kaps?lleri t?k?l?yor. Saniyeler i?inde gev?iyor ve hareketsiz kal?yor. Ve bir s?re sonra, Martin Lee ?l?yor.
  Martin Lee adl? gen?, idman e?iticileri denen bir alay askerin kendisini d?vd???, elleriyle a?z?n? kapatarak burnundan amonyak hap? almaya zorlad??? Florida Acemi Birli?i?nde ?l?mle tan??t?.
  ?o?unlukla beyazlardan olu?an bir j?ri hemen, acemi birli?inden (i?lerinde bir hem?irenin de bulundu?u) 8 san??? beraat ettirdi. Bir devlet memuru, sadece bir k?pek ?ld?rm?? olsa bile daha ?ok ceza al?rd?. Fakat bu siyah bir delikanl?yd? ve j?rinin de bir an ?nce ??le yeme?ine yeti?mesi gerekiyordu.
  B?ylelikle b?t?n ?lke boyunca, aileler ?unu ??renmi? oluyor: Acemi birlikleri ve gen?lerin i?inde bulundu?u di?er merkezler ?ocuklar i?in cehennem inlerinden farks?z.
  Gen?ler ve ?ocuklar, devlet ve devletten yasal olarak maa? alan g?revliler taraf?ndan darp ediliyor, gaddarca muamelelere maruz kal?yor, a? b?rak?l?yor ve kafese t?k?l?yor.
  Sadece birka? g?n ?nce, Bat? Texas?ta (i?inde ?y?ksek kalite g?venlik kameralar??n?n da bulundu?u) bir cezaevinde 7 i??i Texas Gen?lik Komisyonu taraf?ndan i?ten ??kar?ld?.
  ?Coke County ?ocuk Merkezi? isimli kurulu?, devlet memurlar?n?n adland?rd??? ?ekilde ?i?ler ac?s? haldeki? bir merkezdi. Kirli ?ar?aflar, pislik i?indeki h?creler, be? hafta s?ren yaln?z h?cre cezalar?...
  Martin Lee Anderson hadisesi ve ?lkenin d?rt bir yan?ndaki acemi birliklerinden gelen ?iddet ve i?kence haberleri bu durumu a??k?a ortaya ??k?yor; ABD, gen? ve ?ocuklarla sava? halinde.
  Okullar da cezaevleri i?in al??t?rma kamplar? oldu. ?zellikle Siyahlar?n ve Latin mahallelerindeki okullar, giderek bozulmaya y?nelik idman yerleri haline geldi.
  Ayr?ca halk aras?ndaki k?lt?r kirlili?iyle birlikte ve genellikle m?zik arac?l???yla k?t?, ya?am i?in zararl? ve kad?n d??man? d???nceler yayg?nl?k kazan?yor. Ulus akademik hayat?ndan kopuk olunca, bu k?lt?r kirlili?i kendisi i?in tek ya?ama alan? olan sokak ?at??malar?n?n de?i?ik bi?imlerini me?rula?t?rmaya ?al???yor.
  Ve yine, gen?lere ve ?ocuklara y?nelik sava??n delillerine ula??yoruz. Bu sanki neredeyse, ya?l? neslin, gen?li?in niteliklerini k?skand???n? ve bunu yok etmek i?in devletin g?c?n? kulland???n? ortaya koyuyor.
  Sanayisizle?me, devletin askerile?mesi, e?itim bozuklu?u ve k?lt?rel kirlilik, giderek yay?lan bu sava??n cepheleri durumunda. Jena Alt?s? olay?n?n yeni serbest kalan ?yelerinden Michael Bell?in tekrar hapsedilmesi, devam eden bu sava??n bir par?as?.
  ?ocuklar ?ocuk de?il; ayn? b?y?kleri gibi, ter?rize edilmek istenen gen? sava???lar sadece. Ne yaz?k, ?yle tahmin ediyorum ki, Florida olay?ndaki di?er gen?ler de ?l?m Yolu?na d??ecek.
  Hakl? oldu?um i?in ?z?r dilerim.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net