Myanmar?da cuntan?n g?zda??

Cunta kar??t? eylemlerin zor yoluyla bast?r?ld??? G?neydo?u Asya ?lkelerinden Myanmar?da binlerce polis, g?nler sonra yeniden eski ba?kent Yangon?da konu?land?


Cunta kar??t? eylemlerin zor yoluyla bast?r?ld??? G?neydo?u Asya ?lkelerinden Myanmar?da binlerce polis, g?nler sonra yeniden eski ba?kent Yangon?da konu?land?. Demokrasi eylemlerinin en kanl?lar?na sahne olan Yangon?da polislerin ellerinde t?fekler ve g?zya?art?c? bombalarla kol gezmesi; ?cuntan?n olas? h?k?met kar??t? eylemlere kar?? g?zda??? yorumlar?na neden oldu. Polislerin, Myanmarl? muhalefet lideri Nobel ?d?ll? Aung San Suu Kyi?nin, cunta bakan? Aung Kyi ile ?uzla?ma? g?r??melerinin ard?ndan sokaklara konu?lanmas? da dikkat ?ekti.
On y?llard?r askeri y?netim alt?nda kan kusan Myanmar?da yakla??k 20 senenin ard?ndan ilk kez ge?en aylarda demokrasi talepli eylemler patlak vermi?ti. Protestolar?, h?k?metin yak?t fiyatlar?na y?zde y?z zam yapmas? tetiklemi? ve Budist rahiplerin kat?l?m?yla eylemler h?zla kitleselle?mi?ti.
Cunta, demokrasi taleplerini kanla bast?rma yolunu se?mi?, eylemlere sald?ran polis onlarca ki?iyi ?ld?rm?? ve y?zlercesini tutuklam??t?. Resmi a??klamalarda, ?l? say?s? 10 olarak verilirken, ba??ms?z kaynaklar ?l? say?s?n?n ?binlerle? ifade edildi?ini bildirmi?ti.
Bu arada muhalefet lideri Aung San Suu Kyi ?nceki g?n cunta bakan? Aung Kyi ile bir araya gelirken, BM Myanmar ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari de, Myanmar g?ndemli Asya turuna Japonya ile devam etti. Muhalefet lideri ile cunta bakan? aras?nda yap?lan g?r??meye ili?kin ayr?nt? verilmezken, Gambari?nin ise Japon Ba?bakan Yasuo Fukuda?dan cuntaya uluslararas? bask? konusunda ?tam destek? istedi?i ifade edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net