14 ay sonra hakim kar??s?na ??kt?lar

Ge?ti?imiz y?l 8-10 Eyl?l tarihinde yap?lan Gaye Operasyonu kapsam?nda g?zalt?na al?narak tutuklanan 23 san?k 14 ay sonra ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nde hakim kar??s?na ??kar?ld?.


Ge?ti?imiz y?l 8-10 Eyl?l tarihinde yap?lan Gaye Operasyonu kapsam?nda g?zalt?na al?narak tutuklanan 23 san?k 14 ay sonra ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nde hakim kar??s?na ??kar?ld?.
8 Eyl?l 2006?da Ter?rle M?cadele ?ubesi?ne ba?l? polislerce MLKP?ye y?nelik yap?ld??? iddia edilen ?Gaye Operasyonu? kapsam?nda g?zalt?na al?narak, tutuklanan At?l?m Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni ?brahim ?i?ek, At?l?m Gazetesi Yay?n Koordinat?r? Sedat ?eno?lu ve ?zg?r Radyo Genel Koordinat?r? F?sun Erdo?an??n da aralar?nda bulundu?u 23 ki?i ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nde hakim kar??s?na ??kt?. 1994-2006 tarihleri aras?nda MLKP ad?na ger?ekle?tirildi?i iddia edilen 296 eylemden sorumlu tutulan 13 ki?i hakk?nda a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis, 10 ki?i hakk?nda ise 10 bu?uk ile 45 y?l aras?nda de?i?en hapis cezalar? istendi. Yo?un g?venlik ?nlemleri alt?nda adliyeye al?nan san?klar, ?Ya?as?n halklar?n karde?li?i? sloganlar? att?.
Duru?ma ?ncesi Be?ikta??ta bulunan ?stanbul Adliyesi ?evresinde, adliye giri? ve ??k??lar?nda polis, panzerler, akreplerle geni? g?venlik ?nlemleri ald?. Adliye binas?n?n ?at?s?na ise keskin ni?anc? ?zel timlerin yerle?tirilmesi dikkat ?ekti. EMEP, EHP, E?itim Sen, Tekstil-Sen, Limter-??, Emekli-Sen, ?HD, 78?ler ADADER ve ESP?nin de aralar?nda bulundu?u siyasi parti, sendika ve sivil toplum ?rg?tlerinin y?neticileri Be?ikta? ?skele Meydan??nda bir araya gelerek bas?n a??klamas? yapt?. A??klamada ?Adalet ve ?zg?rl?k istiyoruz? pankart? a??larak ?S?z, eylem, ?rg?tlenme hakk?m?z engellenemez? sloganlar? at?ld?. ESP ad?na bas?n metnini okuyan Figen Y?ksekdal, as?l e?itlik, karde?lik, adalet, ?zg?rl?k ve sosyalizm m?cadelesini hedef alan sistemin yarg?lanmas? gerekti?ini s?yledi. Hakl? m?cadele y?r?tenlerin say?s?z kez yarg?lanmalar?n, soru?turmalar?n, s?rg?nlerin ve katliamlar?n hedefi oldu?unu ifade eden Y?ksekdal, 23 tutuklunun bu politikan?n son hedefi oldu?unu belirtti. Halklar aras?ndaki bar?? ve karde?li?in dinamitlenmeye ?al???ld???n? anlatan Y?kseldal, ?23 tutsa?? sahiplenmek ezilenlerin de?erlerini sahiplenmek demektir? dedi. A??klamaya ve tutuklu bulunan gazetecilere destek vermek i?in Be?ikta? ?skelesi?ne gelen ?talyan proleter dayan??ma ad?na Marco Lanzori ve Uluslararas? K?z?l Ha? Yard?mla?ma ?rg?t? ad?na Frans?z Lous Gorgi de k?sa bir konu?ma yapt?. (?stanbul/ EVRENSEL)
www.evrensel.net