Enflasyon hedefi hayal oldu

Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu? Y?lmaz, enflasyondaki d???? ge?ici olarak duraca?? i?in tahminleri yukar? ?ektiklerini ifade etti. Y?lmaz??n gerek?eleri aras?nda y?zde 2+2?lik d???k memur maa?lar? da bulunuyor


Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu? Y?lmaz, enflasyondaki d???? ge?ici olarak duraca?? i?in tahminleri yukar? ?ektiklerini ifade etti. Y?lmaz??n gerek?eleri aras?nda y?zde 2+2?lik d???k memur maa?lar? da bulunuyor. H?k?metin yapaca?? vergi ayarlamalar?, enerji, g?da ve kamu maa? art??lar?n? da i?eren fiyat ayarlamalar?
Y?lmaz??n hedefin tutturulamamas?n?n nedenleri aras?nda yer al?yor.
Y?lmaz, ?Enflasyonun y?l sonunda, y?zde 70 olas?l?kla, y?zde 6,7 ile 7,9 aras?nda (orta noktas? y?zde 7,3) ger?ekle?erek, belirsizlik aral???n?n ?st s?n?r?n? a?aca?? tahmininde bulunmaktay?z? dedi. B?ylece yaln?zca y?zde 4?l?k enflasyon hedefi de?il, art?-eksi 2 band? ?er?evesinde y?zde 6?l?k ?st s?n?r da a??lacak. Bu nedenle IMF?ye mektup yaz?larak, sapman?n nedenleri a??klanacak.
Fiyat geli?melerini de?erlendiren Y?lmaz, g?da fiyatlar?n?n gerek kurakl???n etkisiyle gerekse k?resel konjonkt?rden kaynaklanan nedenlerle y?ksek art??lar sergilemeye devam etti?ini kaydederek, ??yle konu?tu: ?Bu geli?me, 2007 y?l?nda enflasyondaki d???? s?recini yava?latan temel unsur olmu?tur. 2007 y?l?n?n ???nc? ?eyre?inin sonu itibar?yla g?da alt grubunun y?ll?k enflasyona katk?s? 3 puan?n ?zerindedir. ??inde bulundu?umuz d?nemde sadece i?lenmemi? g?da de?il ayn? zamanda i?lenmi? g?da fiyatlar? da arz y?nl? ?oklardan etkilenmektedir. Bu nedenle, enflasyonun ana e?ilimine ili?kin daha net bir fikir vermesi bak?m?ndan g?da ?r?nleri d???nda kalan t?ketici fiyatlar?n?n seyrinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.?
Enflasyonun ana e?iliminin Merkez Bankas??n?n ?ng?r?leri do?rultusunda a?a?? y?nl? olmas?na ra?men, enflasyon d?????nd? duru? g?r?nd???n? a??klayan Y?lmaz, ?unlar? s?yledi: ??n?m?zdeki d?nemde g?da ?r?nleri gibi para politikas?n?n kontrol? d???nda kalan kalemlerdeki fiyat geli?melerinin etkisiyle, enflasyondaki d?????n ge?ici olarak duraksayaca?? tahmin edilmektedir. Bu do?rultuda k?sa vadeli enflasyon tahminlerimiz bir ?nceki Rapor?a g?re yukar? y?nl? g?ncellenmi?tir.?
Vergi art??? dikkate al?nd?
G?da fiyatlar?nda yava?lama olaca?? varsay?mlar?n?n da ger?ekle?medi?ini ifade eden Y?lmaz, bunun da ?ng?r?lerini y?kseltti?ini kaydetti. Y?lmaz, ?Bu g?ncellemelere ek olarak, 2008 y?l?n?n ilk ?eyre?inde b?t?e d?zenlemeleri ?er?evesinde t?t?n ve akaryak?t gibi kalemlerde vergi art??lar? ve/veya fiyat ayarlamalar? ger?ekle?ebilece?i ve bu d?zenlemelerin, takip eden bir y?l boyunca (2008 y?l? ba??ndan 2009 y?l? ba??na kadar) enflasyonu bir miktar art?raca?? varsay?lm??t?r? dedi.
Hedef ikiye katlanabilir
?ekirdek enflasyon g?stergelerindeki olumlu geli?melere ra?men, vergi ayarlamalar? ile enerji, g?da, ve y?netilen/y?nlendirilen fiyat art??lar? gibi para politikas?n?n kontrol? d???ndaki geli?melerden dolay? k?sa vadeli enflasyon tahminlerini yukar? y?nl? g?ncellediklerini bildiren Y?lmaz, yeni tahmini ??yle a??klad?:
?Enflasyonun y?l sonunda, y?zde 70 olas?l?kla, y?zde 6,7 ile 7,9 aras?nda (orta noktas? 7,3) ger?ekle?erek, belirsizlik aral???n?n ?st s?n?r?n? a?aca?? tahmininde bulunmaktay?z. Ancak, y?l sonunda g?da ve enerji d??? enflasyonun orta vadeli hedefe yak?n ger?ekle?ece?ini vurgulamak isterim.? (Ankara/ANKA)
Elektrikte otomatik fiyatland?rma ?nerisi
G?da ve enerjinin de enflasyon ?zerinde belirsizlik yaratt???n? vurgulayan Y?lmaz, ?unlar? belirtti:
?Yak?n gelecekte elektrik fiyatlar?nda y?ksek oranl? bir fiyat ayarlamas? ger?ekle?ebilecektir. T?FE i?inde bir di?er enerji kalemi olan su fiyatlar? ise yine y?l?n son ?eyre?inde il baz?nda farkl?la?sa da y?ksek art??lar g?stermektedir. Bunun yan?nda uluslararas? petrol fiyatlar?ndaki art?? da devam etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davran??lar? olumsuz etkilenmedi?i s?rece, enerji fiyatlar?ndaki geli?melerin orta vadeli enflasyon ?zerindeki etkileri s?n?rl? kalacakt?r. Ancak, enerji fiyatlar?n?n iktisadi faaliyetlerde ?nemli bir girdi te?kil etmesi nedeniyle enerji fiyatlar?na ili?kin risklerin Merkez Bankas??n? faiz indirimlerinde g?reli olarak daha ihtiyatl? olmaya sevk etti?ini de belirtmeliyim. Di?er yandan, elektrikte maliyet temelli otomatik fiyatlamaya ge?ilmesi halinde hem arz g?venli?i hem de fiyat istikrar? ?zerindeki riskler azalt?lm?? olacakt?r.?
H?k?mete vergi ele?tirisi
Orta vadeli enflasyon ve para politikas? g?r?n?m? olu?turulurken 2008 y?l? b?t?esindeki harcama hedeflerine ba?l? kal?naca??n?n varsay?ld???n? kaydeden Y?lmaz, ?Bu varsay?mdan sapmalar enflasyon ve para politikas? g?r?n?m?n? etkileyebilecektir. 2008 y?l?nda gelirler politikas?n?n enflasyon hedefi ile b?y?k ?l??de uyumlu y?r?t?lecek olmas?, beklentilerin ve i? talebin y?netimi a??s?ndan olumlu bir geli?medir. Ancak faiz d??? b?t?e dengesindeki sapman?n k?smen giderilmesine y?nelik ?abalar?n daha ?ok dolayl? vergi art???na y?nelmesi, enflasyonun tahmin edilebilirli?i a??s?ndan risk olu?turmaktad?r? diye konu?tu.
Faiz indirimi s?z? yok
?hracat??lar?n bas?na ilan vererek, indirilmesi y?n?nde h?k?mete bask? yapmas?na ra?men Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu??tan indirim s?z? gelmedi.
Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu? Y?lmaz, orta vadeli enflasyon tahminini haz?rlarken, 2007 sonu ile 2008 ba??nda ?l??l? faiz indiriminin s?rece?i ?ng?r?s?nde bulunduklar?n? bildirdi. Y?lmaz, ?ng?r?lerin taahh?t olarak alg?lanmamas? gerekti?ini kaydederek ?unlar? s?yledi: ?Orta vadeli ?ng?r?lerimizden bahsederken ifade etmi? oldu?um para politikas? varsay?m? politika faizlerinin ?n?m?zdeki aylarda kesintisiz olarak indirilmeye devam edilece?i ?eklinde bir taahh?t olarak alg?lanmamal?d?r. A??klanan verilere ba?l? olarak politika faizlerinin ?n?m?zdeki aydan itibaren bir s?re sabit tutulmas? m?mk?n olabilece?i gibi, ?artlar?n izin vermesi durumunda ifade etmi? oldu?umdan daha h?zl? veya daha uzun s?reli bir indirim s?reci de g?ndeme gelebilecektir.?
Yurtd??? dalgalanmalara dikkat
Uluslar aras? piyasalarda ya?anan geli?melerin risk unsuru olmaya devam etti?ini ifade eden Y?lmaz, ?u bilgileri verdi: ?Uluslararas? likidite ko?ullar?ndaki ve kredi piyasalar?ndaki geli?meler yak?ndan izlenmektedir. Bug?n itibar?yla d?nya ekonomisinde sert bir yava?lama olmayaca?? g?r??? ?n plana ??kmakta ve geli?mekte olan ?lkelere olan sermaye ak?m?nda belirgin bir azal?? g?zlenmemektedir. Bununla birlikte finansal piyasalarda risklerin fiyatlanmas?nda halen g??l?k yasanmas? temkinli olunmas?n? gerektirmektedir. ?n?m?zdeki d?nemde riskten ka??? e?iliminin derinle?mesi ve bu durumun geli?mekte olan piyasalara olan yat?r?m i?tah?n? azaltmas? durumunda, Merkez Bankas?, etkin likidite y?netimiyle ve gerekti?inde di?er politika ara?lar?n? kullanarak olas? dalgalanmalar?n orta vadeli enflasyon g?r?n?m? ?zerindeki etkilerini s?n?rl? tutmay? ama?layacakt?r.?
www.evrensel.net