S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 6

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 6

Fotoğraf: Menderes Çınar

Bekaro?lu, i?eride yarat?lan ?milliyet?i kabarman?n? nerede duraca??n?n belli olmad???na dikkat ?ekti


Mehmet Bekaro?lu (Eski Parlamenter- Do?u Konferans? S?zc?s?)
Olay? b?t?n? ile ??zmek anlam?nda elbette s?n?r ?tesi operasyon ??z?m de?ildir. Bu olay?n, giderek uluslararas?la??yor ama kayna??, ba?lang??ta ve h?l? T?rkiye?dir. Dolay?s?yla k?kl? bir ??z?m yap?lacaksa bu T?rkiye?de olacakt?r. Burada, herkesin b?t?n farkl?l???yla ya?ayabilece?i, kendisini geli?tirebilece?i toplumsal, siyasal d?zen kurulmad?k?a sorunun b?t?n?yle ??z?lmesi m?mk?n de?ildir. Ama olay?n ba?ka, uluslararas? sistemle ilgili boyutlar? da vard?r.
Amerika?n?n b?lgemizde bulunmas? ile burada yapmak istedi?i ile ilgili boyutlar? vard?r. Bu ?er?evede son zamanlarda yap?lan sald?r?lar anlaml?d?r. Bana g?re T?rkiye?yi b?lgedeki kaosun i?ine ?ekmeyi ama?lamaktad?r. O nedenle PKK ?rg?t?n? ve son olaylar? biraz farkl? bir ?ekilde d???nmek zorunday?z. ?unu ifade etmeye ?al???yorum ki, T?rkiye Kuzey Irak?tan gelen ?ok da belli son sald?r?lar kar??s?nda bir kararl?l?k ifadesi olarak bir ?ekilde Kuzey Irak?a m?dahale etmeye zorlanmaktad?r. Bu m?dahalenin, belki de ?rg?t?n baz? lojistik desteklerini kesmek a??s?ndan bir faydas? olabilir. Ama bu faydan?n yan?nda ?ok ciddi iki sak?ncas? var. Birincisi, T?rkiye oraya girdikten sonra ??kmas?n?n zor olaca??, kendisini kaosun i?inde bulaca??. ?kincisi de T?rkiye bir sald?r?y? ?nlemeye ?al???rken, ?b?r taraftan kendi i?inde ?ok ciddi yaralar alabilir.
Sokaklarda bir duygusall?k, bug?ne kadar g?r?lmemi? bir milliyet?i kabarma var. Bu kabarman?n nerede duraca??, ne gibi olaylara sebebiyet verece?ini kimse bilmiyor. O nedenle ter?rle m?cadele a??s?ndan ?ok d???k yarar? olabilecek Irak?a operasyon, kendi i?imizde ?ok derin yaralar a?abilir. B?t?n bunlar de?erlendirilmeden yap?lacak m?dahalenin faydadan ?ok zarar getirece?i kanaatindeyim.
K?lt?rel haklar?n ?n? sonuna kadar a??lmal?

Faruk ?nsal (AKP Ad?yaman eski Milletvekili)
Tezkere oyland?ktan sonra, 12 askerin ?ld?r?lmesini, PKK?n?n da T?rkiye?yi b?lgeye ?ekmeye ?al??t???n?n a??k bir g?stergesi olarak de?erlendirmek laz?m. PKK, T?rkiye?nin b?lgeye gitmesinden, b?lgedeki K?rt n?fusunun genel ayr??ma e?ilimlerini konsolide etmesinden bir yarar g?rebilir. Ama T?rkiye?nin, bu cephele?me i?inde kendi i?indeki T?rk-K?rt ayr??mas?n? k?r?kler diye ?ekiniyorum. O bak?mdan ke?ke bu yetkiyi h?k?met almam?? olsa idi. B?yle bir yetki ald?, umar?m kullanmazlar. Tabii muhalefetin ve g?venlik b?rokrasisinin, elinde yetki bulundu?u halde kullanmayan h?k?meti politikada ?ok s?k??t?raca?? ger?e?ini yads?yor de?ilim.
Mutlaka k?lt?rel haklar?n ?n?n?n sonuna kadar a??ld??? bir d?zenleme yapmak laz?m. Anayasa de?i?ikli?i bunun i?in ?ok iyi bir ba?lang?? olur. T?rkiye bu f?rsat? ?ok iyi de?erlendirmeli. Y?zde 47?lik bir oyla bir partinin iktidara geldi?i ?ok nadir rastlan?lan bir olay. Her ne kadar Te?vik Yasas??yla? b?lgeye birtak?m yat?r?mlar?n a??ld??? s?ylense de Te?vik Yasas??n?n i?inde birtak?m olumsuzluklar var. Sekt?rel te?vikler ve kademeli te?viklendirme konusu g?zden ka??r?lm??t?. 1500 dolar?n alt?ndaki ?rne?in bir U?ak ile Hakkari ayn? d?zeyde tutuldu. Halbuki iki-?? kademeli milli gelir hesaplamas?na g?re bir te?viklendirmeye gidilebilirdi.
B?lgede ya?ayan siyasi akt?r olarak Barzani ve Talabani?ye de bir ?eyler d??t??? kanaatindeyim. Sonu?ta Irak?ta nas?l bir devlet yap?s? i?erisinde olacaklar? karar?n? mutlaka kendileri verecekler ama, orada K?rk topraklar?na ta??nma potansiyeli y?ksek olan bir T?rk-K?rt ?at??mas?na girmeme konusunda onlar da T?rkiyeli yetkililer kadar sorumluluk sahibidirler. ??nk? b?lgede etnik temelli bir ayr??ma sonu?ta, b?t?n b?lgeyi ?ran??, Suriye?yi, T?rkiye?yi i?ine alacak b?y?k bir kan ?amuruna, deryas?na d?nebilir.
Ortak ve bar????l y?ntemler denenmeli

Bar?? Pirhasan (Y?netmen)
T?rkiye sava?a girmemeli. Sava?la, ?iddetle di?er sorunlar oldu?u gibi K?rt sorunu da ??z?lemez. En ba?ta parlamento ve t?m siyasi partiler bu sorunu konu?arak, tart??arak, diyalog ve siyasi y?ntemlerle yakla?mal?. Sava? hezeyan?na s?r?kleniyor. Parlamentoda yer alan ?ok farkl? g?r??teki partiler diyalog kurmal?. DTP bu sorunun ??z?m?nde daha aktif rol oynayabilir. Ortak ve bar????l y?ntemler denenmeli.

Girilirse ac?lar ?o?alacak Ay?eg?l (M?zisyen)
S?n?r ?tesi operasyona kar??y?m. Sava??n her t?rl?s?ne kar??y?m. Meclis?ten ge?se tezkere, illegal da olsa resmi de olsa her t?rl? sava?a kar??y?m. Daha ?nce de s?n?r ?tesi yap?ld?. Halka bir ??z?m olarak s?n?r ?tesi sunuluyor. Sembol haline getirilerek, girersek olay bitecek diye empoze ediliyor. Tek do?ru olarak ve sistem rahatlayacak diye dayat?l?yor. Girilirse yine insanlar ?lecek ve ac?lar ?o?alacak.

İLGİLİ HABERLER

20 Ekim 2018 17:55
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalardan ekonomik kriz gerekçesiyle çıkarılan kadınlar çalışma koşullarını ve geçim sıkıntılarını anlattı.
20 Ekim 2018 17:16
Afganistan'da milletvekili seçimleri için halk sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri sırasında Kabil'de intihar saldırısı yaşandı.

Toplam Query: 35