TMMOB: GAP?? kapt?rmayaca??z

TMMOB Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet So?anc?, Avrupa Birli?i?ne y?nelik ?uyum yasalar?? uyar?nca, GAP B?lge Kalk?nma ?daresi?nin g?rev s?resinin 2007 y?l? sonunda bitmesi ve b?lgede kurulmas? planlanan ?? kalk?nma ajans?n?n devreye girmesini, ?GAP??n proje birikiminin par?alanmas? ve uluslararas? ekonomik etken ve ??karlara a??lmas?? ?eklinde de?erlendirdi


TMMOB Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet So?anc?, Avrupa Birli?i?ne y?nelik ?uyum yasalar?? uyar?nca, GAP B?lge Kalk?nma ?daresi?nin g?rev s?resinin 2007 y?l? sonunda bitmesi ve b?lgede kurulmas? planlanan ?? kalk?nma ajans?n?n devreye girmesini, ?GAP??n proje birikiminin par?alanmas? ve uluslararas? ekonomik etken ve ??karlara a??lmas?? ?eklinde de?erlendirdi. So?anc?, ?GAP?? ele g?ne b?rakmamak, kapt?rmamak i?in ?aba sarf etmeye devam edece?iz? dedi.
TMMOB Makina M?hendisleri Odas? taraf?ndan d?zenlenen ve ?? g?n s?recek olan V. GAP ve Sanayi Kongresi, bug?n Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi ?ehir Tiyatrosu Salonu?nda ba?lad?. ?? g?n s?recek olan kongrenin a??l?? konu?malar? TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, MMO Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Hakan Suba??, MMO Y?netim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ?akar, Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Mehmet Kaya, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir ve AKP Diyarbak?r Milletvekili Kutbettin Arzu taraf?ndan yap?ld?.
So?anc? yapt??? konu?mada, k?resel emperyalist sermayenin, devletin sosyal nitelikli g?revlerden ar?nd?r?lmas? ve sermayenin ?n?ndeki engellerin kald?r?larak devletlerin yeniden yap?land?r?lmas?n? dayatt???n? s?yledi.
Bu durumun GAP projesini de etkiledi?ini vurgulayan So?anc?, Avrupa Birli?i?ne y?nelik uyum yasalar?yla GAP ?daresi ortadan kald?r?larak, b?lgede kurulmas? planlanan 3 kalk?nma ajans?n?n devreye girmesi s?recini ?K?reselle?me-yerelle?me ve merkezi devlet yap?lanmalar? ile planl? merkezi ekonomilerin desantralizasyonu/merkezsizle?tirilmesi? olarak de?erlendirdi.
So?anc?, b?lgenin ekonomik kalk?nmas?n?n ger?ekle?tirilmesi i?in kamunun etkin bir ?ekilde devreye girmesi ve b?lgeye y?nelik kamu harcamalar?n?n ciddi bir ?ekilde art?r?lmas? gerekti?ini vurgulayarak, ?Kamu iktisadi i?letmecili?i ya?ama ge?irilmeli, kamu eliyle ivedilikle bir sanayile?me s?reci ba?lat?lmal?d?r? diye konu?tu.
Geni? ve sulanabilir nitelikteki tar?m arazileri yan?nda GAP b?lgesi su kaynaklar?n?n Ortado?u?ya ula??m a??s?ndan elveri?li konumunun dikkatle izlenerek, b?lge bar???na hizmet edecek tarzda de?erlendirilmesi gerekti?ini kaydeden So?anc?, di?er ??z?m ?nerilerini ??yle s?ralad?:
?Toplumsal refah ve huzurun sa?lanmas? ve sosyal ya?am?n yeniden d?zenlenmesi, ancak bar????l demokratik bir ortamda ger?ekle?ebilecektir. GAP projesine kat?l?mc? bir boyut kazand?r?lmas?, b?lge sanayisinin geli?mesi, b?lgesel kalk?nman?n sa?lanmas? ve sosyal ya?am?n yeniden d?zenlenmesi, ancak bar????l demokratik bir ortamda m?mk?nd?r. Dolay?s?yla ?lke demokrasisinin istikrarl? bir zemine oturmas? i?in yap?sal reformlar ger?ekle?tirilmeli, silahlar susmal?, b?lgede t?m olumsuz ko?ullar ortadan kald?r?lmal?, K?rt sorunu ve b?lgenin ?zg?n sorunlar?na insani, demokratik ?er?evede ??z?mler ?retilmelidir.?
GAP projeksiyonu
D?nyan?n en b?y?k 8. projesi olan GAP??n u?rad??? ak?beti, kongrenin b?t?n objektifli?iyle ortaya koyaca??n? Makina M?hendisleri Odas? Y?netim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ?akar ise ??yle konu?tu:
?Kamu kurum ve kurulu?lar?ndan uzmanlar ve de?erli iktisat?? ve akademisyenlerimizle, alanlar?nda ?nemli yer tutan ?retici kurulu?lar?n ve i? ?evrelerinin temsilcileriyle GAP projesini masaya yat?raca??z. Uluslararas? sald?r? alt?nda bitirilmek istenen GAP?a bir ?n projeksiyon sunmay?, b?lgenin gelece?ine katk?da bulunmay? ama?l?yoruz.? (Diyarbak?r/ANKA)
Diyarbak?r n?fusu oran?nda hizmet alm?yor
B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir s?zlerine, kentte yarat?lmak istenen havan?n aksine kent dinamiklerinin ekonomik ve s?rd?r?lebilir kalk?nma iste?ini her f?rsatta ?e?itli aktivitelere ev sahipli?i yaparak ortaya koydu?unu belirterek ba?lad?. B?lge ve Diyarbak?r??n ya?ad??? yoksulluk kader de?il; siyasal, toplumsal, k?lt?rel, idari ve hukuki sebepleri olan ve tarihsel olarak insan eli ile ?retilmi? bir olgu oldu?una dikkat ?eken Baydemir, ?Dolay?s?yla, kader olmayan b?lgesel ve kentsel yoksulluk do?ru politika ve y?ntemlerle ??z?lebilecek bir sorundur? diye konu?tu.
Diyarbak?r??n T?rkiye?nin 16 B?y?k?ehir belediyesi aras?nda ki?i ba??na yat?r?m miktar? olarak ancak 15. olabildi?ini s?yleyen Baydemir ?Dolay?s?yla, ne Diyarbak?r ne de b?lge, b?rak?n pozitif ayr?mc?l???, daha n?fusu oran?nda bile yat?r?m alamamaktad?r. Bu durum her ge?en g?n kentsel ve b?lgesel sosyo-ekonomik geri kalm??l?k meselesini derinle?tirmektedir. 2003?2007 d?neminde n?fusuna oranla ald??? kamu yat?r?m? itibariyle ilk 3 s?ray? alan B?y?k?ehir belediyeleri Eski?ehir, Kocaeli ve Ankara olmu?tur? ?eklinde konu?tu.
Kurakl?k 2008?i etkileyecek
Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker, T?rkiye?de kurakl?k sorununun en ?ok ?? Anadolu, ?? Ege ve G?ney Marmara?da etkili oldu?unu belirterek, hububat ekim sezonunun gelmi? olmas?na ra?men bu b?lgelerde yeterli ya??? olmad??? i?in ekim yap?lamad???n? s?yledi. Eker, bu durumun 2008 y?l?ndaki tar?msal ?retimi olumsuz etkileyebilece?ini kaydetti.
Mehdi Eker, Ekonomi Gazetecileri Derne?i?nin (EGD) davetlisi olarak kat?ld??? bas?nla sohbet toplant?s?nda, kurakl???n T?rk tar?m?n? nas?l etkiledi?ine ili?kin a??klamalarda bulundu. Kurakl???n etkisiyle 2006-2007 d?neminde bu?day ?retiminde yakla??k y?zde 12, arpada ise y?zde 20 oran?nda azalma ya?and???na i?aret eden Eker, 2006?da 20 milyon ton bu?day ?retilirken, bu rakam?n 2007?de 17.7 milyon tona d??t???n?, arpada ise ge?en y?l 9-9.5 milyon ton olan ?retimin bu y?l 7.5 milyon tona geriledi?ini kaydetti.
T?rkiye?nin y?lda 18 milyon ton bu?daya ihtiya? duydu?unu, bu y?lki ?retimin ise 17.7 milyon ton olarak ger?ekle?ti?ini ifade eden Eker, ?Bu?dayda a????m?z sadece 300 bin tondur. Bu da ?ok rahat giderilebilecek bir ?ey. Spek?latif maksatl? bilgiler var. ?retici, y?ksek fiyat beklentisiyle bu?day? piyasaya sunmuyor.
TMO?da 600 bin ton bu?day stokta, depoda bekliyor. Vatanda? gelip alm?yor? diye konu?tu.
Zamlar?n nedeni kurakl?k de?il
Eker, ekme?in maliyeti i?erisinde bu?day?n y?zde 20, unun ise y?zde 30 maliyeti oldu?una dikkat ?ekerek, ekme?e yap?lan zamm?n bu?day fiyatlar? ile ilgisi olmad???n? savundu. Eker, ?Ekmekte y?zde 20 art?? yap?yor ve bunu bu?dayla ili?kilendiriyorsan?z, bu?day?n fiyat?n?n y?zde 100 artmas? gerekiyor. Oysa T?rkiye?de bu?day fiyat? 2007 ba??ndan bug?ne y?zde 25 art?? g?stermi?tir? dedi. Sebze ?retimindeki d?????n y?zde 1.5-2, meyve ?retimindeki d?????n ise y?zde 2-3 seviyelerinde ger?ekle?ti?ini dile getiren Eker, bu oranda bir d?????n zam yap?lmas?n? gerektirecek bir durum olmad???n? vurgulad?. Eker, fiyat art??lar?na tek gerek?e olarak kurakl???n g?sterilmesinin do?ru olmad???n? s?yledi.
Kurakl???n ?n?m?zdeki y?l da devam etmesi riskine kar?? kurakl??a dayan?kl? bu?daylar? tespit ettiklerini dile getiren Eker, ?T?rkiye periyodik d?nemlerde kurakl?k ya??yor. 1973?te, 2006-2007 sezonundan daha az ya??? ald?. 1989?da da yine ?iddetli bir kurakl?k olmu?. Ama 1973 ve 1989?un tahribat?, 2006-2007?deki kadar olmam??. Hem kurakl?k, hem ?s? art??? nedeniyle 2006-2007?nin tahribat? daha y?ksek olmu?. Kurakl?k Test Merkezi kuruyoruz? diye konu?tu. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net