Fotoğraf: Evrensel

Her ay Ekim?e d?ner

Bu y?l 1917 Ekim Devrimi?nin 90. y?l?yd?. Y?l?yd? diyoruz ??nk? Sovyetler?in ideolojik alandaki ve k?lt?rel, sanatsal, e?itim, sa?l?k gibi alanlardaki etkisi burjuvazinin onca ?abas?na ra?men at?labilmi? de?il.


Bu y?l 1917 Ekim Devrimi?nin 90. y?l?yd?. Y?l?yd? diyoruz ??nk? Sovyetler?in ideolojik alandaki ve k?lt?rel, sanatsal, e?itim, sa?l?k gibi alanlardaki etkisi burjuvazinin onca ?abas?na ra?men at?labilmi? de?il. H?l? alanlarda ?Her ay Ekim?e d?ner? diyenler ve insanl???n varabilece?i en y?ksek a?ama olan herkesin yetene?ine g?re ?retti?i ve herkesin ihtiyac? kadar ald??? ya?am? savunanlar tarihten silinmi? de?il.
Sovyetler?in ??z?l??? ve Do?u Avrupa?da renkli devrimlerle olu?turduklar? yeni kukla kapitalist rejimler dahi d?nya kapitalistlerini rahatla?m?? de?il. Bir tarafta liberal solcular?n da destekledi?i Stalin?i ve genel olarak da Sovyetler?i karalama kampanyalar?, di?er tarafta ?tarihin sonu? tezleri, ya da ideolojisiz bir co?rafyada ?k?lt?rel sava?lar? tezi de onlara yeteri kadar soluk ald?ramad?. ??nk? SSCB?nin insanl?k tarihinde yaratt??? d?n???mleri ortadan kald?rmak o kadar da kolay de?il ?imdilik. Tek temel hedefin sadece daha fazla k?r oldu?u bir sistem, insanl?k onurunu savunanlar ve insanca ya?amak isteyenler taraf?ndan s?rekli hedef tahtas?na yat?r?l?yor. Kapitalizm, aradan onca y?l ge?mi? olmas?na ra?men h?l? insanl??a bir gelecek sunam?yor. A?l?k, sava?lar, k?lt?rel y?k?mlar, do?an?n tahribat?, yabanc?la?t?ran e?itim ve i? anlay???, her ?eyi metaya d?n??t?rme anlay??? parolas? olmu? ve insanl?k kendine h?l? yeni bir gelecek ar?yor. Bu yolda SSCB?nin ya?ad??? deneyim ve yaratt??? de?erler g?z ard? edilemez diyorum.
Peki ne yaratm??t? Sovyetler:D?nya ?zerindeki ve tabii kendi topraklar?ndaki hi?bir k?lt?r? a?a?? g?rmeyen Sovyetler her dilin ?zg?rce geli?iminin, dolay?s?yla da her k?lt?r?n ?zg?rce geli?iminin ?n?n? a?m??, hen?z geli?memi? diller i?in dahi bir alfabe olu?turmu?, o dillerin bir yaz?n, sanat dili haline gelmesinin ko?ullar?n? yaratm??t?r.
Sovyet topraklar?nda okulla?ma oran? y?zde y?zlere ula?m??, y?z yetmi?in ?zerinde farkl? dil ve leh?ede e?itim yap?lm??t?r. Sibirya?n?n en ?cra b?lgelerine dahi e?it, bilimsel, laik nitelikli bir e?itim ta??nm??.
Engellilerin toplumsal ya?ama tam olarak kat?l?m? sa?lanm??, engellilere i? olanaklar? yarat?lm??, sokakta, sinemada, okullarda, sa?l?k kurumlar?nda rahat hareket edebilmelerinin olanaklar? yarat?lm??t?r. ?rne?in SSCB K?rler Birli?i?nin 35 fabrikas? bulunmaktayd?.
Kad?n? toplumsal alanda ikincil konuma iten sistem yerle bir edilmi?, ?retici olmayan aile kurumu reddedilerek anne, baba ve ?ocuklar toplumsal alan?n her alan?na rahat?a m?dahale edebilmi?, dahil olabilmi?tir. Kad?n? eve hapseden ev i?leri kamusal bir soruna d?n??t?r?lm?? ortak kre?ler, ana okullar?, ?ama??rhaneler, yemekhaneler olu?turulmu?tur.
?ocuklar?n yetenekleri do?rultusunda geli?tirilebilmelerini sa?lam??, onlar?n istihdam sorununu daha onlar ?ocukken ??zm??, geleceksizlik problemlerini ortadan kald?rm??t?r.
???iler yetenekleri do?rultusunda i?lere y?nlendirilmi?, kafa ve kol eme?i aras?ndaki ayr?m ortadan kald?r?larak yabanc?la?ma unsurunun ?n?ne ge?ilmi?, i??i fabrikadan ??kt???nda tulumunu as?p bir konsere gidebilme, kitap okuyabilme olana??na kavu?mu?, k?sacas? sanat l?ks olmaktan ??km??t?r.
Asya?n?n en uzak b?lgelerine, steplerine sa?l?k hizmeti g?t?r?lm?? herkes bu hizmetten e?it, ?cretsiz bir bi?imde yararlanm??t?r.
Sovyetler 2. Emperyalist Payla??m Sava???n? sonland?rm??, fa?izmi yenilgiye u?ratm??t?r.
Avrupa?da i??i s?n?f?na ?rnek olmu?, m?cadelelerini g??lendirmi? ve i??i s?n?f?na Avrupa ve Amerika?n?n tavizler vermesini sa?lam??, en az?ndan sosyal devlet olgusunun olu?umunu sa?lam??t?r.
?lkesindeki halklara tan?d??? haklar ve ?zg?rl?kler d?nya halklar?na ?rnek te?kil etmi?, onlar?n ba??ms?zl?k m?cadelesine giri?melerini sa?lam??t?r.
Herkese beslenme, konut, ?s?nma vb. hakk? devlet g?vencesiyle sa?lanm??t?r.
Emin olun bu liste ?ok daha fazla uzat?labilir. Ben sadece akl?ma ilk gelenleri bu okur sayfas?n?n olanaklar? ?er?evesinde yazd?m. Her ay?n Ekim?e d?nmesi dile?iyle.
Bir e?itim emek?isi (Hopa/ARTV?N)
www.evrensel.net