Telekom i??ileri grevini k?rd?rm?yor

Telekom patronu bir yandan kamuoyunu yan?lt?p i??iler ?zerinde bask? kurarken, di?er yandan da polisin deste?iyle grevi k?rmaya ?al???yor. ?e?itli yerlerde meydana gelen ar?zalar? ta?eron i??ilere yapt?rmak isteyen patron, kar??s?nda grevine sahip ??kan Telekom i??ilerini buluyor


Telekom patronu bir yandan kamuoyunu yan?lt?p i??iler ?zerinde bask? kurarken, di?er yandan da polisin deste?iyle grevi k?rmaya ?al???yor. ?e?itli yerlerde meydana gelen ar?zalar? ta?eron i??ilere yapt?rmak isteyen patron, kar??s?nda grevine sahip ??kan Telekom i??ilerini buluyor.
?stanbul?da Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????ne ba?l? Sultan?iftli?i santralinde ?nceki g?n ?al??ma yapan grev k?r?c?lar? d?n de ar?zalar? onarmaya ?al??t?. Ancak grev k?r?c?lar bu kez y?zlerce i??inin tepkisi ile kar??la?t?. Sabah saatlerinden itibaren Sultan?iftli?i santrali ?n?nde toplanan grevci i??iler, ta?eron firman?n ?al??mas?na izin vermedi. Polisin grevci i??ilere uygulad??? bask? da grevcilere geri ad?m att?ramay?nca ta?eron i??iler ?al??amad?.
Ta?eron firma yetkilileri ellerindeki B?lge Savunma M?d?rl??? yaz?s?n? g?stererek ?al??mak isterken grevciler, ?Lam?cimi yok bizim yaz?m?z i?te orda? slogan?n? atarak grev pankart?n? g?sterdiler. Bu izin ka??d? ile ?al??amayacaklar?n? hem i??ilerden hem de polisten duyan grev k?r?c?s? ta?eron firma yetkilileri de santralden ayr?lmak zorunda kald?.
Daha sonra ?al??ma Bakanl??? B?lge M?d?rl??? m?fetti?leri santrale gelerek Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu ve polis ile bir g?r??me yapt?. ???iler ile polis aras?nda zaman zaman ya?anan gerginlikler s?ras?nda i??iler, ???imiz a??m?z gerekirse feda olsun ba??m?z? sloganlar? att?lar.
TMMOB?dan ziyaret
Grevin 11. g?n?nde Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl??? i??ilerine TMMOB destek ziyaretin bulundu. TMMOB ?stanbul ?l Kordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Din??z ?zelle?tirme d?neminde bu tarz s?k?nt?lar?n ortaya ??kaca??n?n belli oldu?unu, ?zelle?tirmeyi savunanlar?n ?imdi ortada g?r?nmedi?ini kaydetti. Din??z, grevin sadece Oger?e kar?? de?il b?t?n sermayeye kar?? oldu?unu vurgulad?. Din??z, grevi desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Haber-?? ??yeri Temsilcisi Elif ??a?as?o?lu ise destek ziyaretinden dolay? te?ekk?r ederek, ?Ankara?da sabotaj iddias? ile yakalanan arkada??m?z ger?ekten sabotaj yapanlar? yakalamak ?zeri olay yerine gitmi?tir. Esnaf?n ?ikayeti ?zerine g?zalt?na al?nan arkada??m?z 4 g?n sonra su?suz oldu?u tespit edilerek serbest kalm??t?r. Bu olay? boy boy veren gazeteler ve televizyonlar arkada??m?z?n su?suz oldu?unun ortaya ??kmas?n? haber yapmam??t?r? dedi.
Kayseri de m?cadele s?r?yor
Kayseri?de de ilk grevlerini heyecanla s?rd?ren i??iler, Telekom ?l M?d?rl??? ?n?nde bekliyorlar. G?r???n? ald???m?z her i??inin tepkisi ayn? oluyor: ?Sat?lm?? medya kamuoyunu yan?lt?yor, bize destek olan bas?n ?ok az.? ???iler, bir yandan halka greve ??kma nedenlerini anlat?rken, di?er yandan da patronun grevi k?rmaya d?n?k hukuk tan?maz tutumuna kar?? m?cadele ediyorlar. ??yeri Temsilcisi Rafet ?ay, grev g?zc?leriyle hemen her g?n Telekom ?n?nde bekliyor. Toplumun her kesimine dertlerini anlatmaya ?al??t?klar?n? s?yleyen ?ay, sabotaj iddialar?n?n ger?e?i yans?tmad???n? dile getirdi. ?ay ?zellikle sendikalardan destek beklediklerini dile getirdi.
Dokuz y?ld?r i??i oldu?unu s?yleyen Serhat Karaca da halk?n yanl?? bilin?te oldu?unu, i??iler su?luymu? gibi y?nlendirildi?ini anlatt?. Bekir Bilgin ise 20 y?ll?k bir i??i. Kendilerini su?layanlara kar?? t?m i??i s?n?f?n?n birlikte hareket ederek ??z?m bulaca??n? s?yleyen Bilgin, T?rk-???e ba?l? sendikalara ?ye binlerce i??inin de kendilerine destek olmalar? gerekti?ini ifade etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net