Cevab? bakan? kar??larken verecekler

?anakkaleliler ve y?re halk? Kaz Da???nda yap?lmak istenen alt?n madencili?ine kar?? m?cadele edenleri ?ajan?l?kla su?layan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler?i protestolarla kar??lamaya haz?rlan?yor.


?anakkaleliler ve y?re halk? Kaz Da???nda yap?lmak istenen alt?n madencili?ine kar?? m?cadele edenleri ?ajan?l?kla su?layan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler?i protestolarla kar??lamaya haz?rlan?yor. Bug?n, ?anakkale Kolin Otel?de ?anakkale Ticaret ve Sanayi Odas? taraf?ndan d?zenlenen ?Yeralt? Zenginliklerimizin De?erlendirilmesi? konulu panele kat?lacak olan Bakan G?ler, ?anakkale, Bal?kesir ve Kaz Da???n?n ?evresindeki kasaba ve k?ylerden gelecek olan y?zlerce ki?i taraf?ndan ?Kaz Da???na dokunma?, ?Alt?n?c? Filo defol? pankartlar? ile kar??lanacak.
Bitki ?rt?s?, tarihi, bol su kaynaklar? ve d?nyan?n oksijeni bol ikinci k??esi olma gibi ?zelliklere sahip olan Kaz Da???n?n, ?o?u Kanada ve ?ngiltere?ye ba?l? ?irketler taraf?ndan alt?n madeni i?letmek amac?yla sondajlarla delik de?ik edilmesine y?re halk? ve bilim insanlar?n?n tepkisi giderek art?yor.
Bergama, K??lada?, Erzincan ??pler, ?zmir Efem?ukuru gibi yerlerde i?letilen ve i?letilme haz?rl?klar? s?ren alt?n madencili?ine kar?? genelde sessiz kalan, ya da madenci ?irketler yan?nda saf tutan ?lke medyas? da bu kez Kaz Da???ndaki madencili?e kar?? bir tutum tak?nd?.
?Alt?n?c? filo i?ba??nda
M?cadelenin geli?mesi, y?redeki k?yler dahil, bir?ok yerle?im biriminde madencili?i ?nlemek i?in ?rg?tlenmelerin olu?mas?, halk? bilgilendirme ama?l? etkinlikler d?zenlenmesi, madenci ?evreleri de harekete ge?meye zorlad?.
Kaz Da???ndaki madencili?e kar?? tepkilerin sorulmas? ?zerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler daha ?nce Bergama k?yl?lerinin m?cadelesinde oldu?u gibi Kaz Da???ndaki m?cadeleyi de ??lkemizin alt?n zenginli?ine m?saade etmek istemeyen d?? kaynakl? gruplar?n etkinli?i? olarak niteleyerek, Kaz Da???n? savunanlar? ?ajanl?k? yapmakla su?lad?. Kendi ya?am alanlar?n? korumak i?in m?cadele eden halk? k?k? d??ardan beslenen ajanlar olarak karalayan G?ler?in bu a??klamalar? yapt??? g?n, kendi bakanl???ndan b?rokratlar?n da bulundu?u ?ok say?da ki?inin milyonlarca dolar? bulan yolsuzluk operasyonu ile g?zalt?na al?nmas? ise tarihe d???len ?nemli bir not oldu.
Hem bakan?n a??klamalar?na hem de y?rede devam eden madencilik faaliyetine kar?? olu?an tepkiyi g???slemek i?en ?lkede e?itim veren maden m?hendisli?i b?l?m ba?kanlar? ile baz? ??retim ?yelerini apar topar Ankara?ya ?a??ran Bakanl?k, bu akademisyenlerle Enerji ??leri Genel M?d?rl????nden b?rokratlar?n kat?ld??? bir toplant? ger?ekle?tirdiler. Toplant?n?n sonunda a??klanan ?Ankara Bildirisi?, Kaz Da???ndaki alt?n madencili?ine kar?? ??kanlar? konuyu bilmeyen, yetersiz ki?iler olarak tan?mlayarak, Bakan G?ler?le paralel bir a??klama yapt?. ?Bu ?ok zengin yeralt? kaynaklar?n?n i?letilmesine engel olmak isteyenlerin bu davran??? ?manidar? bulunmu?tur?? Alt?n madenlerine kar?? bak???n? ge?ti?imiz y?l K??lada? alt?n madenini a?arken ?son gram?na kadar ??karaca??z. ?apulculara meydan? b?rakmayaca??z? s?zleri ile ortaya koyan G?ler?e bir ba?ka destek gazetelere tam sayfa ilanlar veren Madencilik Sekt?r? Ba?kanlar Konseyi?nden geldi. Aralar?nda T?rkiye Maden-?? ve Genel Maden-?? Sendikas? gibi i??i ?rg?tlerinin de yer ald???, ?e?itli sendika, dernek ve i?veren ?rg?tlerinin imzas?n? ta??yan bildiride, madencilik yap?lan alan?n Kaz Da???n?n d???nda oldu?u ileri s?r?lerek, madencili?e destekleri i?in Enerji ve ?evre Bakan??na te?ekk?r edildi.
?Ajanl???m?z? ispat et?
Ta? oca??na bile kar?? olduklar?n? s?yleyen y?re halk?, kendilerini ?ajan?l?kla su?layan Bakan G?ler?e ve alt?n madencili?ine kar?? tepkilerini G?ler?in ?anakkale?de kat?laca?? toplant?da ortaya koyacaklar.
Konuyla ilgili yaz?l? bir a??klama yapan Kaz Da???n? Koruma Giri?im Grubu, Bakan ve madenciler sekt?r? taraf?ndan yap?lan su?lamalara yan?tlar?n? cumartesi g?n? saat 13.00?te ?anakkale ?evre Platformu?nun ev sahipli?inde ?anakkale Cumhuriyet Meydan??nda d?zenlenecek kitlesel bas?n a??klamas? ile vereceklerini dile getirdi. Platform, ?kendi halk?n?, arkas?nda yabanc? g??ler bulunmakla, ajanl?kla su?layan Sn. Bakan?? iddias?n? ispata davet edece?iz?? dedi. Y?re halk?, ?Ya?ad???m?z g?nlerde de ?evreciler; alt?n tekellerinin ??karlar?n? savunmak i?in ?Truva At?? rol?n? ?stlenen gafillerin ger?ek niyetlerini anlayacak bilince sahiptir? diyorlar? (?zmir/EVRENSEL)
Kaz Da???ndan al?nacak alt?n katk? sa?lamaz

TMMOB Jeoloji M?hendisleri Odas? Genel Ba?kan? ?smet Cengiz, ?ukurova ?niversitesi (??) Jeoloji M?hendisli?i B?l?m??n?n 30. kurulu? y?l d?n?m? dolay?s?yla verdi?i konferansta d?nyan?n en ?nemli milli parklar? aras?nda yer alan, bitki ?rt?s? ve hayvan ?e?itlili?i ile do?a sevenlerin en ?ok ilgi g?sterdi?i ekoturizm merkezlerinin ba??nda gelen Kaz Da???ndaki alt?n madeni arama ?al??malar?n?n, T?rkiye ekonomisine hi?bir katk? sa?lamayaca??n? vurgulad?.
Madencilikteki amac?n, kamu yarar? g?zetilmesi ve ?lke ekonomisinin geli?mesine katk? sa?layacak hammadde aray??? oldu?unu ifade eden Cengiz, ?Bu hammaddeler ba?ta demir ve kromdur. Bu ?lke demir ve krom aramaktan vazge?ti, alt?na y?neldi. Bunu da ?okuluslu ?irketlerin istekleri do?rultusunda yap?yor?? dedi.
Alt?n?n sanayi alan?nda kullan?m?n?n y?zde 5 ile 10 aras?nda oldu?unu bildiren Cengiz, ??lkelerin geli?mi?li?inin ?l??t?, ?retti?i demir-?eli?i de?erlendirmesiyle orant?l?d?r. Bir ?lke ne kadar demir-?elik ?retiyorsa o kadar geli?mi?tir. ??kard??? alt?nla geli?mi?li?i yakalayan ?lke yoktur. Alt?n ??kan ve ham olarak satan ?lkelere bakt???n?z zaman hepsi geri kalm?? ?lkelerdir. G?ney Afrika, G?ney Asya, Orta Asya ?lkeleri buna en bariz ?rneklerdir. 2004 y?l?nda bir maden yasas? ??kart?ld?. Bu yasa tamamen bu ?irketlerin iste?i do?rultusunda haz?rland?. Bu ?irketler kendi ?lkelerinde yapamad?klar?n? bizim ?lkemizde rahat?a yap?yorlar? diye konu?tu. S?z konusu faaliyetlerde bulunan ?irketlerin ne kadar alt?n ??kard?klar?na dair T?rkiye?ye olan y?k?ml?l?klerini yerine getirmediklerine de dikkat ?eken Cengiz, ?stelik alt?nlar? i?lemek ?zere yurtd???na ??kard?klar?n? s?yledi.
T?rkiye?nin Kaz Da???ndaki ?al??malarda da ayn? sorunlarla kar?? kar??ya oldu?unu vurgulayan Cengiz, ekosisteme zarar verildi?ini, b?lgede yeti?en zeytinin, alt?ndan daha de?erli oldu?unu kaydetti. (Adana/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net