27 Ekim 2007 00:00

ATO: Hedef Ulucanlar G?z Hastanesi

Ankara Tabip Odas? (ATO) y?neticileri Ercan Yavuz ve Vahide Bilir, Ulucanlar G?z Hastanesi?ndeki taciz iddias?n?...

Paylaş

Ankara Tabip Odas? (ATO) y?neticileri Ercan Yavuz ve Vahide Bilir, Ulucanlar G?z Hastanesi?ndeki taciz iddias?n? ve Ba?hekim Op. Dr. ?mer ?akmak?? ile Hastane M?d?r? Mehmet Do?an??n, i?i yumrukla?maya kadar g?t?rd?kleri kavgalar?n?n medyaya, ?akmak???y? su?lay?c? ?ekilde yans?t?lmas?n?, ?kamunun en b?y?k g?z hastanesinin y?prat?lmas? giri?imi? olarak nitelendirdiler.
Yavuz ve Bilir d?n ATO?da d?zenledikleri bas?n toplant?s? ile Ulucanlar G?z E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi??ne ve Ba?hekim Op. Dr. ?mer ?akmak???ya sahip ??kt?lar. S?zlerine ??zg?n?z? diye ba?layan Ercan, Ankara Ulucanlar G?z E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nin kamunun en b?y?k g?z hastanesi oldu?unu, ?o?unlu?u ye?il kartl?lar olmak ?zere t?m SSK, Ba?-Kur?lu, emekli dar gelirlilere bakt???n? anlatt?. Hastanenin g?nde yakla??k 800-1000 hastaya hizmet verdi?ini, g?nde yakla??k 70 hastan?n ameliyat edildi?ini kaydeden Ercan, hekimlerin de y?zde 75?inin tam zamanl? g?z uzmanlar?ndan olu?tu?unu anlatt?. ?Hastanenin y?prat?lmas? ve sa?l?k reformu ad? alt?nda kamu hastanelerinin ?zelle?tirilmesi ve hatta s?re? i?inde kapat?lmaya kadar i?lemler kimin menfaatinedir? diyen soran Ercan, hastanenin b?ylesi bir olaya alet edilmesinden dolay? ?zg?n olduklar?n? s?yledi.
Taciz iddias?
17 ya??nda bir gen? k?z?n mahrem kalmas? gereken bir ?ikayetinin Do?an Haber Ajans? taraf?ndan, ?stelik bir ay sonra b?ylesine de?ifre edilmesinin ba?l? ba??na bir insan hakk? ihlali oldu?unu, ba?hekimin de tacizi ?rtbas etti?i iddias?n?n hastaneyi ve hekimleri karalamak oldu?unu kaydeden Ercan??n anlat?m?na g?re, taciz iddias?na konu olay ??yle geli?ti:
17 ya??nda gen? bir k?z, Demizolon ve Fentany ila?lar? kullan?larak anestezi ile g?z ameliyat? edilir. Ameliyat? yapan ekibin tamam?, tesad?fen bayand?r. Hasta, odas?na al?nd?ktan sonra yak?nlar?na ?taciz edildi?i? iddias?nda bulunur. Hasta yak?nlar? olay? sorumlulara iletmek isterler ve Hastane M?d?r? Mehmet Do?an ile tart???rlar. Bu s?rada Ba?hekim ?akmak??, tart??malar? g?r?p m?dahale eder. Olay?n ara?t?r?lmas? gerekti?ini belirten ?akmak?? ile m?d?r aras?nda daha sonra odada kar??l?kl? yumrukla?maya varan tart??ma ya?an?r. ?akmak???ya g?rd??? darp nedeniyle 7 g?nl?k rapor verilir. ?akmak??, taciz iddialar?n? Sa?l?k Bakanl????na ve savc?l??a iletir. DHA?n?n haberinde ise ?akmak???n?n taciz olay?n? ?rtbas etti?i iddia edilir.
ATO Genel Sekreteri Dr. Ercan Yavuz, anestezide kullan?lan ila?lar?n, hastan?n hal?sinasyon g?rmesine neden oldu?unu, Ba?hekim ?akmak???n?n m?racaat? ile Sa?l?k Bakanl??? m?fetti?lerinin olay? ara?t?rd???n? s?yledi. Buna ra?men medyada ??rtbas ediliyor? haberlerini kas?tl? bulan ve burada 17 ya??nda bir k?z?n da y?prat?ld???n? kaydeden Yavuz, ?M?d?r bu olay? eline ge?irdi?i b?y?k bir f?rsat olarak de?erlendirmi?tir. H?n? alma duygusu ile hareket etmi?tir? dedi.
?Sorun ta?eronla?ma?
Taciz iddias?n?n mekan ve g?revliler a??s?ndan m?mk?n olmad???n? belirten Vahide Bilir de hastanelerdeki ta?eronla?maya dikkat ?ekti. Hastanelerde temizlik ve g?venli?in ta?eronla?t?r?ld???n?, sa?l???n da ta?eronla?mas?na TTB?nin engel oldu?unu anlatan Bilir, ta?eron personelinin de sa?l?k d??? ko?ullarda ?al??t?klar?n?n alt?n? ?izdi. ?Bir ay ?nceki bir olay, ?stelik gerekli mercilere bildirildi?i ve m?fetti? atand??? halde niye g?ndeme getiriliyor? diye soran Bilir, Hastane M?d?r? Mehmet Do?an??n avukat? H?seyin Ayan??n, g?z hastanesinin s?zle?mesini yenilemek istemedi?i i?in daval?k oldu?u Ayan G?venlik Ltd. ?ti.?nin sahibi oldu?unun da alt?n? ?izdi.
?Ba?hekim ile m?d?r aras?nda gerilim var. Hastanenin ?al??ma istemedi?i i?in mahkemelik oldu?u g?venlik ?irketinin sahibi, m?d?r?n avukat?. ??kar ili?kileri b?yle bir ?ey? diyen Bilir, taciz olay? ile ilgisi olmamas?na ra?men Ba?hekim ?akmak???n?n merkeze ?ekilmesinin nedenini sordu. Bilir, ?Burada hastane ve ba?hekim y?prat?lmak isteniyor. Biz ATO olarak yanlar?nday?z? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?Bas?n Sa?l?k ?d?l??ne ba?vurular ba?lad?

SONRAKİ HABER

ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa