?Bas?n Sa?l?k ?d?l??ne ba?vurular ba?lad?

?stanbul Tabip Odas? (?TO) taraf?ndan d?zenlenen ?Bas?n Sa?l?k ?d?l?? Yar??mas??na ba?vurular ba?lad?.


?stanbul Tabip Odas? (?TO) taraf?ndan d?zenlenen ?Bas?n Sa?l?k ?d?l?? Yar??mas??na ba?vurular ba?lad?.
?TO taraf?ndan 14 Mart Sa?l?k Haftas? nedeniyle yap?lan ?Bas?n Sa?l?k ?d?l?? Yar??mas? bu y?l da d?zenlenecek. Yar??ma, toplum sa?l???n?n sorunlar?n?n geli?tirilmesi ve ??z?m?, sa?l?k ?al??anlar?n?n sorunlar?n?n g?ndeme getirilmesi ve iyile?tirilmesini ama?l?yor.
?d?l; yaz?l? bas?n haber, yaz?l? bas?n ara?t?rma, karikat?r, g?ncel yaz?lar (f?kra, yorum, makale), radyo program?, TV haber, TV ara?t?rma, dergi haber/ara?t?rma, internet gazetecili?i dallar?nda verilecek. B?t?n bas?n mensuplar?n?n kat?labilece?i yar??maya, her dalda bir aday g?sterilebilecek. Adaylar, ki?isel olarak ba?vurabilecekleri gibi gazete, dergi, ajans, televizyon kanallar?n?n y?netimleri, di?er meslekta?lar? ve hekimler taraf?ndan da aday g?sterilebilecek.
Yar??man?n se?ici kurulu, T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti, E?itim ve Sa?l?k Muhabirleri Derne?i (ESAM), ulusal yay?n yapan 2 gazete temsilcisi, ulusal yay?n yapan bir televizyon temsilcisi, ?stanbul Tabip Odas? Y?netim Kurulu, Hekim Forumu Yay?n Kurulu?ndan olu?uyor. ?d?l alacak adaylar gizli oy, a??k say?m ve oy ?oklu?u ile belirlenecek. ?d?l, ?An? Plaketi? ve ??d?l Belgesi?nden olu?uyor. Bas?n ?d?lleri, T?p Bayram? olan 14 Mart tarihinde ?14 Mart T?p Haftas?? ?d?l t?reninde verilecek. Yar??mayla ba?vuru 15 ?ubat 2008?de sona erecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net