Ankara?da PKK pazarl???

Kuzey Irak?taki PKK varl??? ve T?rkiye?nin olas? operasyonlar? ile Irak??n alaca?? ?nlemlerle ilgili olarak g?r??melerde bulunmak ?zere Ankara?ya gelen Irak heyeti, ?e?itli temaslarda bulundu.


Kuzey Irak?taki PKK varl??? ve T?rkiye?nin olas? operasyonlar? ile Irak??n alaca?? ?nlemlerle ilgili olarak g?r??melerde bulunmak ?zere Ankara?ya gelen Irak heyeti, ?e?itli temaslarda bulundu. D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay, Irak heyetinde yer alan Irak Milli G?venlik Bakan? ?irvan El Vaili ve Irak Savunma Bakan? Abdulkadir Muhammed Cassim ile D??i?leri Bakanl????nda bir araya geldi. Bas?na kapal? g?r??me yakla??k 1 saat s?rd?. G?r??menin ard?ndan D??i?leri Bakan? Babacan Genelkurmay Ba?kanl????na, ??i?leri Bakan? Atalay ise D??i?leri M?ste?ar? Ertu?rul Apakan ile birlikte Ba?bakanl??a gitti. Irak heyeti ise konaklad?klar? polisevine hareket etti.
G?r??melere ili?kin a??klamalar yapan Irak Milli Savunma Bakan?n?n S?zc?s? Muhammed Askeri, her ?eyin olumlu oldu?unu ve yolunda gitti?ini s?yledi. Askeri, Polisevinin ?n?nde yapt??? a??klamada, ??nemli g?r??meler devam ediyor. Olumlu sonu?lar devam etmektedir. Birka? saat sonra ?nemli bir toplant? daha yapaca??z, her ?ey yolunda gidiyor ve olumlu? dedi.
Bu arada polisevine Irak Heyeti ile g?r??mek ?zere aralar?nda askerlerin de oldu?u 5 ki?ilik ABD heyetinin de geldi?i g?r?ld?.
Irak ve T?rk heyetleri, de?erlendirmelerinin ard?ndan ??leden sonra tekrar bir araya geldi. Irak heyetinin bu sabah T?rkiye?den ayr?lmas? bekleniyor.
Zebari: PKK izole edilecek
?te yandan Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari, New York Times gazetesi ile telefonda yapt??? s?yle?ide, ?st d?zey Irak heyetinin T?rkiye?ye ?Irak h?k?metince PKK?yi izole etmek ve faaliyetlerini engellemek amac?yla at?lacak pratik ad?mlar ve ?nlemleri? ?nerece?ini s?yledi.
Heyetin, Irak i?erisinde herhangi bir T?rk askeri eylemine onayla ilgili g?r??mesine izin verilmeyece?ini anlatan Zebari, ?Irakl? yetkililerin, asilere y?nelik silah sevk?yat? ve lojistik deste?inin durdurulmas? ?nerisi yapacaklar??n? s?yledi. Zebari, ?nerinin T?rkiye?nin taleplerini tam kar??lamad???n? kabul etti, ancak ?Irak taraf?n?n yapabilece?i en iyi ?neri? oldu?unu kaydetti. (HABER MERKEZ?)
Genelkurmay?dan K?rtlere veto mu?

Ankara?n?n, Irak ile yapt??? PKK pazarl???nda K?rt temsilciler nedeniyle kriz ya?and??? ?ne s?r?ld?. ?ddialara g?re Genelkurmay Irak heyetinde bulunan KYB ve KDP temsilcilerine veto uygulad?. Askerin K?rt temsilciler ile g?r??mek istememesi ?zerine resmi g?r??melere ge?ilmedi. D??i?leri Bakan? Ali Babacan, krizin a??lmas? i?in Genelkurmay Ba?kanl????na giderek askeri yetkililer ile g?r??t?.

?Dizayi ve Ahmed K?rtleri temsil ediyor?

B?lgesel K?rt H?k?meti s?zc?s? Cemal Abdullah, Ankara?ya gelen heyette yer alan Safin Dizayi ve ?mad Ahmed?in B?lgesel K?rt H?k?metini temsil ettiklerini s?yledi. Peyamner?e konu?an Cemal Abdullah, Safin Dizayi ve ?mad Ahmed?in heyete "B?lgesel K?rt H?k?metinin temsilcileri" olarak kat?ld?klar?n? bildirdi.
Rice: K?rdistan?dan PKK?yi ??karmak ?ok zor

?ABD D??i?leri Bakanl??? ve Irak Sava??? konulu oturumda konu?an ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, PKK konusunda Irakl?lar ve T?rklerle ??l? bir komite olu?turulmas?na ?al??t?klar?n? anlatt?. Kuzey Irak i?in ?K?rdistan? diyen Rice, ?PKK?nin K?rdistan??n en ?cra k??esinde faaliyet g?sterdi?ini? belirterek, ?Bu nedenle onlar? tamamen oradan ??karmak, yok etmek ?ok zor. Ancak T?rk h?k?metine, istikrars?z bir ortamda ?iddet kullanarak kazan?lacak hi?bir ?ey olmad???n? s?ylemekteyiz. ?u ana kadar, diplomatik yola ba?vurduk. Bu problemle ba?a ??kmada, istihbarat ve bilgi payla??m?nda birlikte ?al??t?k? dedi.

Zana: ?calan??n?n yerini de?i?tirin silahlar susar

Diyarbak?r?da Demokratik Toplum Kongresi?nin a??l?? konu?mas?n? yapan DEP eski Milletvekili Leyla Zana, yeni Anayasa?da K?rtlerin varl???n?n ve kendi k?lt?rleriyle ya?ayabilmem iradesinin yer almas?n? istedi.
Abdullah ?calan??n durumunu da de?erlendiren Zana, ?Size affedin diyece?im ama bunu kendi kabul etmez. 9 y?ld?r adaya ald?n?z. Halktan kopard?n?z. Halkla ileti?im kurabilece?i bir yere nakledilirse ve o zaman da K?rtler silaha sar?l?rsa s?z onlara kar?? biz ayaklanaca??z. E?er bunu yapmazsak o zaman ter?ristiz? dedi.
T?rkiye?nin PKK?nin ?st d?zey kadrolar? Federal K?rdistan H?k?meti?nden istemesine de de?inen Zana, ?T?rkiye ba??n?z? bize verin diyor. Ben inan?yorum ki hi?bir haysiyetli ve onurlu K?rt, karde?inin kafas?n? vermez zindanlarda ??r?s?n diye? diye konu?tu.
www.evrensel.net