ROJEV

 • TBMM?de s?n?r ?tesi i?in tezkere ??kar?lm?? bulunuyor.Meclis?te grubu bulunan partiler, sava?? ve ?iddeti ?ng?ren tezkereye el ele vererek destek sundular.


  TBMM?de s?n?r ?tesi i?in tezkere ??kar?lm?? bulunuyor.
  Meclis?te grubu bulunan partiler, sava?? ve ?iddeti ?ng?ren tezkereye el ele vererek destek sundular.
  Bar?? ve karde?likten yana tutum alan bir grup K?rt ve T?rk milletvekili d???nda, AKP, CHP, MHP ve onlarla ayn? yakla??m i?indeki milletvekilleri, Meclis?i sava??n ve ?iddetin kararlar?n? alan bir alana ?evirmek istiyorlar.
  Meclis sava? naralar?n?n at?ld??? bir arena san?l?yor.
  Halk?n deste?i, bar?? ve karde?lik i?in de?il, kan, ?iddet ve g?zya?? i?in kullan?l?yor.
  Daha tezkere y?r?rl??e konmadan s?n?r ?tesi operasyona yol verilmesi de bunu g?steriyor.
  Son g?nlerde ya?anan ac?lar? kullanmak isteyen ?evreler, yaratt?klar? toz duman i?inde, T?rkiye?yi derin bir u?urumun e?i?ine s?r?klemi? bulunuyorlar.
  Hakkari Y?ksekova?da 12 askerin ?l?m?, 8 askerin ka??r?lmas? olay?ndan sonra yarat?lan ortam, T?rkiye?yi h?zla sava? ortam?na itiyor. Dahas? T?rkiye Ortado?u batakl???na at?l?yor.
  ABD kar??tl???ndan s?z edenler, ABD?nin tezgah?na geliyor, Ortado?u?da ve Irak?ta ABD askeri olmaya aday olduklar?n? g?steriyorlar.
  E?er sa?duyu galebe ?almaz, sorunlar?n ??z?m yolu olarak, ak?l ve diyalog ?ne ??kar?lmazsa, gidi?at?n olduk?a k?t? ve kayg? verici oldu?unu g?rmek gerekiyor.
  Kimse bu durumu oyun sanmas?n! ?Gideriz, PKK kamplar?n? vururuz, ??kar geliriz? hamaseti ile sorunun ??z?lece?ini sananlar, e?er bilerek T?rkiye?yi esir etmenin, b?lgedeki batakl??a s?r?p, ABD?nin hepten himayesine sokman?n hesab? i?inde de?illerse, b?y?k bir yan?lg? ve yanl?? i?indedirler.
  T?rkiye ?ok tehlikeli bir durumla ve d?nemle kar?? kar??ya bulunuyor. Kar?? kar??ya oldu?umuz b?y?k bir sava? ihtimalidir.
  ?htimal de olsa b?y?k bir tehlikeyle kar?? kar??yay?z.
  Sava? ve ?iddetin egemen olaca?? bir T?rkiye ve b?lge ?zerinden politikan?n yap?ld??? g?nlerden ge?iyoruz. Durum olduk?a vahimdir ve t?m halk?m?z?n durumun vahametini g?rerek ve anlayarak tutum almas? bir zorunluluktur.
  Zira sava? ve ?iddetten en ?ok zarar g?ren i??iler ve emek?ilerdir. Bu g?ne kadar oldu?undan daha kapsaml? bir yola sokulmak isteniyoruz. Bir avu? ?rk?? ve ?oven y?z?nden, inkar ve ?iddetten beslenenlerin bizi s?r?kledikleri tehlikeyi g?rmek ve tutum almak gerek.
  G?ndemde olan b?lge ?lkeleriyle, b?lge halklar?yla, dahas?, t?m emperyalistlerin m?dahil olaca?? kapsaml? bir sorunla kar?? kar??ya oldu?umuzdur.
  Demokrasi ve ?zg?rl?klerden, ba??ms?zl?k ve e?itlikten korkanlar, T?rk ve K?rt halk?n? kar?? kar??ya getirmekte, tehlikeli bir sava?a s?r?klemektedirler.
  Kimse K?rt sorununu basite almas?n. Dahas?, kimse K?rt sorununu PKK?den ibaret bir sorun olarak da g?rmesin. Sorun daha ?imdiden bu haldeyken, uygulanan yanl?? politikalarla hepten kapsam? geni?leyen, b?lgeyi ve d?nyay? ilgilendiren bir sorun haline getirilmektedir.
  Bir haftadan bu yana t?m d?nyan?n g?zlerini dikti?i b?lge, e?er b?yle devam ederse, g?z dikenlerin soruna gecikmeden m?dahil olduklar?, bir ucundan tutarak ?eki?tirip ba?ka boyutlara ula?t?rd?klar? bir sorun olacakt?r.
  ABD, ?ngiltere, Rusya, ?srail, ?ran, Ermenistan ve daha bir?ok ?lkenin ilgilenece?i bir sorunla kar?? kar??ya kalaca??z.
  K?rt sorunu T?rkiye?nin bir i? sorunu olmaktan ??kar?larak, emperyalistlerin ve b?lge devletlerinin kuca??na teslim edilmektedir ki, bu T?rkiye halklar? i?in b?y?k bir tehlikenin i?ine itildi?imizin habercisidir.
  Akan kan ?zerinden propaganda yapmak, nutuk atmak, demagoji yapmak kolayd?r. Ama ortada giderek b?y?yen ve e?er diyalog ve demokratik ??z?m i?in kendi i? sorunumuzu ciddiyetle ele al?p de?erlendirmeyi beceremezsek, T?rkiye?nin ba??na b?y?k belalar getirecek bir gidi?at?n i?ine s?r?klenmekte bulunuyoruz.
  T?m b?lge ?lkeleri dikkatlerini bu soruna y?neltmi? bulunuyor. Ancak bu durumu T?rkiye?nin g?c?ne yormak yanl??t?r. ?S?n?ra dayan?nca ?calan?? Suriye?den ??kard?k, PKK?yi de Irak?tan ??karaca??z? yakla??mlar?yla b?b?rlenmekten vazge?ilmelidir. Bu yakla??m sorunu basite almakt?r. Sorundan ka?makt?r. ?? rahatlatmaya y?nelik, ama bedeli a??r olan bir ka???t?r. ??in asl? bu de?il. ??in asl? milyonlarca n?fusa sahip bir halk?n hak ve ?zg?rl?kleriyle ya?amas?d?r. E?er ger?ekten PKK sorunundan vazge?ilmek isteniyorsa, yap?lmas? gereken K?rt sorununda demokratik bar???? ad?mlar atmakt?r.
  Hakkari?de son olarak ya?anan olay t?m T?rkiye?yi sarst?. Ama bu durumu ??z?ms?zl??? derinle?tirmek i?in de?il, K?rt sorununda sava? ve ?iddeti bir kenara b?rakacak yolu denemek i?in kullanmak gerekiyor.
  Son ?at??malar hepimizi derinden etkiledi. Ancak orta yerde duran K?rt sorununa demokratik bir ??z?m yolu bulunmad?k?a ne yap?l?rsa yap?ls?n, sorun bitmeyecek, tam aksine b?y?yecek, dallan?p budaklanacakt?r.
  S?n?r boylar?na y???lm?? on binlerce askerle, tank ve topla de?il, ?ok kolay bir yolla, masrafs?z, kay?ps?z, ?l?ms?z, askersiz, bir yolla ??z?lebilir bir yakla??m gerekmektedir.
  Bu yol h?k?metin demokratik hak ve ?zg?rl?kler konusunda taleplere kulak vermesi, diyalog yolunu a?mas?d?r.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net