Akl?n ve vicdan?n sesini dinleyin

?at??mal? ortam ve s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar? s?rerken, ?lk?c? gruplar?n ba?? ?ekti?i eylemlerin ?lkeyi bir T?rk ve K?rt ?at??mas?na s?r?kleyebilece?i endi?esi s?k?a dile getirilirken, ayd?nlar ve sanat??lar ?Bu cinnete dur diyelim? ?a?r?s? yapt?.


?at??mal? ortam ve s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar? s?rerken, ?lk?c? gruplar?n ba?? ?ekti?i eylemlerin ?lkeyi bir T?rk ve K?rt ?at??mas?na s?r?kleyebilece?i endi?esi s?k?a dile getirilirken, ayd?nlar ve sanat??lar ?Bu cinnete dur diyelim? ?a?r?s? yapt?.
Aralar?nda Mehmet Ali Alabora, Adalet A?ao?lu, Ayd?n ?ubuk?u, Sennur Sezer, Ece Temelkuran, Berat G?n??kan, Ertu?rul K?rk??, Dr. Tar?k Ziya Ekinci, Nuray Mert, Oya Baydar, Halil Ergun, Prof. Dr. Tahsin Ye?ildere, Ercan Karaka?, Taner ?ng?r, Pelin Batu, Halil Erg?n, ?pek ?al??lar, Zeynep Tanbay gibi isimlerin de bulundu?u ayd?nlar, d?n Taksim Hill Otel?de d?zenledikleri bas?n toplant?s?nda, 3 Kas?m?da KESK, TMMOB ve TTB taraf?ndan Ankara?da d?zenlenecek olan ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingine kat?l?m ?a?r?s? yapt?lar.
Daha ?nce bu ?rg?tlerin, demokratik bir anayasa i?in taleplerini dile getirmek ?zere d?zenlemeyi planlad?klar? bu miting, etkisi T?rkiye?nin sokaklar?na kadar yans?maya ba?layan ?at??ma, asker ?l?mleri ve s?n?r ?tesi operasyon tart??malar?yla birlikte ?bar??? talebini de i?erecek bi?imde geni?letildi. Bas?n toplant?s?na kat?lan ayd?nlar, i?inden ge?ilen s?recin T?rkiye?nin i? bar???n? bozacak ?zellikler ta??d??? uyar?s?n? yaparak, halklar? kar?? kar??ya getirebilecek olan k??k?rtmalara kar?? ?Akl?n ve vicdan?n sesine kulak verilim? dediler.
Silahlar g?m?lmeli
Mitinge ?a?r? yapan ayd?nlar ad?na ilk a??klamay? yapan ?air Orhan Alkaya, T?rkiye?nin ?nemli bir tarihsel e?ikte oldu?unu hat?rlatt?. AKP?nin y?r?tt??? anayasa tart??malar?n?n da 1982 Anayasas??ndan kopu? niteli?i ta??mad???n? belirten Alkaya, bu tart??man?n di?er cephesinde bulunan milliyet?i-otoriter g??lerin de ?zg?rl?k, e?itlik ve demokrasi y?n?nde talepleri olmad???n?, neo-liberal politikalara itiraz etmediklerini ifade etti. Ayd?n ve sanat??lar olarak anayasa tart??malar?n?n ?zg?r, demokratik ve e?itlik?i bir T?rkiye hedefine hizmet etmesini istediklerini kaydeden Alkaya, ?Her g?n yeni ?l?m haberlerinin geldi?i, ?iddet sarmal?n?n d??meye bas?lm???as?na t?rmand?r?ld??? bir s?re?ten ge?iyoruz. Milliyet?i hezeyanlar?n, militarist ???l?klar?n s?rekli y?kseltildi?i bir ortamda sava??? dayatmalara kar?? ??kmadan ?sivil anayasa? hedefinden s?z etmek ironiden ba?ka bir ?ey olamaz? dedi. Toplumsal bar???n ?zg?rl?k??, e?itlik?i ve ?o?ulcu bir temelde tesisi ve anayasa tart??malar?n?n buna katk? sa?lamas? i?in silahlar?n g?m?lmesi ve sava? haz?rl?klar?na son verilmesi gerekti?ini ifade eden Alkaya, t?m yurtta?lar? yan yana y?r?meye ?a??rd?.
Daha g?zel bir T?rkiye
Toplant?n?n ?a??r?c?lar?ndan KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da, bu miting ?a?r?s?n? yapmalar?n?n ard?ndan son g?nlerde ya?anan olaylar?n g?ndeme geldi?ini belirterek, mitingin her zamankinden daha ?nemli bir hale geldi?ini s?yledi. Tombul, mitingde, silahlar?n konu?mad??? bir ortamda, halklar?n bir arada, karde??e ya?ama iradesini ortaya koyaca??n? belirtti.
Ko?ullar ne olursa olsun
Toplant?da s?z alan TTB Ba?kan? Ge?cay G?rsoy ise ya?anan geli?melerin sokakta ac?y? yans?tma bi?imi olarak, toplumun duyarl?l?klar?n? istismar etme ?ekline b?r?nd???ne dikkat ?ekti. Sokakta ac?lar?n adeta bozkurt i?aretinin g?lgesinde ifade edilmeye ba?land???n? s?yleyen G?rsoy, bu mitingle ac?lar?n sava? ve ?iddet kar??t?, bir arada karde??e ya?ama duygular?n? dile getiren bir ?slupla soka?a ta??mak istediklerini kaydetti. ?T?rkiye bu ?iddet ortam?na daha fazla tahamm?l edemez? diyen G?rsoy, TTB?nin de bir hekim ?rg?t? olarak sonuna kadar sava?s?z, karde??e ya?ayan bir toplumun in?as? i?in, ko?ullar ne olursa olsun m?cadele etmeye devam edece?ini s?zlerine ekledi.
Cinnet ortam?
?82 Anayasas? zihniyetinin aynen muhafaza edildi?ini s?yleyen Yazar Adalet A?ao?lu da hakl? olan ac?lar?n birdenbire T?rk-K?rt b?l?nmesine yol a?abilecek bir bi?imde h?zla ilerlemekte oldu?una dikkat ?ekti. ?at??malar, ?ehit cenazeleri derken ?lkenin ?n?nde b?y?k bir nefrete varan, toplumun i?inde ikiye b?l?nmeye yol a?acak bir hava esmekte oldu?unu s?yleyen A?ao?lu, ?Burada milliyet?i otoriter g??lere kar??, bizim yani toplumun i?indeki sivil kurum ve bireyler olarak sesimizi s?k s?k y?kseltmemiz gerekiyor. Birbirimize d??meye kar??, bir ses olmaya her zamankinden fazla bug?n ihtiyac?m?z var? diye konu?tu.
Anayasa ikinci planda kald?
Bar?? giri?iminin de s?zc?lerinden olan Oya Baydar ise ?zg?rl?k?? ve e?itlik?i bir anayasa tart??mas?n?n silahlar?n g?lgesinde, ?lkenin ger?ekten bir i? sava?a do?ru s?r?klenmekte oldu?u bir d?nemde ?ok zor oldu?unu belirtti. Baydar, ?T?rkiye y?llard?r s?ren bir haz?rl???n sonunda, bilin?li bir ?ekilde psikolojik sava? y?ntemleri ile bir cinnet ortam?na sokulmu?tur. Bug?n sokaklardaki gencecik insanlar bu cinnet ortam?nda kullan?lmak isteniyor. T?rk, K?rt, Ermeni, kim olursa olsun ?len ve ?ld?r?len ?ocuklar?m?z kadar, sokaklarda, insanlar kin ve nefret besleyen ?ocuklar?m?z da kurband?r. Onun i?in ?n?m?zdeki g?nlerde belki de en ?nemli m?cadele alan?m?z, T?rkiye?yi bu ortamdan ??kartabilmek i?in yeniden insan?n ve vicdan?n sesini duyurmak olmal?d?r? diye konu?tu.
Provokat?rlere kar??
3 Kas?m?da Ankara?da yap?lacak olan mitingi ?ok ?nemsedi?ini belirterek s?zlerine ba?layan Tar?k Ziya Ekinci, kendini T?rkiye?nin sahibi sanan provokat?rlere kar?? demokrasiden, karde?likten ve e?itlikten yana insanlara b?y?k g?revler d??t???n? s?yledi. Son d?nem yarat?lan havaya kar?? insan haklar?ndan yana, bar?? isteyen kesimlerden hi?bir ses ??kmad???n? ve b?yle kesimler hi? yokmu? gibi davran?ld???n? belirten Ekinci, ?Provokat?rlere ve ?lkeyi maceraya s?r?klemeye ?al??anlara kar??, g??l? bir ses ??karal?m? diye konu?tu.
Eme?in sesi susturulmaya ?al???l?yor
12 Eyl?l rejiminin bar???n ve eme?in sesini susturmaya ?al??t???n? ifade eden ?air Sennur Sezer, ?Bug?n de sokaktaki sesler, eme?inin hakk?n? isteyenlerin sesini susturmak i?in kullan?lmaya ?al???l?yor. Telekom i??ileri bug?n ?Mehmet?i?i arkadan vurmak?la su?lan?yor? dedi. Sezer, bar???n sesini y?kseltmek i?in 3 Kas?m?da herkesi Ankara?ya ?a??rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
Ankara?da bulu?al?m

Berat G?n??kan: Sava? kar??t? olan, bar??tan yana olan herkesin 3 Kas?m?da Ankara?da olmas? gerekti?ini d???n?yorum. Medya taraf?ndan da beslenerek yarat?lan ortam ve sava? ????rtkanl???n?n ortadan kalkmas? gerekiyor. Ben ?ehrin merkezi olan Moda?da oturuyorum. Orada 13 askerin ?ld?r?ld??? ak?am, gece 23.00?te ses ara?lar? ile dola??larak, ertesi g?n Kad?k?y?deki mitinge yap?lan ?a?r?y? duydu?umda, akl?ma Nazi Almanya?s? geldi. Sava?? isteyenlerin kar??s?na bar??tan yana bir ses koyabilmek i?in 3 Kas?m?da Ankara?da bulu?al?m.
3 Kas?m g?sterge olacak

Mehmet Ali Alabora: T?rkiye son d?nem bar??? ve siville?meyi konu?maya ba?lam??t?. Tam bunlar olurken bir anda ?iddet, son s?rat kendini g?stermeye ba?lad?. Bu ?iddetin sahibi ve k?r?kleyicisi olan herkes, bunun dinmesi i?in ?al??mak zorunda. Bir taraftan T?rkiye?de ba?ka t?rl? bir tart??ma ve bar?? ortam? olabilecekken, ?iddeti ?ne s?rerek anayasan?n da bu ortam i?inde tart???lmas?, hatta hi? tart???lmamas? sa?lanmaya ?al???l?yor. Ve ?lkenin gelecek 20-30 y?l?n? etkileyecek olan tart??ma, bu vesile ile oldubittiye getirilmeye ?al???l?yor. 3 Kas?m anayasa ile birlikte sivil ve bar???? T?rkiye i?in de bir ?zlemin g?stergesi olacak.
Fatih Polat-Ozan S?r?c?
www.evrensel.net