EMEK D?NYASI

 • G?nlerdir sokaklara, her ?evreden insanlar ??k?yor. Ellerinde bayraklar, a??zlar?nda sloganlar...


  G?nlerdir sokaklara, her ?evreden insanlar ??k?yor. Ellerinde bayraklar, a??zlar?nda sloganlar... Hakkari?de, ??rnak?ta ya da ba?ka bir yerde ?at??malarda ya?am?n? yitiren askerlerin ac?s?n? hayk?r?p protesto ediyorlar: ??ehitler ?lmez Vatan B?l?nmez? diye hu?u i?inde hayk?r?yorlar.
  Ku?kusuz ki, i?in ticaretini ve siyasetini yapanlar d???nda soka?a ??kan halk kesimleri elbette ki samimi duygular?n?, d???ncelerini ifade etmek istiyor, ?ne s?rd?kleri istemler yerine getirilirse bir daha kimsenin ?lmeyece?ini; ?lkede birlik, b?t?nl?k ve huzurun sa?lanaca??n? d???n?yorlar. Daha do?rusu onlar b?yle d???ns?n diye yukar?dan yaz?lan senaryo, ?ok ustaca sahneye konuyor. Bu senaryonun inand?r?c? olmas?n?n tek nedeni de, seyirciler de dahil oyuncular ve fig?ranlar?n ?Ne oluyor; bu oyunla ne denmek isteniyor, ne yap?lmak isteniyor? diye soru soramayacak kadar serseme ?evrilmeleridir!
  Sokaklara d?k?len y???nlara, daha do?rusu gazetelerden, TV?lerden, pe?lerine tak?ld?klar? partilerden onlara s?ylendi?ine g?re; ??lkeyi b?lmek isteyen ter?ristler bu ama?lar?n? ger?ekle?tirmek i?in askerlerimizi ?ld?rmektedir. Ve bu ter?ristler, Kuzey Irak?ta ?slenmi? olup oradaki K?rt y?netimi taraf?ndan, Amerika taraf?ndan beslenmektedirler. Dolay?s?yla bizim askerimiz oraya gidip bu ter?r yuvalar?n? da??t?p gelmelidir ki, art?k bu ?l?mler, bu cenazeler, bu y?rek yakan a??tlar bitsin. Bunun i?in de Kuzey Irak?a sefer d?zenlenip, hem PKK yok edilmeli hem de Kuzey Irak?ta kurulmak istenen K?rt devleti engellenmelidir!?
  ??te bu d???nceyle harekete ge?irilen insanlar sokaklarda, kimi zaman ordunun Irak?a gitmesini savsaklayan h?k?met, kimi zaman Kuzey Irak?taki K?rt y?netimi, kimi zaman PKK, kimi zaman da Amerika?y? ?ne ??kararak hayk?rmaktad?r: Kahrolsunlar; ?lelim, ?ld?relim!
  B?t?n bunlar? hayk?ranlar; sanki bug?ne kadar Kuzey Irak?a hi? operasyon yap?lmam?? gibi ve sanki bu asker ?l?mleri, cenazeler yeni ba?lam?? gibi davran?rken, daha da k?t?s?; ?B?t?n bu ?l?mlere, b?t?n bu ac?lara yol a?an politika hangi politikad?r? diye d???nmemektedir. Daha do?rusu oyunun yazar ve y?neticileri, y???nlar?n b?yle sorular sormas?n? ?nleyecek darbeleri ?st ?ste indirmektedir. ?Bu ?l?mler olmas?n art?k? diyenlerin bile ?st?ne ?ullan?lmaktad?r.
  Ku?kusuz ki ?transa ge?mi?? kalabal?klarla normal bir diyalogun kurulmas?n?n zorlu?u ortadad?r. Ancak sorunu biraz daha farkl? ele al?rsak, onlar?n da ger?ekleri g?rmesi i?in bir ili?ki geli?tirilebilir.
  ?rne?in;
  - ?eyrek y?zy?ld?r s?ren ?at??malar, ?l?mler, k?y bo?altmalar, yak?l?p y?k?lmalar?n k?kleri Kuzey Irak?ta m?d?r, yoksa T?rkiye?nin i?indeki sorunlar m? buna yol a?maktad?r?
  - ?K?rt sorunu? gibi devasa bir sorun, ?ter?r ve ?b?l?c?l?k? su?lamalar?yla ge?i?tirilebilir mi?
  - 15-20 milyon K?rd?n isteklerini ciddiye alarak onlarla konu?mak, sorunun nas?l ??z?lece?ini onlarla birlikte belirlemek gerekmez mi; b?yle bir ?ey T?rkiye?yi k???lt?r m?, yoksa uluslararas? alanda onu y?celtir mi?
  - Kendi K?rtleriyle konu?may?p, sorunu Irak h?k?metiyle, ABD ve AB ile g?r??erek, uluslararas? bir sorun haline d?n??t?rmek, T?rkiye?nin bu emperyalist, gerici g??ler taraf?ndan k??eye s?k??t?r?lmas?na f?rsat vermez mi?
  - Kendi K?rtleriyle konu?may? kabul etmeyen T?rkiye?nin, d??ar?da da Irak K?rtlerinin liderleriyle g?r??meyi kabul etmeyerek; K?rtler ad?na ABD?yle, Irak merkezi h?k?metiyle konu?urken Irak K?rtlerinin me?ru temsilcilerini, ?a?iret reisleri?, ?dans?zler? gibi s?fatlarla a?a??lamas?, sorunlar?n ??z?m?n? zorla?t?rd??? gibi ayn? zamanda K?rt d??manl???n? da g?stermiyor mu?
  ...
  Yan?t? bu k??enin okurlar? i?in ?ok iyi bilinen bu sorunun ?st?nde, soka?a d?k?len y???nlar?n hi? d???nmedi?ini ve d???nmesinin istenmedi?ini biliyoruz. Elbette bu sorular?n say?s? ?o?alt?labilir. Ama gidi?at ?yledir ki; e?er CHP, MHP, ayak s?r?yerek onlara kat?lan AKP ve ?teki milliyet?i ?oven g?? odaklar?n?n amac?; d??ar?da ?s?n?r ?tesi operasyon? ad?na T?rkiye?nin Irak?taki ?at??maya s?r?klenmesi yan? s?ra, i?eride de bir K?rt-T?rk ?at??mas?na kadar gerilimi t?rmand?rmakt?r. Lafta, bu ?evreler, ?b?yle bir ?at??maya kar??? olduklar?n? s?ylemektedirler. Ama bu odaklar?n girdikleri yolun ka??n?lmaz sonucu budur. Elbette bu yol, T?rkiye?nin ger?ekten b?l?nmesine giden, yak?n tarihte s?nanarak g?r?lm?? en pop?ler yoldur.
  Son ?eyrek y?zy?lda ?lkelerde b?l?nmeyi yaratan, milliyet?i az?nl?klar?n ba?kald?rmas? de?il, bu az?nl?klar?n, ezilen uluslar?n istemlerini ezmek i?in ezen ulus milliyet?ili?ini ?ahland?ran milliyet?iler olmu?tur. Hem Rusya?da, hem Yugoslavya?da, hem Irak?ta hem de t?m di?er ?lkelerde b?yle olmu?tur.
  Onun i?idir ki bug?n T?rkiye?yi b?l?nmeye s?r?kleyen de K?rtler cenah?ndan gelen tepkiler, milliyet?i e?ilimler de?il; as?l olarak CHP, MHP gibi partilerin dillendirdi?i ama devletin ideolojisi olarak da 80 y?ld?r y?r?rl?kte olan politikalard?r.
  Yukar?daki sorulara olumsuz olarak verilecek yan?tlar?n olu?turdu?u strateji, b?l?c? bir stratejidir ve T?rkiye i?in art?k bu strateji, ?somut? ve ?yak?n? bir tehdittir.
  Bu stratejinin ama?lar? do?rultusunda soka?a d?k?lenler de T?rkiye?nin b?l?nmesini ?abukla?t?ranlar?n de?irmenine su ta??maktad?rlar!
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net