K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Ge?ti?imiz g?nlerde ErmenistanYazarlar Birli?i?nin davetiyle on g?n memleket d???ndayd?m.


  Kirvem,
  Ge?ti?imiz g?nlerde ErmenistanYazarlar Birli?i?nin davetiyle on g?n memleket d???ndayd?m. Toplant?ya ?a?r?lanlar?n ?o?unlu?unu ?diaspora?da ya?ayan ve o ?lke dilleriyle eserler veren Ermeni k?kenli yazarlar olu?turuyordu.
  Toplant?n?n ana ba?l??? ?Ulusal Kimlik ve Edebiyat?t?. Nihayetinde kendi ?anadil?leri d???nda, mesela ?ngilizce, Frans?zca ya da Fars?adan ta Romenceye kadar geni? bir yelpazede edebi yap?tlara imza atan Ermeni k?kenli yazarlar?n ?rettikleri bu eserlerin hangi ?kimlik? alt?nda de?erlendirilmesi uzun uzad?ya tart???ld??? i?in bu hafta yurda d?ner d?nmez s?ca?? s?ca??na ?Ulusal kimlik ve edebiyat meselesi? ba?l???yla iki kelam etmeyi, oradaki izlenimlerimi aktarmay? d???n?rken, memleket topra??na ayak basar basmaz sevgili Mehmed Uzun?un ac? haberini duymam kaderin bir cilvesi de?il de neydi?
  Ulusal kimlik ve edebiyat?
  Vee bu yolun y?lmaz bir neferi Mehmed Uzun?
  K?rt?enin yan? s?ra, ?zellikle s?rg?n y?llar?nda ?yaban ellerde? ?sve??e yazd??? kitaplar?yla da ?ncelikle do?up b?y?d??? topraklarda ba?naz, ink?rc?, asimilasyona y?nelik politikalarla ba?ta K?rt kimli?ini, dolay?s?yla onun ayr?lmaz par?as? olan ?anadil?ini yok sayan ?a?d??? zihniyetlere kar?? ?kalem?iyle direnip bu u?urda verdi?i edebi ?m?cadele?, keza t?m yap?tlar?nda i?ledi?i ?bar??? kavram?, ?h?manist? ki?ili?inin ger?ek aynas?yd?.
  *
  Kirvem,
  Mehmed Uzun ad? ?o?umuza bir K?rt romanc?y? ?a?r??t?r?r, benim i?in ise Mehmed Uzun ayn? zamanda biraz ?araptul?dur?
  ?araptul? Anlatay?m:
  Ya?am?m?z boyunca hangi ?tesad?f?lerle kar??la?aca??m?z ?o?u zaman hi? belli olmuyor. Nitekim ad?na ister tehcir, ister art?k demode olan ?s?zde? soyk?r?m densin, sonu? itibar?yla ger?eklerin de?i?meyip y?z binlerce insan?n ?telef? oldu?u ve ?Gideydi bi daha geri gelmiyeydi? denen o ac? g?nlerde; babam Sarkis hen?z d?rt ya?lar?ndayken, biri ablas?n?n, di?eri de anas? Saro?nun kuca??ndaki iki k???k karde?leriyle beraber do?duklar? Heredan k?y?nden s?rg?ne, ?Kafle? yollar?na d???p gele gele nihayet Siverek?te ?araptul k?y? civar?nda kayboldu?unu, ?al? ??rp?lar aras?nda a?larken k?yl?ler taraf?ndan bulunup sahiplenildi?ini, bu kez Ali ad?yla ya?am?nda yepyeni bir sayfan?n a??ld???n?, ?ocukluk an?lar?n?n k?r kuyusundan ?hayal-meyal? ??kar?p daha sonraki y?llarda biz ?ocuklar?yla payla?t??? uzun ?serencam??n?n bir k?sm?n? ge?en y?l yay?mlanan Tespih Taneleri kitab?mda bir nebze anlatm?? ve Mehmed Uzun?a, Diyarbak?r?a tedavi i?in geldi?i g?nlerde bu kitab? onun i?in imzalam??t?m. O g?nlerde hastal??? nedeniyle eline alamad??? kitab?m?, kendini toparlad?ktan sonra okumu?, May?s ay?nda ikinci kez ziyaretine gitti?imde beni t?m?yle ?a??rtm??t?:
  ??Biliyor musun, senin kitab?nda bahsetti?in ?araptul bizim k?y?m?zd?r. Gel oraya gidelim, Sarkis amcam?z?n ?ocuklu?unun ge?ti?i o y?releri birlikte gezelim, O?nun ruhunu ?ad edelim.?
  Teklife hay?r demek m?mk?n m?yd?! Yine de bu yolculu?un s?hhatini etkileyip onu yorabilece?ini ?ne s?rd?m, ama nafile!
  Sonra? Sonra ?araptul?da, yeni kimli?iyle ??z?ml??de yer sofras?nda Mehmed Uzun ve kar?s? sevgili Zozan??n ev sahipli?inde beraberce ?ekmek? yememiz ?
  Unutamad?m ve asla unutamayaca??m bir ayr?nt?: Mehmed Uzun?un, benim, kar?m?n, yazar dostumuz ?eyhmuz Diken?in ve kimi akrabalar?n?n ?n?ne d???p k?y? gezdirirken her defas?nda ?Sarkis amcam?z belki de bu a?a?lardan ceviz toplam??t?r? Sarkis amcam?z acaba ?u kayalar?n ?zerinde oturmu? mudur?? diyerek babam?n Ermeni kimli?ini ?zellikle vurgulamas?, kimlik konusunda hassasiyet g?stermesi... Bu yakla??m?yla belki de tarihe, tarih?ilere ders mi veriyordu, kim bilir?
  Neyse?
  Sa?l???nda yine bu k??eden, Mehmed?i seven, onu kucaklayan t?m hem?ehrilerime bir an ?nce ger?ekle?mesini istedi?im bir r?yam? dilek yerine sunmu?tum:
  ??Mehmed Uzun, Diyarbak?r??n siyah bazalt kayalar?ndan oyulmu? kendi heykelinin a??l???n? yap?yordu kendi elleriyle, alk??lar aras?nda?y?llar y?l? bu kadim topraklar? sulayan Dicle?nin h?z?nl? t?rk?lerini, dengb?jlerin klamlar?n? dinlemek i?in Mardin Kap?s??nda dimdik ayakta duru?uyla??
  Umar?m bu dile?im bir g?n mutlaka ger?ekle?ir?
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net