Avrasya bug?n ko?uluyor

29. K?talararas? ?stanbul Avrasya Maratonu bug?n ko?ulacak.Maraton, 15 Kilometre Ko?u ve Halk Ko?usu olmak ?zere 3 yar??? kapsayan b?y?k organizasyon bu y?l ?Sa?l?kl? ?evre, sa?l?kl? nesiller ve ya?anabilir bir kent i?in ko?uyoruz? slogan?yla ger?ekle?tirilecek.


29. K?talararas? ?stanbul Avrasya Maratonu bug?n ko?ulacak.
Maraton, 15 Kilometre Ko?u ve Halk Ko?usu olmak ?zere 3 yar??? kapsayan b?y?k organizasyon bu y?l ?Sa?l?kl? ?evre, sa?l?kl? nesiller ve ya?anabilir bir kent i?in ko?uyoruz? slogan?yla ger?ekle?tirilecek.
29. K?talararas? ?stanbul Avrasya Maratonu, Bo?azi?i K?pr?s? gi?elerinin 800 metre yukar?s?nda olu?turulacak alanda, saat 09.00?da ba?layacak.
42 kilometre 195 metrelik parkur, Bo?azi?i K?pr?s?, Mecidiyek?y, ?i?li, Osmanbey, Harbiye, Taksim, Tepeba??, ?i?hane, Unkapan? K?pr?s?, Sara?hane, Ha?im ??can Ge?idi alt?, Aksaray, Yenikap?, sahil yolundan Atak?y, Atak?y Demir Motel kar??s?nda alt ge?itten geriye d?n?l?p sahil yolu takip edilerek Yedikule, Yenikap?, Kumkap?, Sarayburnu, Emin?n?, Karak?y, F?nd?kl?, Kabata? ve Dolmabah?e Saray? g?zergah?nda tamamlanacak.
15 Kilometre Ko?u ise maratonun start?n?n verildi?i yerden, ayn? saatte ba?lay?p, Mecidiyek?y, ?i?li, Osmanbey, Harbiye, Taksim, Tepeba??, ?i?hane, Per?embe Pazar?, Karak?y, F?nd?kl?, Kabata? ve Dolmabah?e Valide Sultan Camii g?zergah?nda ger?ekle?tirilecek. Vatanda?lar?n b?y?k ilgi g?sterdi?i Halk Ko?usu da, saat 09.30?da, Ac?badem K?pr?s? alt?ndan ba?lay?p, Bo?azi?i K?pr?s?, Mecidiyek?y, ?i?li, Osmanbey, Harbiye ve Taksim g?zergah?nda yap?lacak.
Organizasyon nedeniyle 07.30 ile 14.00 saatleri aras?nda Bo?azi?i K?pr?s? ve ana arterler trafi?e kapat?lacak.
Para ?d?lleri art?r?ld?
Maratonda, zaman zaman g?r?len kat?l?m d???kl???n? ortadan kald?rmak, dereceleri daha iyi bir noktaya ta??mak ve daha ?ok say?da ?nl? atletin kat?l?m?n? sa?lamak amac?yla, bu y?l da??t?lacak toplam ?d?l miktar? 572 bin dolardan, bir milyon bin dolara ??kar?ld?.
Genel s?ralamada erkeklerde ve bayanlarda maratonu birinci olarak tamamlayacak atlet 60 bin dolar kazanacak. Dereceye giren T?rk atletler, ge?en y?l oldu?u gibi, belirlenen ?d?llerin iki kat?na sahip olacaklar. D?nya ve parkur rekorunu k?racak atlet ise 170 bin dolar kazanacak.
T?rk atletlerin s?ralamas?nda birincili?i elde eden 20 bin dolar alacak. ?stanbul?da d?nya rekoruna ula?acak atlet ayr?ca 100 bin dolar ?d?le hak kazanacak. Parkur rekoru k?ran atlet 10 bin dolarl?k, T?rkiye rekoru k?ran atlet ise 25 bin dolarl?k ek ?d?l alacak.
Bu y?l Avrasya Maratonu i?inde ko?ulan Balkan Maraton ?ampiyonas? ile yar???n engelliler kategorisinde ilk s?ray? alanlar da 4 bin dolar ile ?d?llendirilecekler.
Ayr?ca ko?uyu tamamlayanlara madalya ve ti??rt verilecek. Maraton, TRT-1?den naklen yay?nlanacak.
Ayn? zamanda Balkan ?ampiyonas?
Organizasyon, 29. y?l?nda bir kez daha maratonda Balkan ?ampiyonas??na ev sahipli?i yap?yor. Balkanlar?n en iyi maratoncular? 2001, 2002 ve 2005 y?llar?ndan sonra, bu y?l yine Avrasya Maratonu?nda bir araya gelecekler. 10 Balkan ?lkesinin atletizm federasyonlar? taraf?ndan yar??a kaydedilen bayan ve erkek atletler, ?stanbul?da Balkan ?ampiyonlu?una ula?mak i?in m?cadele edecekler.
Balkan Maraton ?ampiyonas??nda dereceye girecek atletler nakit ?d?ller de kazanacak.
Son 14 y?lda yabanc?lar kazand?
Maratonda, erkeklerde ?imdiye kadar d?zenlenen 28 yar??tan 11?ini T?rk, 17?sini ise yabanc? atletler kazand?. ?lk kez 1979 y?l?nda ko?ulan ve Hasan Saylan??n kazand??? maratonda erkeklerde birincilikler ilk 4 y?l T?rk atletler aras?nda payla??ld?. Erkeklerde birinciliklerde son y?llarda yabanc? atletlerin ?st?nl??? g?ze ?arp?yor. D?zenlenen son 14 maratonda da ilk s?ray? yabanc? sporcular ald?.
T?rk atletlerin d???nda erkeklerde maratonda ?imdiye dek 7 Kenyal?, 5 Etiyopyal?, 2 ?ngiliz, 1?er de Danimarkal?, Zimbabweli ve Litvanyal? atlet birinci geldi.
En iyi derece Terzi?nin
K?talararas? ?stanbul Avrasya Maratonu?nda ?imdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi Mehmet Terzi elde etti.Terzi, 1985 y?l?nda d?zenlenen maratonu 2.12.50?lik derecesiyle tamamlayarak, ?imdiye kadar d?zenlenen 28 maratonda en iyi derecenin sahibi oldu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net