Fotoğraf: Evrensel

?ampiyonun hayali yazl?k ev

?in?de d?zenlenen olimpiyatlardan d?nya ?ampiyonu olarak d?nen zihinsel engelli Adanal? Nazan ?a?an (24), ba?ar?s?n? s?rd?rmek i?in daha ?ok y?zmesine olanak yarataca?? yazl?k alma hayalini ger?ekle?tirmek amac?yla bir i?e girip ?al??mak istiyor.


?in?de d?zenlenen olimpiyatlardan d?nya ?ampiyonu olarak d?nen zihinsel engelli Adanal? Nazan ?a?an (24), ba?ar?s?n? s?rd?rmek i?in daha ?ok y?zmesine olanak yarataca?? yazl?k alma hayalini ger?ekle?tirmek amac?yla bir i?e girip ?al??mak istiyor.
?in?in ?angay kentinde, 1-11 Ekim tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilen ve 148 ?lkeden, 7 binden fazla zihinsel engelli sporcunun kat?ld??? olimpiyatlarda, y?zme bran??nda, 25 metre serbestte alt?n madalya kazanan Nazan ?a?an??n tek iste?i i? sahibi olup para kazanabilmek.
Adana Zihinsel Engelliler Vakf? ??rencisi olan Nazan ?a?an??n babas? emekli ??retmen Mehmet ?a?an, k?z?n?n 24 ya??nda oldu?unu ancak yap?lan tetkiklere g?re 12 ya??nda bir ?ocu?un zeka d?zeyine sahip oldu?unu belirterek, ?Onu spor sayesinde rehabilite ettik. Spor, onu hayata yeniden ba?lad?? dedi.
Hediye de?il i? istiyor
Mehmet ?a?an, ba?ta Adana Valisi ?lhan At?? olmak ?zere bir?ok kurum ve kurulu? ile sivil toplum ?rg?t?n?n k?z?n? ?e?itli hediyelerle ?d?llendirdi?ini belirterek, ?unlar? s?yledi: ?Ancak, bu hediyeler yerine k?z?ma bir i? verilseydi, daha mutlu olacakt?. K?z?m, zihinsel ?z?rl? olsa da yapabilece?i bir i? mutlaka vard?r. Ona bakacak g??teyiz, ancak, kafas?na ?al??may? koydu bir kere vazge?iremiyoruz. Bu ?ekilde i?e girebilmek i?in y?zde 40 engelli raporu gerekiyor. Ancak, ?ukurova Devlet Hastanesi?nde k?z?ma y?zde 35 engelli raporu verildi.?
Mehmet ?a?an, sahil kentlerinde ?ad?r kurarak yapt?klar? tatil s?ras?nda k?z?n?n y?zmeye al??t???n? belirterek, ?Biz ?ad?r kurarken ?evredeki site sakinlerinin hep ?ikayetlerine maruz kal?yoruz. Bu durum Nazan?? son derece ?z?yor. ?Baba param?z olsa bizim de burada b?yle bir evimiz olsa? diyor. Bu imkan?m?z olsa Nazan daha ?ok y?zecek, daha ?ok ba?ar?lar elde edebilecek? dedi.
G??l?kle konu?mas?na ra?men kendini ifade edebilen Nazan ?a?an ise para kazanmak istedi?ini belirterek, ?Ben ?al???rsam daha da ba?ar?l? olurum. Madalya kazand?m, bana hediyeler verdiler ama hi? para vermediler. Bir i?e girer ?al???p para kazan?rsam ?nce hayalimde kurdu?um yazl?k ev alaca??m. B?ylece daha fazla y?zme imkan? bulaca??m. Yeni ve daha b?y?k ba?ar?lara imza atmak istiyorum? dedi.
Zihinsel Yetersiz ?ocuklar? Yeti?tirme ve Koruma Vakf? Bahri ?zgiray ?zel E?itim okulu M?d?r? G?lbin ?z?al?c? ise Nazan?a bundan sonra da bunu s?rd?receklerini, i? imkan? i?in de giri?imlerde bulunacaklar?n? bildirdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net