S?Z OLA, TORBA DOLA

 • Bir hafta arayla al?nan onlarca can ?lkenin bir b?l?m?n? kan g?l?ne ?evirirken t?m?n? de ac?ya bo?du. Giden canlar?n kime ne getirisi olacaksa.


  Bir hafta arayla al?nan onlarca can ?lkenin bir b?l?m?n? kan g?l?ne ?evirirken t?m?n? de ac?ya bo?du. Giden canlar?n kime ne getirisi olacaksa. Ama sava? ????rtkanlar?n? iyice y?reklendirdi?i bir ger?ek. B?t?n bu olan bitenler ve daha k?t?s?n?n olmas? i?in u?ra? verenler g?ndemi de al?p g?t?rd?ler ba?ka yerlere. Bu da ku?kusuz pek ?ok kesimin i?ine geldi. Ulusal ayaktopu tak?m?n?n ?al??t?r?c?s? bile, ba?ar?s?zl???n? unutturmak i?in, ac?n?n ?st?ne oturttu?u g?d?leme kurgusuyla ?motivasyon diyorlar san?r?m buna? kar??la?ma kazanmaya kalkt?, ama ne ac? ki yine ba?aramad? ve yenildi. Takke ?ok daha ?nce d??mesine kar??n kel yeni g?r?ld? ve ?istifa? sesleri y?kselmeye ba?lad?. Ben de yapmak istemedi?im bir i?e soyunup y?llar, ?ok y?llar ?nce yazd???m bir yaz?yla konuyu de?erlendirmek istedim. Ka? y?l ?nce ya da hangi y?l yazd???m yaz?n?n i?eri?inden ?ok a??k olarak anla??lacakt?r. G?r?lecektir ki Fatih Terim de de?i?en ?ok bir ?ey yoktur asl?nda d?nden bug?ne. De?i?en bas?n yay?n organlar?n?n g?rmek i?in kullanmad?klar? bak?? a??s?ndad?r. Y?llar ?nce yazd???m bu yaz?, Fatih Terim i?in duyulan a??r? ba?l?l?k ve d??k?nl?k y?z?nden olsa gerek yay?mlanmam??t?. ??nk?, bug?n onu ele?tirenler o g?n el ?st?nde tutuyorlard? ya da o g?n alk??layanlar bug?n mahalle bask?s?yla olsa gerek ger?e?i g?rmek zorunda kald?lar. ??te, o g?nlerde yanda?lar?na ve yalakalar?na ayk?r? gelece?ini d???nd???m i?in ?II. Fatih Sultan Terim ?zerine Ayk?r? D???nceler? dedi?im yaz?n?n ilk b?l?m?. ?kincisi haftaya?.
  ?Tarihimizdeki I. Fatih, bilindi?i gibi Fatih Sultan Mehmet idi ve ?stanbul? u alm??t?. Ondan y?llar ve y?llar; ?stelik y?z y?llar sonra ya?am?m?za bir ba?ka Fatih girdi. Ger?i bu s?re i?inde pek ?ok Fatih gelip ge?mi?tir ya?am?m?zdan; ama onlar sadece gelip ge?mi?tir. Bir ?nem ta??mam?? olacaklar ki II. Fatih olamad?lar bir t?rl?. ??te II. Fatih ya da Fatih II diye adland?r?labilecek ve kendisine imparator denilen; ancak ge?mi?le daha iyi ?rt??ece?ini d???nd???mden imparator yerine sultan san?n? daha bir uygun buldu?um bu Fatih, Fatih Sultan Terim ise ?nce ?stanbul? u, sonra da T?rkiye?yi ald?. Yetmedi Avrupa?ya y?neldi.
  ?Y?ksel ki yerin bu yer de?ildir/ D?nya?ya geli? h?ner de?ildir? diyerek ald? ba??n? gidiyor II. Fatih ya da Fatih II. ?ok b?y?k bir olas?l?kla, ?n?m?zdeki bayram unutulacak, Fatih?in Avrupa ku?atmas?n?n bayram? kutlanacak. Ve bu bayram g?nler boyu, aylar boyu, y?llar boyu s?recek. Her yerde her zaman II. Fatih ya da Fatih II konu?ulacak.
  ?yi de neden salt Fatih?Bu olu?umun i?inde ya da olan olmayan her bir ?eyin i?inde ba?ka kimse yok mu?Var ku?kusuz. Fatih oraya bir darbeyle, ?rne?in 12 Eyl?l darbesiyle gelmedi ki!.. Tak?m?n ba??na atand? o. ??te onu oraya getirenler, olan olmayan her bir ?eyin i?inde olanlar?n bir b?l?m?d?r. Ve o Fatih?in her dedi?ini yapanlard?r. D?rt y?ld?r onun dayan?lmaz y?kseli?ini, kendilerinin ?n?ne ge?mesini olgunlukla kar??layanlard?r. Faruk S?ren?dir, Mehmet Cansun?dur, Ali D?r?st?t?r ve di?erleridir. Ama her nereye gidilse her ?ey Fatih?e ve Fatih i?in yap?lmaktad?r. Leeds?e gidi?inde neredeyse yoluna hal? serilmedi?i i?in d?? i?lerine k?z?lm??; d?n???nde ise Cumhurba?kan? aday? g?sterilmi?tir. Y?neticilerin ise ne ad? vard?r ne de sesi duyulmu?tur ortal?kta. Oysa bu ?lke Ali ?en gibi y?neticiler de g?rm??t?r. Bir tek ?ampiyonluk sonras?nda ortal?k, ?Ali ?en ba?kan, Fenerbah?e ?ampiyon? savs?z?yle inletilirken, d?rt y?ld?r Faruk S?ren ve arkada?lar?na b?yle bir ?ey s?ylenmemi?tir. Varsa ?mparator Fatih, yoksa ?mparator Fatih. Bu salt Fatih Terim olmaktan m?, yoksa hep yan?nda ve y?resinde olan Mehmet A?ar??n ki?ili?inde belirginle?en siyasal yap?s?n?n ?lke d?zeyindeki yayg?nl???ndan m? kaynaklan?yor dersiniz. Ya da ne dersiniz?
  B?t?n bu olup bitenlerin i?inde Fatih Sultan Terim bir ba??na m?d?r? Yard?mc?lar?n?n bir eme?i yok mudur b?yle bir GS?nin olu?mas?nda? B?lent Hoca?n?n tek g?revi at?lan her gol ya da yengi sonras? sevincinde Fatih Hoca?n?n sar?laca?? bir manken mi olmakt?r? Ve de t?m kavgalar?n ve karga?alar?n i?inde hep g?r?nen M?fit Hoca?n?n ba?ka bir katk?s? yok mudur tak?ma? Hele de oyuncular?n? Siz, GS?yi izlerken?bu oyuncular bende olsa, ben de...? dedi?iniz hi? olmad? m?? Hangi ?al??t?r?c? istemezdi bu tak?m?n ba??nda olmak? Neden kimi ba?kanlar, beceremeyeceklerini bile bile bu tak?m?n oyuncular?n? payla?ma d??? kurarlar durmadan? Neden Fatih Hoca?n?n yeri, oyuncunun anne ve babas?ndan ?nce gelmektedir? Anne ve baban?n yirmi y?lda yapamad???n? Fatih Terim d?rt y?lda m? yapm??t?r? ?yi de nas?l yapm??t?r? Ve ne yapm??t?r? Bunu yapana dek; yani bu tak?m olu?turulana dek ka? oyuncu gelmi? gitmi?tir cimboma an?msayan var m?? Ben bile bir ara GS, Fenerbah?elile?iyor diye korkuya kap?lm??t?m. Hani bu t?r i?leri hep onlar yapar da.?
  Evet? Kalan? da haftaya?
  ?st?n Y?ld?r?m
  www.evrensel.net